Regulamin dla rodziców

Zadaniem przedszkola jest m.in. współdziałanie z rodziną oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej i dalszego życia.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego wobec dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Prawa Rodziców

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie.
 2. Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą.
 4. Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

Obowiązki Rodziców

 1. Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci czyste (dotyczy higieny osobistej i ubrania), zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Każdą nieobecność dziecka należy usprawiedliwić (poinformować o przyczynie nieobecności w przedszkolu)
 3. Po dłuższej chorobie dziecka (ponad 3 dni) należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.
 4. W przypadku zgłoszenia przez nauczycielkę choroby dziecka należy jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka
 6. W przypadku stwierdzenie u dziecka choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela oddziału lub dyrektora placówki.
 7. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków
 8. W przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami
 9. Rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców
 10. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego
 11. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
 12. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia, kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 13. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola dodatkowych posiłków, słodyczy i napojów, owoców itd.
 14. Wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem
 15. Za zabawki i inne rzeczy przyniesione przez dzieci do przedszkola a także biżuterię ze złota i srebra), Przedszkole nie odpowiada
 16. Rodzice zobowiązani są do uczestnictwa w zebraniach organizowanych przez przedszkole, a także do konsultacji z nauczycielem prowadzącym grupę.
 17. Odpłatność za przedszkole reguluje Uchwała Rady Miasta Krakowa  i  zobowiązuje się rodziców do jej przestrzegania.
 18. Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący.
 19. Uwagi i zastrzeżenia Rodzice winni składać do dyrektora przedszkola lub jednostek nadrzędnych.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 3. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami (opiekunami prawnymi).
 5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.
 6. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godz.
 7. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).
 8. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Regulamin został zatwierdzony przez radę pedagogiczną placówki na posiedzeniu w dniu 18.01.2019.