Grupa IV

Styczeń

Tydzień I: Postanowienia noworoczne

- poszerzanie wiedzy nt. narzędzi używanych kiedyś do mierzenia czasu oraz współczesnych metod, próby odczytywania godzin na zegarze;

- utrwalenie nazw miesięcy i kolejności ich występowania;

- zdobycie wiedzy nt. tego, skąd się bierze dzień i noc, zapoznanie z naprzemiennym rytmem;

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami poszczególnych pór roku;

- utrwalanie litery u, U: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- ćwiczenie percepcji słuchowej;

- rozwijanie inwencji twórczej przez udział w zabawach pantomimicznych;

- kształtowanie logicznego myślenia poprzez udział w zabawach badawczych (obserwacje, wysuwanie wniosków);

- umuzykalnianie dzieci, wyrabianie poczucia rytmu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu;

- rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;

- rozwijanie uważności i percepcji słuchowej;

- rozwijanie pamięci i orientacji w przestrzeni;

- rozwijanie sprawności manualnej;

-  rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień II “Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?”:

- utrwalanie informacji nt. ptaków zimujących w Polsce oraz zwierząt, które nie zapadają w sen zimowy, utrwalanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych;

- zdobycie wiedzy nt. produktów, którymi można dokarmiać zwierzęta;

- poszerzenie wiedzy nt. pracy leśnika;

- doskonalenie umiejętności wysuwania wniosków na podstawie obserwacji przyrodniczych;

- utrwalanie litery j, J: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,  rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie liter;

- doskonalenie mowy i myślenia – udział w zagadkach i rebusach językowych;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8;

- kształtowanie orientacji w przestrzeni i uważności, rozwijanie myślenia matematycznego;

- rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań;

- ćwiczenie motoryki małej i percepcji wzrokowej;

- rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych, usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego;

- rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

- rozwijanie umiejętności wykorzystania rekwizytów podczas zabaw muzyczno-ruchowych;

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań;

- rozwijanie sprawności ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci.

 

Tydzień III “Kto to taki: mama mamy, tata taty?”:

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem, utrwalanie informacji nt. najbliższych członków rodziny;

- doskonalenia umiejętności występowania przed publicznością;

- wprowadzenie do mierzenia długości, utrwalenie znajomości liczb i określeń: dłuższy, krótszy, użycie jednostki centymetr ;

- utrwalanie litery y, Y: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- kształtowanie słownictwa czynnego i biernego;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 9;

- doskonalenie umiejętności szeregowania, przeliczania i szacowania, rytmy, stosowania liczebników porządkowych;

- ćwiczenie spostrzegawczości;

- kształtowanie sprawności ruchowej, ćwiczenia dużych grup mięśniowych, grzbietu;

- reagowanie na ustalony sygnał, rozwijanie kreatywności;

- doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków różnych instrumentów;

- zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami.

 

Tydzień IV “Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?”:

- zapoznanie z popularnymi grami i zabawami karnawałowymi, zapoznanie z muzyką latynoamerykańską;

- wyjaśnienie, na czym polega tradycja tłustego czwartku;

- poszerzenie wiedzy nt. produktów, w których znajduje się cukier, zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka;

- rozwijanie kreatywności – jak przygotować stroje z przedmiotów codziennego użytku (zapoznanie z sylwetką projektantki Coco Chanel);

- usprawnianie narządów mowy i artykulacyjnych w toku zabaw logopedycznych;

- rozwijanie myślenia przestrzennego oraz umiejętności konstrukcyjnych;

- odczytywanie tekstu, pisanie po śladach znanych liter, odczytywanie wyrazów;

- zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych rozwijających pamięć i orientację w przestrzeni, doskonalenie wyobraźni przestrzennej;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- rozwijanie sprawności fizycznej, udział w ćwiczeniach kształtujących równowagę i refleks;

- doskonalenie koncentracji uwagi podczas działania;

- kształtowanie sprawności manualnej;

- umuzykalnianie dzieci - wyrabianie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce, określanie metrum piosenki.

 


Grudzień

Tydzień I “Co cieszy Mikołaja?”:

- poszerzanie wiedzy nt. obchodów mikołajek w Polsce i na świecie;

- rozwój mowy i myślenia – z czym kojarzy się postać św. Mikołaja, przybliżenie postaci biskupa z Mirry;

- zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego stroju galowego;

- zapoznanie z ideą wolontariatu;

- rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy w dopełnianie;

- udział w zabawach rozwijających zmysł dotyku;

- utrwalanie litery e, E: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- kształtowanie kreatywności – udział w zabawach inscenizowanych, kształtowanie adekwatnej oceny własnych umiejętności;

- rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania oraz umiejętności współpracy;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 7, szeregowanie, odtwarzanie rytmów matematycznych;

- kształtowanie orientacji przestrzennej;

- udoskonalanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej;

- umuzykalnianie dzieci – śpiew indywidualny i zbiorowy, reagowanie na zmianę rytmu oraz zmiany dynamiczne, określanie metrum piosenki;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- rozwijanie sprawności ruchowej m. in. z wykorzystaniem metody R. Labana.

 

Tydzień II “Jakie sporty uprawia Pani Zima?”:

- poznawanie zasad bezpiecznej zimowej zabawy, zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;

- utrwalanie nazw dni tygodnia;

- obserwacje przyrodnicze oraz zabawy badawcze (np. z wykorzystaniem cieczy newtonowskiej), badanie właściwości śniegu i lodu;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- udział w zabawach logorytmicznych (m. in. z elementami metody Zoltána Kodályego);

- rozwój mowy i myślenia – podejmowanie próby oceniania zachowania bohaterów literackich, ćwiczenia w aktywnym słuchaniu, zabawy językowe, łączenie zdań z wykorzystaniem spójników a, i.;

- utrwalanie litery s, S: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- kształtowanie umiejętności plastycznych - zapoznanie z techniką farbującej bibuły;

- umuzykalnianie dzieci – poznanie budowy piosenki, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, wyrabianie umiejętności szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

- rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień III “O czym w święta każdy z nas pamięta?”:

- wymienianie sposobów przygotowywania się do świąt, kultywowanie tradycji świątecznych ;

- zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz ich znaczeniem symbolicznym;

- kształtowanie umiejętności składania życzeń świątecznych;

- obserwacje przyrodnicze;

- eksperymenty wykorzystujące środki spożywcze używane w kuchni, poznawanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych;

- rozwijanie umiejętności matematycznych i myślenia matematycznego – utrwalanie liczb, odtwarzanie rytmów

- utrwalanie litery b, B: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- – ćwiczenie percepcji słuchowej;

- rozwijanie kreatwności poprzez udział w zabawach parateatralnych;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

- umuzykalnianie dzieci - określenie metrum piosenki, zaznaczenie klaśnięciem pierwszej miary taktu, utrwalenie umiejętności taktowania na cztery czwarte, wyrabianie zdolności działania z wykorzystaniem rekwizytu, ćwiczenie aparatu słuchu.

 

Tydzień IV “Innowacja ekologiczna - Jakim powietrzem oddychamy? Czym jest smog?”:

- poszerzanie wiedzy nt. tego, czym jest smog i jak powstaje, zaznajamianie z przyczynami oraz zagrożeniami smogowymi;
- uświadomienie, że oddychanie skażonym powietrzem może mieć negatywne skutki dla zdrowia;

- kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe środowisko;

- poznawanie niektórych właściwości powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji, poznanie nowoczesnych technologii oczyszczania powietrza;

- ćwiczenie analizy słuchowej słów związanych z tematem;

- ćwiczenie pamięci, doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do dokonywania obserwacji, formułowania wniosków;

- usprawnianie narządów mowy;

- kształtowanie logicznego myślenia, zachęcanie do udziału w zabawach dydaktycznych Prawda czy fałsz?;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, zabawy fonacyjne, wzbogacanie zasobu językowego;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych, usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego

-  rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci

 

Tydzień V “Który żywioł jest najważniejszy?”:

- poszerzanie wiedzy nt. cech charakterystycznych żywiołów: ognia, ziemi, wody i powietrza oraz roli, jaką pełnią w życiu człowieka;

- rozwijanie mowy – wypowiadanie się na zadany temat;

- rozwijanie logicznego myślenia – tworzenie siatki pytań, udział w quizach utrwalających wiedzę;

- kształtowanie umiejętności matematycznych, stosowanie liczebników porządkowych;

- udział w zabawach badawczych, kształtowanie ciekawości poznawczej;

- utrwalanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozwijanie ekspresji twórczej, eksperymentowanie z materiałami plastycznymi;

- kształtowanie sprawności ruchowej – udział w ćwiczeniach gimnastycznych

- umuzykalnianie dzieci – udział w zabawach muzyczno-ruchowych, nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego.

 

Listopad

Tydzień I “Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?”:0

- utrwalanie wiadomości nt. tego, jak się nazywają członkowie rodziny í jakie jest pokrewieństwo między członkami rodziny;

- zdobycie wiedzy nt. różnic między prawami i obowiązkami;

- wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych;

- rozpoznawanie, czym się różni miasto od wsi;

- utrwalanie litery t, T, dokonywanie analizy słuchowej, utrwalanie i rozróżnianie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- udział w zabawach słownych, wzbogacanie zasobu językowego;

- udział w zabawach konstrukcyjnych;

- utrwalanie kształtu trójkąta, rozróżnianie trójkątów, kodowanie i przeliczanie;

- wyrabianie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku oraz wyrabianie poczucia rytmu;

- ćwiczenie pamięci ruchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi;

- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce;

- udział w zabawach sensorycznych;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do udziału w obserwacjach przyrodniczych – obserwacja mrowiska – domu mrówek;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności wycinania;

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Tydzień II “Co powinien wiedzieć każdy Polak?”:

- utrwalanie symboli narodowych, historii godła;

- poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy;

- przypomnienie legendy o Lechu, Czechu i Rusie;

- poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, imion i nazwisk znanych Polaków oraz ważniejszych pomników polskiej historii;

- rozwijanie mowy – zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami00

- kształtowanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach pantomimicznych;

- utrwalanie litery i, I, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- przypomnienie zapisu cyfrowego liczby 5, rozwijanie umiejętności liczenia;

- utrwalanie liczebników porządkowych;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- organizowanie zabaw rozwijających percepcję słuchową i wzrokową;

- rozwijanie koordynacji ruchowej, nabywanie płynności ruchów rąk (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

- rozwijanie aktywności badawczej;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- kształtowanie umiejętności szanowania potrzeb innych, bycia empatycznym, współpracy;

- umuzykalnianie dzieci poprzez udział w zabawach rytmicznych.

 

Tydzień III “Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?”:

- poszerzanie wiedzy nt. polskich strojów ludowych, muzyki ludowej, potraw charakterystycznyc00h dla danego regionu;

- poszerzanie wiedzy na temat polskich legend, kształtowanie świadomości kulturalnej;

- utrwalanie wiadomości nt. Krakowa;

- rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami na zadany temat;

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie znaków: >, <, =;

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej;

- utrwalanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- ćwiczenie pamięci, doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do dokonywania obserwacji, formułowania wniosków;

- usprawnianie narządów mowy – zabawy logopedyczne, ćwiczenia warg i policzków;

- umuzykalnianie dzieci – śpiew indywidualny i zbiorowy, reagowanie na zmianę rytmu oraz zmiany dynamiczne;

- rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień IV “Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?”:

- utrwalanie wiadomości nt. przestrzeni kosmicznej, Układu Słonecznego;

- wyjaśnianie znaczenia pojęć: gwiazdozbiór, meteoryt, meteor, teleskop, przyciąganie ziemskie, kontynent, ocean;

- formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy;

- usprawnianie językowej aktywności dzieci - sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

- nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter;

- utrwalanie litery k, K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,  rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie liter;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6;

- kształtowanie umiejętności kodowania;

- doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, z wykorzystaniem rekwizytu;

- rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;

- rozwijanie umiejętności plastycznych;

- rozwijanie wyobraźni podczas zabaw ruchowych i improwizacji przy muzyce.0


Październik

Tydzień I “Jak jesienią dbać o zdrowie?”:

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

- wzbogacanie wiedzy nt. narzędzi używanych przez lekarza, nazywanie różnych lekarskich specjalności;

- odczytywanie znaczenia piramidy żywieniowej;

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter – litera A, a, rozwijanie słuchu fonematycznego, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej;

- kształtowanie umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr, utrwalanie zapisu cyfrowego liczby 1, stosowanie liczebników porządkowych;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej - poznawanie cech kwadratu, ćwiczenie spostrzegawczości;

- rozwijanie sprawności ruchowej, kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;

- rozwijanie kreatywności, udział w zabawach parateatralnych;

- udział w zabawach rozwijających rozpoznawanie dźwięków, szybką reakcję na sygnał, ruchowo-naśladowczych;

- rozwijanie mowy;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz szacowania odległości;

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Tydzień II “Kto może być nauczycielem?”:

- poszerzanie wiedzy nt. pracy nauczyciela;

- zapoznanie ze znaczeniem przysłowia Kto pyta, nie błądzi;

- zachęcanie do obserwacji przyrodniczych (m. in. obserwowanie chmur), analizowanie, wyciąganie wniosków;

- rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, utrwalanie litery l, L: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr, utrwalanie zapisu cyfrowego liczby 2;

- ćwiczenia w poprawnym używaniu pojęcia para, udział w zabawach liczbowych;

- rozwijanie mowy - wypowiadanie się na poda­ny temat, tworzenie dialogów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, zabawy słowne, udział w dyskusji ilustrowanej;

- organizowanie zabaw logopedycznych oraz ćwiczeń oddechowych;

- określenie metrum piosenki, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do udziału; w śpiewie zbiorowym i indywidualnym;

- zachęcanie do kreatywności oraz staranności w pracach plastycznych;

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo—ruchowej.

 

Tydzień III “W co się bawi z nami jesienny wiatr?”:

- poszerzenie wiadomości nt. zjawisk pogodowych oraz dostosowania ubioru do pogody;

- wzbogacenie wiedzy nt. roli wiatru w przyrodzie, zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze, powstawania energii z wiatru, sposobów oszczędzania energii;

- organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, pogłebianie wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci;

- wypowiadanie się na temat sportów uprawianych jesienią;

- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
- budowanie współpracy na płaszczyźnie grupy;

- utrwalanie litery o, O: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie

słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, doskonalenie analizy słuchowej, zabawy fonacyjne i z użyciem liter;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3;

- W zdrowym ciele – zdrowy duch – wyjaśnienie powiedzenia;

- rozwijanie inwencji twórczej i pamięci;

- opanowanie prostych kroków tanecznych poleczki, doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca;

- kształtowanie zdolności plastycznych oraz sprawności manualnych;

- rozwijanie sprawności fizycznej, udział w ćwiczeniach relaksacyjnych.

 

Tydzień IV “Jaki plan na jesień mają zwierzęta?”:

- wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt i sposobów adaptacji do zmieniających się pór roku, nt. ptaków, które pozostają i odlatują na zimę;

- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność jej poszanowania, kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt;

- rozwijanie postawy badawczej, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;

- rozpoznawanie litery m, M: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, wyodrębnianie wyrazu podstawowego, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- rozwijanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad;

- kształtowanie logicznego myślenia, zachęcanie do udziału w rebusach obrazkowych oraz zabawach dydaktycznych Prawda czy fałsz?;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, zabawy językowe,zabawy fonacyjne, wzbogacanie zasobu językowego;

- rozwijanie sprawności manualnej – wypełnianie ograniczonej konturem powierzchni;

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4, rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych;

- usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci, określanie pierwszej miary taktu, utrwalenie umiejętności taktowania na cztery czwarte.


Wrzesień

Tydzień I “Co słychać w przedszkolu”:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;

- tworzenie warunków skutecznej adaptacji, szczególnie dla nowoprzyjętych dzieci;

- wdrażanie do przestrzegania wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie – ustalenie zasad kodeksu grupowego;

- rozwijanie kompetencji społecznych, relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- rozwijanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;

- rozwijanie mowy – zachęcanie do wypowiadania się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa;

- kształtowanie umiejętno­ści odczytywania symboli;

- rozwijanie zmysłów – rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenie obiektów, od­różnianie liczenia błęd­nego od poprawnego;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Tydzień II “Jak być superbezpiecznym?”:

- poznanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa związanych z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu, zachowanie ostrożności wobec osób nieznajomych;

- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;

- utrwalanie zasad ruchu drogowego, znaczenia wybra­nych znaków drogowych;

- rozpoznawanie pojazdów specjalnych, utrwalanie numerów alarmowych i podstaw pierwszej pomocy;

- zachęcanie do udziału w ćwiczeniach sensorycznych;

- kształtowanie percepcji słuchowej;

- udział w ćwiczeniach rozwijających spostrzegawczość;

- kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez odtwarzanie struktur rytmicznych;

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,ćwiczenie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku, wyrabiajnie reakcji na dźwięki grane cicho i głośno;

- rozwijanie mowy – wypowiadanie się nt. wysłuchanego utworu;

- analiza i synteza głoskowa i sylabowa, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu;

- kształtowanie umiejętno­ści plastycznych, kreatywności;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień III “Jakie są moje supermoce?”:

- zachęcanie do zabaw uczących współpracy i budowania relacji opartej na zaufaniu;

- wdrażanie do umiejętno­ści rozwiązywania problemów;

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej;

- zachęcanie do określenia i wyrażania swoich emocji, zwracanie uwagi i szacunek wobec uczuć innych osób;

- dążenie do zrozumienia własnej indywidualności, zachęcanie do wypowiedzi nt. zainteresowań dzieci;

- utrwalanie nazw części ciała, narządów wewnętrznych oraz narządów zmysłów, udział w zabawach rozwijających zmysły;

- rozwijanie myślenia logicznego - dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych;

- rozwijanie mowy – układanie rymów do podanych słów;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- praca nad dykcją i artykulacją;

- rozwijanie percepcji słuchowej, wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozpoznawanie spostrzegawczości – praca z ilustracją;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence, określanie metrum w piosence, reagowanie na ustalony sygnał.

 

Tydzień IV “Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”:

- zachęcanie do poznawania przyrody jesienią, oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych i niejadalnych;

- współdziałanie w tworzeniu ścieżki sensorycznej;

- rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań;

- rozwijanie intuicji geometrycznej, szczegółowe zapoznanie z cechami prostokąta;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko;

- rozwijanie mowy i myślenia – uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat treści utworu, analiza słuchowa słów;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- kształtowanie umiejętności liczenia i szacowania, kontynuowanie sekwencji;

- udział w zabawach doskonalących pamięć i spostrzegawczość;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie zabaw z użyciem materiału przyrodniczego.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.