Ramowy rozkład dnia

 

6:00 – 8:00
Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:00 – 8:20

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

8:45 – 9:00

Zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka.

9:00 – 10:15

Zajęcia dydaktyczne z całą grupą zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego; zabawy ukierunkowane na wszechstronny rozwój dziecka.

10:15 – 11:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.

(W przypadku niesprzyjającej pogody - gry i zabawy ruchowe w salach).

11:30 – 12:00

Obiad - ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

12:15 – 13.40

Grupa I -  odpoczynek (bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne).

Grupa II, III i IV- relaksacja, cykliczne czytanie książek, zabawy według inicjatywy dzieci,      w kącikach tematycznych; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; zajęcia dodatkowe; zabawy w ogródku przedszkolnym.

13:40 – 14:00

Podwieczorek - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

14:20 – 17:00

Zabawy integrujące, rozwijające kreatywność dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym , zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych; prace porządkowe, imprezy okolicznościowe.