Rodo

RODO – Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Rodzice!!!
Z dniem 25.05.2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, tzw. RODO

1. Administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 98
os. Centrum B 11 w Krakowie reprezentowane przez Dyrektor Panią Barbarę Czekaj.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem:
Barbara Czekaj
nr telefonu: (12) 644 26 69
adres email:  
 p98@mjo.krakow.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Dominik Strzebak
ul. Wielopole 17 a
adres email: inspektor6@mjo.krakow.pl

3. Prawa Rodziców dotyczące żądań od administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do informacji, jakie dane osobowe gromadzi

- prawo do sprostowania danych osobowych

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych

4. Cel przetwarzania danych osobowych:

- odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych i statusowych wynikających z prawa
  oświatowego

Podstawa prawana:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO ustawa prawo oświatowe: (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290);

Ustawa o systemie oświaty

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. poz. 1646)

- odbywa się na podstawie wyrażonej zgody

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

5. Prawo Rodziców do wniesienia skargi do organu nadzorczego tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.