Grupa IV

Wrzesień

Tydzień I “Co słychać w przedszkolu”:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;

- tworzenie warunków skutecznej adaptacji, szczególnie dla nowoprzyjętych dzieci;

- wdrażanie do przestrzegania wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie – ustalenie zasad kodeksu grupowego;

- rozwijanie kompetencji społecznych, relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- rozwijanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;

- rozwijanie mowy – zachęcanie do wypowiadania się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa;

- kształtowanie umiejętno­ści odczytywania symboli;

- rozwijanie zmysłów – rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenie obiektów, od­różnianie liczenia błęd­nego od poprawnego;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Tydzień II “Jak być superbezpiecznym?”:

- poznanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa związanych z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu, zachowanie ostrożności wobec osób nieznajomych;

- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;

- utrwalanie zasad ruchu drogowego, znaczenia wybra­nych znaków drogowych;

- rozpoznawanie pojazdów specjalnych, utrwalanie numerów alarmowych i podstaw pierwszej pomocy;

- zachęcanie do udziału w ćwiczeniach sensorycznych;

- kształtowanie percepcji słuchowej;

- udział w ćwiczeniach rozwijających spostrzegawczość;

- kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez odtwarzanie struktur rytmicznych;

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,ćwiczenie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku, wyrabiajnie reakcji na dźwięki grane cicho i głośno;

- rozwijanie mowy – wypowiadanie się nt. wysłuchanego utworu;

- analiza i synteza głoskowa i sylabowa, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu;

- kształtowanie umiejętno­ści plastycznych, kreatywności;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień III “Jakie są moje supermoce?”:

- zachęcanie do zabaw uczących współpracy i budowania relacji opartej na zaufaniu;

- wdrażanie do umiejętno­ści rozwiązywania problemów;

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej;

- zachęcanie do określenia i wyrażania swoich emocji, zwracanie uwagi i szacunek wobec uczuć innych osób;

- dążenie do zrozumienia własnej indywidualności, zachęcanie do wypowiedzi nt. zainteresowań dzieci;

- utrwalanie nazw części ciała, narządów wewnętrznych oraz narządów zmysłów, udział w zabawach rozwijających zmysły;

- rozwijanie myślenia logicznego - dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych;

- rozwijanie mowy – układanie rymów do podanych słów;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- praca nad dykcją i artykulacją;

- rozwijanie percepcji słuchowej, wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozpoznawanie spostrzegawczości – praca z ilustracją;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence, określanie metrum w piosence, reagowanie na ustalony sygnał.

 

Tydzień IV “Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”:

- zachęcanie do poznawania przyrody jesienią, oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych i niejadalnych;

- współdziałanie w tworzeniu ścieżki sensorycznej;

- rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań;

- rozwijanie intuicji geometrycznej, szczegółowe zapoznanie z cechami prostokąta;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko;

- rozwijanie mowy i myślenia – uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat treści utworu, analiza słuchowa słów;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- kształtowanie umiejętności liczenia i szacowania, kontynuowanie sekwencji;

- udział w zabawach doskonalących pamięć i spostrzegawczość;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie zabaw z użyciem materiału przyrodniczego.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.