Kompetencje kluczowe

Czym są kompetencje kluczowe?

   Dlaczego kształtujemy je już w przedszkolu?

   

  Kompetencje kluczowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw. To ramy określające nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie uczenia się przez całe życie.

   Kompetencji potrzebujemy do  samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, życia społecznego w pokojowych społeczeństwach i bycia aktywnym obywatelem, do zrównoważonego stylu życia, kierowania życiem w sposób prozdrowotny.

    Proces kształtowania i rozwijania kompetencji trwa przez całe życie, a jego początkiem jest uczestnictwo dziecka w edukacji przedszkolnej. Trudno wskazać najważniejszą  kompetencję, ponieważ każda z nich przyczynia się do udanego życia w społeczeństwie. Aspekty niezbędne w jednej dziedzinie, wspierają kompetencje w innej.

    Realizacja zadań przedszkola, wskazanych w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego, ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych - na poziomie adekwatnym do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych.

    Wiek przedszkolny to czas, kiedy dziecko przygotowuje się do pójścia do szkoły, a zatem musi zmierzyć się z ważnymi kwestiami i posiąść:

    - gotowość do opuszczenia domu rodzinnego,

    - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach edukacyjnych,

    - zdolność do funkcjonowania w środowisku rówieśniczym,

    - optymalny poziom samodzielności,

    - odpowiedni poziom sprawczości, rozwoju zmysłów, wyobraźni i intelektu,

    - sprawność w kontrolowaniu emocji, ich rozumieniu i rozpoznawaniu,

    - zdolność przesunięcia zainteresowań z aspektów zewnętrznych, dostępnych zmysłom, w kierunku tego, co wewnętrzne, niedostępne bezpośredniemu poznaniu,

    - nowe kategorie poznawcze: myślenie słowne oraz początki myślenia intuicyjnego,

    - wiedzę o otoczeniu,

    - zdolność ujmowania rzeczywistości w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym,

    - zdolność dostrzegania i poszanowania odmienności poglądów innych osób.

      

     Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę oraz stwarzanie okazji pozwalających wykształtować odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, co umożliwi kształtowanie odpowiednich postaw.

     W okresie przedszkolnym dziecko podlega procesom pozwalającym na stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych. Wraz z procesami rozwojowymi, tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.:

     - rozwój mowy i poszerzanie się czynnego słownika rozwija kompetencje w zakresie tworzenia i rozumienia informacji w języku ojczystym i obcym, w zakresie wielojęzyczności oraz kompetencje osobiste, społeczne i obywatelskie,

     - zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną,

     - ciekawość i zadawanie pytań rozwijają kompetencje matematyczne, przyrodnicze, naukowo-techniczne, cyfrowe oraz umiejętność uczenia się.

       

      Kompetencje zdefiniowano w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie:

      - wiedzy (fakty i liczby, pojęcia, idee i teorie, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub określone zagadnienie),

      - umiejętności (zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania z istniejącej wiedzy do osiągania wyników),

      - postaw odpowiednich do sytuacji (gotowość i skłonność do działania lub reagowania na idee, osoby lub sytuacje).

        

      Cechy ośmiu kompetencji kluczowych:

      - wszystkie są tak samo ważne dla rozwoju osobistego.

      - niektóre dotyczą kilku dziedzin (np. znajomość technologii informacyjno-   komunikacyjnych, przedsiębiorczość, umiejętności obywatelskie, ekspresja kulturowa);

      - są ze sobą powiązane lub się częściowo pokrywają. Umiejętności wynikające z jednej kompetencji, wspierają biegłość w innej;

      - niektóre sprawności są kluczowe dla wszystkich ośmiu kompetencji (np. krytyczne myślenie, kreatywność, inicjatywność, rozwiązywanie problemów, ocena ryzyka, podejmowanie decyzji, kierowanie emocjami).

      Podział kompetencji kluczowych z 2006 r.:

      1. porozumiewanie się w języku ojczystym

      To zdolność wyrażania myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji, pracy, domu i czasie wolnym.

      1. porozumiewanie się w językach obcych   

      Polega na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie, pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych. Wymaga też takich umiejętności, jak mediacja i rozumienie różnic kulturowych.

      1. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne       

      To umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów spotykanych w codziennych sytuacjach.

      To zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia (myślenie logiczne i przestrzenne) oraz prezentacji (wzory, modele, konstrukty, wykresy, tabele).

      Podstawę stanowi opanowanie umiejętności liczenia.

      Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności wykorzystywania wiedzy do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uważa się stosowanie tej wiedzy w odpowiedzi na potrzeby ludzi.

      Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność społeczną.

      1. kompetencje informatyczne

      Obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego w edukacji, pracy, czasie wolnym. Opierają się na podstawowych umiejętnościach: wykorzystywaniu różnych narzędzi i ich oprogramowania (komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, smartfonów) do uzyskiwania, oceny, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się za pośrednictwem Internetu.

      1. umiejętność uczenia się

      Zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania i zarządzania czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. To świadomość własnego procesu uczenia się, poznanie swoich możliwości oraz pokonywanie przeszkód w celu nauczenia się. To nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie wiedzy i umiejętności, oraz korzystanie z własnego doświadczenia.

      1. kompetencje społeczne i obywatelskie

      Przygotowują do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także do rozwiązywania konfliktów. Oznaczają zdolność do empatii, wykazywania się tolerancją, porozumiewania się w różnych środowiskach, negocjacji, rozumienia różnych punktów widzenia, umiejętności współpracy, asertywność i prawość.

      Kompetencje obywatelskie przygotowują do uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

      1. inicjatywność i przedsiębiorczość

      To zdolność do planowania i realizowania przedsięwzięć i pomysłów. To kreatywność, innowacyjność, umiejętność oceny własnych mocnych i słabych stron, gotowość do podejmowania ryzyka. Oznacza również znajomość zagadnień etycznych związanych z przedsiębiorstwami, zasad działania gospodarki.

      1. świadomość i ekspresja kulturalna

      To świadomość lokalnego, narodowego i dziedzictwa kulturalnego. Docenianie wyrażania idei za pośrednictwem twórczych środków wyrazu (muzyka, teatr, literatura i sztuki wizualne).

      Po 12 latach, w maju 2018 r., Parlament i Rada UE uporządkowały obszar kompetencji kluczowych w następujący sposób:

      - kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

      - kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

      - kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

      - kompetencje cyfrowe,

      - kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

      - kompetencje obywatelskie,

      - kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

      - kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

      Źrodła:

      https://edurada.pl/artykuly/czy-kompetencje-kluczowe-mo-na-kszta-towac-j...

      http://sp16przemysl.pl/rozwijanie-kompetencji-kluczowych/

       

      Polecamy Państwu i dzieciom ciekawe pozycje książkowe:

      - dla pociechy: “Czarodziejskie słowa. Wartościowe teksty dla dzieci”. Praca zbiorowa. Wydawca Nowa Era

      - dla rodzica: “Trudne emocje u dzieci”. Autor Ross W. Greene. Wydawca Edgard.