Otwarcie przedszkola od 18 maja

 

Od dnia 18 maja br. otwieramy przedszkole w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Do przedszkola przyjęte będą dzieci, których rodzice złożyli stosowny wniosek oraz oświadczenie.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,

dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,

którzy realizują zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa (zobacz/pobierz) oraz organizacją pracy placówki w czasie pandemii

oraz o punktualne przyprowadzanie dzieci i cierpliwość podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Informacja o pracy przedszkola

 

Rodzicu !!!

Zapoznaj się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy przedszkola, ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszego Przedszkola wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki.

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie epidemii COVID 19 należy zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania (w zakładce Procedura bezpieczeństwa). Jeżeli je akceptujesz a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki, w dniach od 11.05.2020 do 13.05.2020 wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA ORAZ OŚWIADCZENIE (W Plikach do pobrania) i odeślij na adres mailowy przedszkola: przedszkole98@interia.pl

14.05.2020 - przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji.

Należy pamiętać że:

  • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;

  • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

  1. PRACA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW:

Zostaną uruchomione 4 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Nr sali

Dzieci

Godziny pracy oddziałów

Sala nr 1

Dzieci z gr.I

7.00-16.30

Sala nr 2

Dzieci z gr. II

6.00-16.00

Sala nr 3

Dzieci z gr. III

8.00-17.00

W sali gr IV zostało utworzone izolatorium dla dzieci.

DZIECI PRZYPISANE DO DANEGO ODDZIAŁU MOGĄ PRZEBYWAĆ W NICH TYLKO W GODZINACH PRACY ODDZIAŁU.

NALEŻY PRZESTRZEGAĆ GODZIN PRACY POSZCZEGÓLNYCH GRUP.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki, itp).

  1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem w wiatrołapie, nasz pracownik zaprosi dziecko i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C) , dziecko zostanie zaprowadzone do szatni, a następnie do sali pod opiekę nauczyciela. Kartę odbija tylko pracownik przedszkola.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście, prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 2 m.

Przedszkole zamknięte do 15 maja

 

Decyzją krakowskiego organu prowadzącego zajęcia w przedszkolach zostają zawieszone

do dnia 15 maja 2020, co oznacza, że przedszkole będzie zamknięte.

O szczegółach otwarcia przedszkola, oraz procedurach postępowania

będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nadanie imienia

 

Nadanie imienia

Informuję, że została wstrzymana przez władze miasta procedura dotycząca nadania imienia

Samorządowemu Przedszkolu nr 98, do czasu przedstawienia nowej propozycji.

W związku z tym wszystkie działania, które zostały podjęte w tym kierunku zostają zawieszone.

Otwarcie przedszkoli

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Prosimy o wstępne zadeklarowanie potrzeb drogą mailową do dnia 3.05.2020 r. na adres: przedszkole98@interia.pl.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

Bierzemy pod uwagę zagrożenie wynikające z epidemii koronawirusa i wytyczne MEN dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

RODZICU:

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

PRZEDSZKOLE:

Pracownicy w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice i płaszcze ochronne)

- Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie

- Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę

- Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę

Ważne!!!

 

Podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

dotyczy również dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail

do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania.

Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

Od strony przedszkola/szkoły nic się nie zmienia, poza tym, że na liście w menadżerze placówki automatycznie będzie się zmieniała informacja o potwierdzeniu woli (w monecie potwierdzenia przez rodzica, przedszkole/szkoła będzie mogła anulować potwierdzenie jak i potwierdzić tak jak dotychczas).

Rekrutacja 2020/21

 

WAŻNE INFORMACJE - REKRUTACJA 2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek
.

  • Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 98 na rok szkolny 2020/21 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020 r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

Uwaga !
Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

                                                                                                                                                Dyrektor przedszkola Barbara Czekaj

Strony