Program wychowawczy

 

Koncepcja pracy  Samorządowego Przedszkola Nr 98

W wychowaniu chodzi właśnie o to ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem- o to, ażeby więcej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim.”  Jan Paweł II  (UNESCO 02.06.1980)

 

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) oraz Statutu samorządowego przedszkola Nr 98. Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie, których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

           

Wizja dziecka w naszym przedszkolu. ( Przewidywany rozwój)

Samodzielność

 • Samodzielnie wywiązuje się z postawionego zadania
 • Potrafi samodzielnie dokonać wyboru
 • Odnajdzie swe miejsce w grupie
 • Potrafi zadbać o porządek wokół siebie
 • Zorganizuje miejsce do zabawy i pracy
 • Wykona czynności samoobsługowe i higieniczne
 • Pozostanie w innym otoczeniu niż rodzinne

Zdobywanie wiedzy

 • Rozwinie poziom sprawności fizycznej i psychicznej warunkujący zdrowie

Zachowania społeczne

 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Potrafi nawiązać bliskie kontakty społeczne
 • Potrafi rywalizować, wygrywać i przegrywać
 • Respektuje normy moralne
 • Posiada kulturę osobistą stosowną do swojego wieku
 • Nauczy się właściwych zachowań w stosunku do dorosłych rówieśników

Umiejętność krytyki

 • Potrafi z e spokojem przyjąć słowa krytyki
 • Potrafi wyrazić krytyczna uzasadnioną ocenę wobec innych
 • Potrafi zbudować pozytywny obraz samego siebie

Kreatywność

 • Potrafi wyrazić swoje emocje i doświadczenia
 • Zaprezentuje własne rozwiązania
 • Przejawia zainteresowanie nowymi sytuacjami (postawa badawcza)
 • Wykorzysta zdobyte informacje do rozwiązania problemu w sposób twórczy.

Odpowiedzialność

 • Ma poczucie odpowiedzialności za własne postępowanie
 • Podejmuje i realizuje różne zadania, rozwiązuje problemy i doprowadza prace do końca
 • Respektuje umowy
 • Stanie się współodpowiedzialny za wspólne dobro
 • Współdziała i współpracuje z innymi

Samoświadomość

 • Zna swoje umiejętności i możliwości
 • Ma poczucie własnej odrębności
 • Oceni zachowanie innych
 • Świadomie podejmie decyzję o zachowaniu w różnych sytuacjach

Edukacja zdrowotna

 • Potrafi kierować się zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim
 • Ma ukształtowaną czynną postawę wobec zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych
 • Potrafi umiejętnie hamować własne reakcje agresywne
 • Podejmuje próby negocjowania w sytuacjach trudnych
 • Stosuje profilaktykę zdrowotna
 • Świadomie stosuje zasady higieny osobistej
 • Rozumie potrzebę powstrzymywania się od jedzenia czy picia produktów szkodliwych dla zdrowia dziecka
 • Rozumie potrzebę dbania o własne ubranie i estetyczny wygląd

Misja Przedszkola

            U nas gości piękno, dobro, prawda i miłość. Wychowujemy mądrych, ciekawych świata, pewnych siebie, odpowiedzialnych i samodzielnie rozwiązujących swoje problemy dzieci.. Dajemy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i umożliwiamy wszechstronny rozwój. Cudowna atmosfera, relacje oparte na partnerstwie sprzyjają twórczej zabawie i działaniom dziecka. U nas każdy przedszkolak odnosi sukcesy na miarę własnych możliwości

Cele koncepcji pracy przedszkola

1.Kształtowanie poczucia własnej wartości Budowanie obrazu „ja”, radzenie sobie z emocjami Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich

Zadania ujęte w planie rozwoju przedszkola

 • Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą..
 • Podejmowanie działań w zakresie postaw pro społecznych .
 • Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach indywidualnych..
 • Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania oddziaływań wychowawczo dydaktycznych.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych

Zasady współpracy organizowanej w przedszkolu

Zebrania grupowe

 • Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej: programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady oddziałowej, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych
 • Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (arkusz obserwacji)
 • Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze
 • Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 • Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego

Kontakty indywidualne

 • Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.
 • Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.
 • Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej

Kąciki informacyjne

 • Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń.
 • Wystawa prac dziecięcych

Zajęcia otwarte

 • Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci.
 • Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi
 • Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach
 • Przygotowanie poczęstunku, podsuwanie ciekawych rozwiązań.
 • Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie strojów

Poszerzanie wiedzy rodziców

 • Warsztaty „Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu – zapoznanie z systemem motywacyjnym

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

 • Różne prace na rzecz przedszkola,
 • Sponsoring

Stałe uroczystości i imprezy przedszkolne

 • Spotkanie z Panią Jesień-wspólna zabawa  
 • Uroczystość  z okazji Dnia Niepodległości
 • Uroczyste pasowanie na przedszkolaka
 • Zabawy i wróżby Andrzejkowe
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem
 • Spotkania wigilijne
 • Bal karnawałowy
 • Olimpiada zimowa
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Powitanie wiosny
 • Dzień  Matki i Ojca (Święto Rodziny)
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Współpraca ze środowiskiem lokalnym instytucjami różnymi instytucjami wspierającymi nasza działalność

 • Współpraca z Radą Dzielnicy XVIII
 • Współpraca z Komendą Policji na os.. Zgody
 • Współpraca  ze Strażą Pożarną
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 88 i 105
 • Współpraca Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na os. Szkolnym
 • Współpraca  Domem Kultury im. Norwida
 • Współpraca z Nowohuckim Centrum Kultury NCK
 • Współpraca z Domem Spokojnej Starości
 • Współpraca z Księgarnią „Skarbnica”
 • Współpraca z Biblioteką Publiczną
 • Współpraca z Parafia Szklane Domy
 • Współpraca z Teatrem Ludowym
 • Współpraca  ze Szkołą Muzyczną

System motywacyjny w przedszkolu

System motywacyjny oparty jest na wzmocnieniach pozytywnych

 • Nagrody społeczne:

– pochwała bezpośrednia (indywidualna),

– pochwała pośrednia (przed grupą),

– pochwała przed rodzicem,

– pochwała przed dyrektorem.

 • Nagrody: różne emblematy (minki, serduszka itp.)
 • Dyplomy, medale itp.

Zasady budowania systemu motywacji:

 • Łączyć nagrody konkretne ze społecznymi.
 • Stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego.
 • Przechodzić od nagradzania ciągłego do sporadycznego.
 • Konsultować nagrody z rodzicami.
 • Nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt
 • Zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 • poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,
 •  wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • usamodzielnianie dziecka,
 • eliminowanie zachowań agresywnych,
 • przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 • zgodne funkcjonowanie w grupie,
 • budowanie systemu wartości,
 •  wskazywanie dzieciom tego, co dobre i złe,
 • kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć, emocji,
 • radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • radzenie sobie ze stresem i porażkami,
 • podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,
 • nabywanie nawyków poprawnego zachowania,
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych,
 • przestrzeganie umów i zasad,
 • kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie,
 • kształtowanie przynależności do grupy, rodziny,
 • nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczycieli,
 • współdziałanie z rówieśnikami,
 • zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji,
 • rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nie przeszkadzanie innym),
 • uważne słuchanie,
 • szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,
 • uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach,
 • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,
 • zachowanie prawidłowej postawy przy stole,
 • prawidłowe posługiwanie się sztućcami,
 • stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków, wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, nie oddalanie się od grupy,
 • reagowanie na sygnał nauczyciela,
 • nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznanych osób,
 • unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
 • zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
 • właściwe zachowanie się podczas korzystania ze środków transportu.

Sposoby pomocy dziecku w sytuacjach trudnych:

 • Ograniczyć zbędne wypowiedzi.
 • Kierować polecenia do grupy, a gdy dziecko nie reaguje – kierować do niego takie samo polecenie.
 • Nie zmieniać intonacji głosu.
 • Nie krzyczeć.
 • Stosować podpowiedzi werbalne i manualne.

Program wychowawczy

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalony został „Kodeks przedszkolaka”, w którym zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci w przedszkolu normy, dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów.

Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków:

 • Siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi i łyżkę lub widelec spokojnie wkładamy do ust.
 • Jemy w ciszy, tj. nie mlaskamy, nie rozmawiamy, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia.
 • Jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie zjadanie – połykanie jedzenia jest niezdrowe i nieeleganckie), każdy kęs dobrze gryziemy i żujemy.
 • Sztućcami i innym sprzętem posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie, według ustalonych wzorów.
 • Po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką i odkładamy ją na brzeg talerza.
 • Odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.

Reguły zachowań w łazience

Mycie rąk:

 • Podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły.
 • Moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud.
 • Trę namydlone ręce, by wytworzyć pianę tak, aby każdy palec był umyty.
 • Płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną.
 • Zakręcam kran.
 • Otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zamoczyć posadzki.
 • Wycieram bardzo dokładnie dłonie i każdy palec oddzielnie.
 • Na właściwym wieszaku zawieszam ręcznik.
 • Odwijam rękawy i zapinam je (gdy ktoś ma kłopoty, prosi o pomoc kolegę lub panią).

Myjemy ręce:

 • przed oglądaniem książek,
 • przed posiłkami i po ich spożyciu,
 • po wyjściu z toalety.

Pielęgnacja zębów:

 • Do kubka wlewamy letnią, czystą wodę.
 • 2-, 3-krotnie płuczemy usta.
 • Na szczotkę wyciskamy pastę.
 • Myjemy zęby okrężnymi ruchami, przypominającymi rysowanie małych kółek.
 • Płuczemy jamę ustną kilkakrotnie wodą.
 • Płuczemy dokładnie szczoteczkę i kubek.
 • Wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem.
 • Kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

Higiena potrzeb fizjologicznych:

 • Korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo.
 • Zawsze po sobie spłukujemy toaletę.

Reguły zachowań w szatni:

 • Starannie układamy swoją odzież, buty ustawiamy równo na półce.
 • Pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki).
 • Po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepujemy buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieramy buty o wycieraczkę.
 • Przy rozbieraniu się pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży (odwrotnie niż przy ubieraniu).
 • Starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę.
 • Pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy oczekują pomocy.

Zasady zachowania się w sali:

 • Nie biegaj po sali.
 • Dziel się wszystkim.
 • Mów umiarkowanym głosem.
 • Graj uczciwie.
 • Nie bij innych.
 • Sprzątaj po sobie.
 • Używaj słów: proszę, przepraszam, dziękuję.

Postaraj się nie mówić głośno:

 • gdy inni cicho pracują,
 • gdy inni się bawią,
 • gdy czytamy i słuchamy,
 • gdy inni są zmęczeni,
 • gdy inni odpoczywają.

Stosowane nagrody:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała przed całą grupą,
 • pochwała przed rodzicami,
 • nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności wybranej przez niego (np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp.).

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu:

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 • Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 • Szanuję cudzą własność.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
 • Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 • Stosuję formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

Program profilaktyki (główne założenia)

 • Uświadomienie dzieciom, że nie zachowanie ostrożności może spowodować różne wypadki: oparzenia, skaleczenia, stłuczenia,
 • Uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze,
 • Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z przypadkowych spotkań z nieznajomymi,
 • Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt, np. psów,
 • Rozwijanie wiedzy na temat postępowania w sytuacji zagrożenia,
 • Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, pokarmów nieznanego pochodzenia, lekarstw,
 • Zachęcanie do konieczności dbania o jamę ustną,
 • Kształtowanie nawyków higienicznych – podnoszenie poziomu kultury jedzenia,
 • Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie,
 • Wzbudzanie zaufania do policjanta,
 • Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabawy zapałkami,
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.

Wykaz realizowanych w przedszkolu programów nauczania.

 • Program wychowania i kształcenia sześciolatków”-E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska, G. Grafowska
 • „Dziecięca matematyka”- E. Gruszczyk Kolczyńska, E. Zielińska
 • Rośnij z Didasko”-R. Folejewska
 • „Moje Przedszkole”- Cz. Cyrański, M. Kwaśniewska
 • „Przedszkolaki krok drugi”

Programy własne realizowane w Przedszkolu Nr 98

 1. Najważniejsze jest zdrowie
 2. Mój mały świat – Kraków i okolice
 3. Emocje dzieci w wieku przedszkolnym
 4. Dla każdego coś miłego - Zabawy i ćwiczenia na każdy dzień
 5. Rośnij zdrowo, bądź ostrożny
 6. Program pracy z dzieckiem zdolnym
 7. Mały artysta plastyk – kółko plastyczne
 8. Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej
 9. Program promocji zdrowia
 10. Program profilaktyki zagrożeń przeciwdziałania agresji