Przedszkole zamknięte do 15 maja

 

Decyzją krakowskiego organu prowadzącego zajęcia w przedszkolach zostają zawieszone

do dnia 15 maja 2020, co oznacza, że przedszkole będzie zamknięte.

O szczegółach otwarcia przedszkola, oraz procedurach postępowania

będziemy Państwa informować na bieżąco.

Nadanie imienia

 

Nadanie imienia

Informuję, że została wstrzymana przez władze miasta procedura dotycząca nadania imienia

Samorządowemu Przedszkolu nr 98, do czasu przedstawienia nowej propozycji.

W związku z tym wszystkie działania, które zostały podjęte w tym kierunku zostają zawieszone.

Otwarcie przedszkoli

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Prosimy o wstępne zadeklarowanie potrzeb drogą mailową do dnia 3.05.2020 r. na adres: przedszkole98@interia.pl.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

Bierzemy pod uwagę zagrożenie wynikające z epidemii koronawirusa i wytyczne MEN dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

RODZICU:

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

PRZEDSZKOLE:

Pracownicy w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice i płaszcze ochronne)

- Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie

- Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę

- Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę

Ważne!!!

 

Podpisanie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

dotyczy również dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Potwierdzenie woli

Potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail

do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania.

Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

Od strony przedszkola/szkoły nic się nie zmienia, poza tym, że na liście w menadżerze placówki automatycznie będzie się zmieniała informacja o potwierdzeniu woli (w monecie potwierdzenia przez rodzica, przedszkole/szkoła będzie mogła anulować potwierdzenie jak i potwierdzić tak jak dotychczas).

Rekrutacja 2020/21

 

WAŻNE INFORMACJE - REKRUTACJA 2020/21

Zgodnie z treścią rozporządzenia MEN z 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które brzmi:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek
.

  • Lista dzieci zakwalifikowanych do Samorządowego Przedszkola nr 98 na rok szkolny 2020/21 zostanie ogłoszona 24 kwietnia 2020 r na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszona w przedszkolu.

Uwaga !
Brak potwierdzenia woli w tych dniach tj. 27.04-8.05.2020 jest jednoznaczne z rezygnacją  przyjęcia dziecka do naszego przedszkola.

                                                                                                                                                Dyrektor przedszkola Barbara Czekaj

Rodzice dzieci 6-letnich

 

 Rodzice dzieci 6- letnich!!! 

Informujemy, że w przedszkolu można odebrać
pisemną
INFORMACJĘ O GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
 dziecka 6- letniego,

w godzinach  10.00 - 14.00
od poniedziałku do piątku.

Podręczniki

 

Informujemy Rodziców gr. II, III, IV
o możliwości odebrania podręczników z przedszkola
w godzinach  10.00 - 14.00
od poniedziałku do piątku.

Strony