Grupa IV

Czerwiec

Tydzień I „Czego dzieci potrzebują do szczęścia?”:

- poszerzanie wiedzy nt. tego, co łączy wszystkie dzieci i co oznacza bycie przyjacielem (tworzenie mapy myśli);

- uwrażliwienie na potrzeby innych, szczególnie dzieci z innych stron świata;

- wprowadzenie do tematu niepełnosprawności;

- utrwalenie wiedzy dotyczącej stopnia pokrewieństwa w rodzinie;

- utrwalanie zasad zgodnej i koleżeńskiej zabawy i współpracy;

- doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce;

- rozwijanie kreatywności podczas zabaw z elementami pantomimy;

- ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu, rozwijanie poczucia rytmu;

- rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw językowych;

- zachęcanie do udziału w zabawach symulacyjnych oraz badawczych;

- ćwiczenie spostrzegawczości;

- rozwijanie swobody ruchów podczas dowolnych improwizacji;

- rozwijanie sprawności manualnej;

-  rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień II “Jak żyrafa myje szyję?”:

- utrwalanie wiedzy nt. zwierząt mieszkających na sawannie í na stepie;

- poznanie niezwykłych roślin, zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin egzotycznych;

- utrwalanie zasad zachowania się w czasie wycieczki do zoo;

- porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, szacowanie wagi, szeregowanie;

- rozwijanie analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej - odczytywanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

- ćwiczenie rozwijające umiejętność budowania zdań;

- ćwiczenie orientacji przestrzennej;

- rozwijanie percepcji wzrokowej;

- ćwiczenie rozwijające umiejętności matematyczne;

- rozwijanie wyobraźni i słuchu muzycznego oraz swobody ruchu, rozwijanie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków marakasu;

- rozwijanie percepcji słuchowej;

- usprawnienie narządów artykulacyjnych w toku zabaw logopedycznych;

- kształtowanie sprawności plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej.

 

Tydzień III “Innowacja pedagogiczna Letnie podróże po Polsce”:

- przybliżenie dzieciom najpiękniejszych zakątków naszego kraju oraz miejsc najbardziej niezwykłych;

- zachęcanie do podróżowania po Polsce;

- wzmacnianie tożsamości narodowej;

- poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy;

- poznawanie ważniejszych

- udział w zabawach sensorycznych;

- formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, odpowiadania na pytania dotyczące utworu;

- usprawnianie językowej aktywności dzieci - sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie umiejętności wycinania;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

 

Tydzień IV “Na co czeka Pani Lato?”:

- zdobycie wiedzy nt. tego, jakie zmiany zachodzą latem w przyrodzie i jak rozpoznać pierwszy dzień lata;

- poznanie ciekawych miejsc, gdzie można spędzić wakacje;

- zdobycie wiedzy nt. tego, jak powstają góry (poznawanie cech krajobrazu górskiego) oraz czym się różni jezioro od morza;

- zabawy badawcze - eksperymenty z wodą, badanie stałości ilości płynów;

- rozwijanie mowy – odpowiadanie na pytania dotyczące utworu, uczestniczenie w rozmowie kierowanej;

- rozwijanie zdolności koncentracji podczas działania;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów oraz analizy i syntezy wzrokowej;

- ćwiczenie pamięci, doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do dokonywania obserwacji, formułowania wniosków;

- usprawnianie narządów mowy – zabawy logopedyczne, ćwiczenia warg i policzków;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności plastycznych.


 

Maj

W ostatnim tygodniu kwietnia został zrealizowany projekt "Ryby".

Tydzień I “Kto wymyślił naszą flagę?”:

- poszerzanie wiedzy nt. polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych, rozwijanie postawy patriotycznej;

- zapoznanie ze związkiem państw europejskich – Unią Europejską;

- utrwalenie znajomości polskich legend;

- zapoznanie z tradycyjnym polskim tańcem;

- zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi;

- utrwalanie prawidłowego zapisu nazw własnych;

- rozwijanie mowy poprzez udział w zabawach słowotwórczych;

- utrwalanie litery ż, Ż: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, analiza słuchowa, czytanie;

- ćwiczenie mierzenia odległości;

- rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

- udział w zabawach matematycznych na uważność, doskonalenie umiejętności klasyfikowania;

- podejmowanie aktywności plastycznej przy muzyce;

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, śpiewanie piosenki z różnym natężeniem dźwięku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu, ćwiczenie płynności ruchów, z wykorzystaniem rekwizytu;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień II “Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?”:

- podjęcie próby spojrzenia na Kraków i okolice oczami turysty;

- poznanie miejsc użyteczności publicznej w najbliższej okolicy;

- utrwalanie zasad bezpieczeństwa i zasad zachowania się w różnych miejscach;

- zdobycie wiedzy nt. ciekawych miejsc na świecie, które można zobaczyć i poznanie ich historii;

- czerpanie wiedzy z książek popularnonaukowych;

- ćwiczenia w przeliczaniu oraz w posługiwaniu się liczebnikami porządkowymi;

- ćwiczenie orientacji przestrzennej;

- rozwijanie syntezy wzrokowo-słuchowej;

- ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej;

- rozwijanie mowy i myślenia – udział w zabawach w skojarzenia, w zabawach językowych;

- utrwalanie umiejętności czytania;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

- podejmowanie aktywności plastycznej oraz konstrukcyjnej zgodnie z omawianym tematem;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- umuzykalnianie dzieci – ćwiczenie reagowania na zmiany dynamiczne, zapoznanie z utworami muzycznymi charakterystycznymi dla wybranych krajów europejskich.

 

Tydzień III “Czyim domem jest łąka?”:

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej - poznanie zwierząt i roślin mieszkających na łące, utrwalanie wiedzy na ich temat;

- poznanie sposobów wykorzystania przez człowieka różnych gatunków roślin;

- zdobycie wiedzy nt. motyli oraz pszczół;

- wzbogacanie słownictwa związanego z przyrodą;

- tworzenie wspólnego zielnika;

- tworzenie mapy myśli z zakresu wiedzy przyrodniczej;

- udział w zabawach badawczych oraz obserwacjach przyrodniczych;

- ćwiczenia w przeliczaniu, zapis działań matematycznych, gry matematyczne;

- rozwijanie orientacji czasowo-przestrzennej;

- rozwijanie umiejętności działania w skupieniu;

- usprawnianie narządów mowy – zabawy logopedyczne, ćwiczenia warg i policzków;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- umuzykalnianie dzieci - reagowanie odpowiednimi ruchami na zwrotkę i refren piosenki.

                                                                                             

Tydzień IV “Jak daleko pada jabłko od jabłoni?”:

- uświadomienie wspólnych cech łączących dzieci i ich rodziców;

- budzenie szacunku do rodziców, uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka;

- zdobycie wiedzy nt. sposobów pomocy najbliższym oraz emocji, które mogą towarzyszyć dorosłym i dzieciom w różnych sytuacjach życia rodzinnego;

- zapoznanie z sześcianem, poznanie cech bryły sześciennej;

- udział w zabawach matematycznych na uważność, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, zadania matematyczne z użyciem znaków matematycznych;

- rozwijanie mowy i myślenia – odpowiadanie na pytania do wysłuchanego tekstu, budowania zdań i wypowiedzi, wzbogacanie słownictwa czynnego;

- rozwijanie umiejętności czytania, utrwalanie poznanych liter;

- usprawnianie narządów mowy dzięki ćwiczeniom artykulacyjnym;

- rozwijanie aktywności fizycznej – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach gimnastycznych z elementami metody R. Labana, zabawy z elementami dramy;

- doskonalenie sprawności plastycznej, wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej;

- umuzykalnianie dzieci - doskonalenie poczucia rytmu i tempa oraz rozwijanie słuchu muzycznego.

 


Kwiecień

Tydzień I "Kto obroni słonia?":

- poszerzanie wiedzy nt. zwierząt znajdujących się pod ochroną, zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt;

- utrwalenie pojęć: ssaki, gady, ryby, ptaki;

- odkrywanie różnorodności umaszczenia zwierząt, poznanie znaczenia kolorów w świecie zwierząt;

- uświadomienie roli człowieka w życiu zwierząt i poznanie sposobów zapobiegania wymierania gatunków;

- utrwalanie litery h, H: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie

słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, doskonalenie analizy słuchowej, zabawy fonacyjne i z użyciem liter;

- rozwój mowy i myślenia – udział w zabawach symulacyjnych, odpowiadanie na pytania do wysłuchanego tekstu literackiego, burza mózgów, zabawy językowe;

- doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi;

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, szeregowania oraz szacowania długości, zdolności myślenia logicznego;

- kształtowanie umiejętności współpracy;

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej;

- rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej poprzez udział w zabawach pantomimicznych i naśladowczych;

- umuzykalnianie dzieci poprzez udział w zabawach rytmicznych;

- zachęcanie do udziału w zabawach relaksujących;

- kształtowanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień II “Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?”:

- poszerzenie wiedzy nt. zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi, zapoznanie z różnymi sposobami ozdabiania jaj na Wielkanoc;

- kształtowanie umiejętności układania własnych życzeń świątecznych;

- wdrażania do przestrzegania zasad savoir-vivre’u - kulturalnego zachowywania się przy stole;

- zapoznanie z wybranymi modelami monet i banknotów oraz z pojęciem pieniądz;

- rozwijanie spostrzegawczości;

- ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie własnego ciała oraz orientację przestrzenną;

- rozwijanie mowy i myślenia – zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w rozmowie kierowanej i odpowiadania zgodnie z podjętym tematem;

- utrwalanie litery ł, Ł: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- doskonalenie umiejętności czytania, rozwiązywanie rebusów fonetycznych;

- umuzykalnianie dzieci - doskonalenie poczucia rytmu, reagowania na zmianę rytmu i koncentracji uwagi;

- ćwiczenia rozwijające umiejętność dodawania i odejmowania, klasyfikowania, dzielenia na części;

- rozwijanie umiejętności odczytywania symboli;

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień III “Jak być eko?”:

- poszerzanie wiedzy nt. zwierząt żyjących w różnych środowiskach i ich zwyczajów;

- zapoznanie z zasadami segregowania odpadów, popularyzowanie wiedzy ekologicznej;

- ćwiczenie umiejętności odczytywania kodów i symboli (szczególnie związanych z ekologią);

- rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę, propagowanie up-cyclingu;

- Utrwalanie litery z, Z;

- doskonalenie umiejętności czytania wyrazów o podobnym zapisie;

- zapoznanie ze sposobami mierzenia długości;

- przełamywanie bariery nieśmiałości, rozwijanie myślenia kreatywnego;

- budowanie współpracy na płaszczyźnie grupy;

- umuzykalnianie dzieci - ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu, podejmowanie prób taktowania wraz z maszerowaniem;

- rozwijanie spostrzegawczości, udział w obserwacji kierowanej;

- usprawnianie narządów mowy – zabawy logopedyczne, ćwiczenia narządów artykulacyjnych;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień IV “Kto wymyślił naszą flagę?”:

- poszerzanie wiedzy nt. polskich symboli narodowych, kształtowanie poczucia szacunku do symboli narodowych, rozwijanie postawy patriotycznej;

- zapoznanie ze związkiem państw europejskich – Unią Europejską;

- utrwalenie znajomości polskich legend;

- zapoznanie z tradycyjnym polskim tańcem;

- zapoznanie z obecną stolicą Polski i stolicami historycznymi;

- utrwalanie prawidłowego zapisu nazw własnych;

- rozwijanie mowy poprzez udział w zabawach słowotwórczych;

- utrwalanie litery ż, Ż: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, analiza słuchowa, czytanie;

- ćwiczenie mierzenia odległości;

- rozwijanie spostrzegawczości, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;

- udział w zabawach matematycznych na uważność, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, zadania matematyczne z użyciem znaków matematycznych;

- podejmowanie aktywności plastycznej przy muzyce;

- rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, śpiewanie piosenki z różnym natężeniem dźwięku, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu, ćwiczenie płynności ruchów, z wykorzystaniem rekwizytu;

- rozwijanie sprawności fizycznej.


Marzec

Tydzień I “Dlaczego w marcu jest jak w garncu?”:

- poszerzanie wiedzy nt. zjawisk pogodowych charakterystycznych dla przedwiośnia oraz sposobów przewidywania pogody;

- zapoznanie z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, siłą żywiołów, poznanie słowa kataklizm, zdobywanie informacji o sposobach pomiaru wiatru;

- utrwalanie wiadomości nt. krążenia wody w przyrodzie oraz znaczenia wody w środowisku;

- zachęcanie do wysuwania wniosków na podstawie przeprowadzonych zabaw badawczych (np. hodowla fasoli, pomiaru wiatru);

- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;

- rozwijanie mowy i myślenia poprzez udział w zabawach językowych, tworzeniu skojarzeń;

- utrwalanie litery n, N: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania oraz szeregowania i klasyfikowania;

- rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych poprzez udział w ćwiczeniach logopedycznych i oddechowych;

- umuzykalnianie dzieci – udział w ćwiczeniach doskonalących poczucie rytmu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu.

Tydzień II “Gdzie się ubiera Pani Wiosna?”:

- utrwalanie wiadomości, jakie są oznaki wiosny, zapoznanie z tradycją obchodów pierwszego dnia wiosny, zapoznanie z datą pierwszego dnia kalendarzowej wiosny;

- zdobycie wiedzy nt. prac i czynności wykonywanych w ogrodzie wiosną;

- poznanie budowy kwiatu na przykładzie tulipana;

- utrwalanie wiadomości nt. zwyczajów ptaków oraz budowy ich ciała, poznanie znaczenia przysłowia Jedna jaskółka wiosny nie czyni;

- zachęcanie do wysuwania wniosków na podstawie przeprowadzonych zabaw badawczych (np. hodowla owsa);

- rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa;

- ćwiczenie orientacji przestrzennej;

- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej;

- umuzykalnianie dzieci - ćwiczenie umiejętności zmiany natężenia głosu, próby taktowania z maszerowaniem, instrumentacja piosenki z wykorzystaniem nietypowych przedmiotów;

- utrwalanie litery f, F: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach gimnastycznych.

Tydzień III “Z czego to jest zrobione?”:

- zdobycie wiedzy nt. sposobów wykorzystania gliny;

- poszerzenie wiadomości nt. etapów powstania chleba, sera białego, wełna, papier;

- utrwalanie litery g, G: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

- praca nad dykcją i artykulacją, udział w zabawach logopedycznych;

- rozwój mowy i myślenia – wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia w aktywnym słuchaniu, zabawy językowe;

- ćwiczenie rozwijające umiejętność czytania;

- udział w zabawach sensorycznych;

- kształtowanie umiejętności społecznych, zwłaszcza umiejętności współpracy;

- rozwijanie odporności emocjonalnej podczas zabaw wymagających współzawodnictwa;

- rozwijanie myślenia logicznego w trakcie ustalania związków przyczynowo-skutkowych oraz podczas zabaw badawczych i obserwacji przyrodniczych;

- kształtowanie zdolności matematycznych – tworzenie węża liczbowego z liczbami powyżej 10;

- rozwijanie intuicji dotyczącej ważenia w toku zabaw z wagą szalkową;

- rozwijanie sprawności fizycznej – szczególne zwrócenie uwagi na motorykę małą.

Tydzień IV “O czym marzą zwierzęta?”:

- zdobycie wiedzy nt. zwierząt żyjących w różnych środowiskach i ich zwyczajów, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;

- wdrażanie do poszanowania środowiska naturalnego;

- wdrażanie do wyszukiwania informacji na konkretny temat w książkach popularnonaukowych;

- utrwalanie litery w, W: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- doskonalenie umiejętności czytania;

- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

- rozwijanie percepcji słuchowej;

- rozwijanie umiejętności przeliczania i klasyfikowania, ćwiczenie myślenia matematycznego – zagadki matematyczne;

- doskonalenie logicznego myślenia poprzez udział w zagadkach;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, zabawy językowe, zabawy fonacyjne, wzbogacanie zasobu językowego;

- rozwijanie sprawności manualnej i kreatywności – prace plastyczne;

- doskonalenie aktywności muzyczno-ruchowej - ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie aparatu słuchu oraz umiejętności słuchania w skupieniu;

- rozwijanie sprawności ruchowej z naciskiem na rozwijanie świadomości własnego ciała, zdobywanie pewności siebie w otoczeniu, dzielenie przestrzeni z innymi.


Luty

Tydzień I “Kim będę, gdy dorosnę?”:

- zapoznanie z wybranymi zawodami, przypomnienie o dawnych zawodach oraz o zawodach niezwykłych;

- dostrzeganie zachodzących zmian technologicznych, przypomnienie zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych;

- zapoznanie z postacią wynalazcy (Leonardo da Vinci) oraz z wybranymi wynalazkami, rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych;

- wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

- utrwalanie litery c, C: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów, udział w zabawach rozwijających słownictwo oraz słowotwórczych;

- doskonalenie logicznego myślenia poprzez udział w zabawach typu „burza mózgów”;

- doskonalenie umiejętności pisania liter po śladach i samodzielnie;

- ćwiczenie percepcji słuchowej, rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania;

- rozwijanie kreatywności poprzez udział w zabawach parateatralnych oraz podczas pracy projektowej;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

- rozwijanie umiejętności liczenia z użyciem znaków matematycznych, ćwiczenia zapisu matematycznego;

- doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków różnych instrumentów;

- kształtowanie sprawności manualnej, dbanie o estetykę wykonania pracy.

 

Tydzień II “Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?”:

- utrwalenie wiadomości nt. znanych postaci z bajek i baśni;

- poznanie pracy bibliotekarza, popularyzowanie czytelnictwa;

- zapoznanie z etapami powstawania książki;

- podejmowanie prób przygotowania własnej, autorskiej książki, układanie i opowiadanie historyjek;

- zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa, udział w zabawach językowych;

- utrwalanie litery p, P: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- rozwijanie kreatywności poprzez udział w zabawach pantomimicznych;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10, szeregowanie i przeliczanie, utrwalanie ciągu liczbowego;

- ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- ćwiczenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;

- : doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, rozwijanie zdolności manualnych i wyobraźni;

- doskonalenie umiejętności manualnych;

- kształtowanie umiejętności szanowania potrzeb innych, bycia empatycznym, współpracy;

- umuzykalnianie dzieci poprzez udział w zabawach rytmicznych;

- zachęcanie do udziału w zabawach relaksujących;

- kształtowanie sprawności fizycznej, udział w zabawach rozwijających refleks.

 

Tydzień III “Gdzie puka sztuka?”:

- poznanie form uczestnictwa w kulturze, utrwalenie pojęć związanych ze sztuką;

- utrwalanie zasad zachowania się w teatrze, kinie, muzeum, filharmonii;

- rozwijanie ekspresji artystycznej - zapoznanie ze sposobem wykonania własnej rzeźby, przybliżenie metody tworzenia kompozycji techniką land art;

- zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów;

- utrwalanie litery r, R: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- rozwijanie mowy i myślenia – udział w rozmowach kierowanych, burza mózgów;

- rozwijanie percepcji słuchowej;

- doskonalenie sprawności grafomotorycznych – rysowanie i pisanie po śladzie;

- wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem –, ćwiczenia w odejmowaniu, rozwijanie umiejętności liczenia, udział w zabawach matematycznych na uważność;

- rozwijanie spostrzegawczości;

- doskonalenie umiejętności współpracy podczas pracy w grupach;

- umuzykalnianie dzieci, rozwijanie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu;

- rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania;

- udział w zabawach ruchowych rozwijających świadomość własnego ciała.

 

Tydzień IV “Co łączy kurę i dinozaura?”:

- usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, poznanie możliwych przyczyn ich wyginięcia;

- poznanie obecnie żyjących zwierząt, które nadal przypominają dinozaury, poznanie różnic i podobieństw występujących między dinozaurami a innymi zwierzętami;

- przybliżenie, kim jest paleontolog i na czym polega jego praca;

- rozwijanie czytelnictwa poprzez zachęcanie do sięgania po pozycje popularnonaukowe;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- doskonalenie umiejętności czytania, utrwalanie liter, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- rozwijanie mowy i myślenia - zajęcia z elementami storytellingu, zabawy językowe, burza mózgów;

- udział w zabawach matematycznych na uważność, doskonalenie umiejętności klasyfikowania, zadania matematyczne z użyciem znaków matematycznych;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- praca nad dykcją i artykulacją, udział w zabawach logopedycznych;

- rozwijanie percepcji słuchowej, wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozpoznawanie spostrzegawczości – praca z ilustracją;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence, określanie metrum w piosence, reagowanie na ustalony sygnał.


Styczeń

Tydzień I: Postanowienia noworoczne

- poszerzanie wiedzy nt. narzędzi używanych kiedyś do mierzenia czasu oraz współczesnych metod, próby odczytywania godzin na zegarze;

- utrwalenie nazw miesięcy i kolejności ich występowania;

- zdobycie wiedzy nt. tego, skąd się bierze dzień i noc, zapoznanie z naprzemiennym rytmem;

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami poszczególnych pór roku;

- utrwalanie litery u, U: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- ćwiczenie percepcji słuchowej;

- rozwijanie inwencji twórczej przez udział w zabawach pantomimicznych;

- kształtowanie logicznego myślenia poprzez udział w zabawach badawczych (obserwacje, wysuwanie wniosków);

- umuzykalnianie dzieci, wyrabianie poczucia rytmu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków instrumentu;

- rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;

- rozwijanie uważności i percepcji słuchowej;

- rozwijanie pamięci i orientacji w przestrzeni;

- rozwijanie sprawności manualnej;

-  rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień II “Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?”:

- utrwalanie informacji nt. ptaków zimujących w Polsce oraz zwierząt, które nie zapadają w sen zimowy, utrwalanie wiedzy ogólnej o zwierzętach leśnych;

- zdobycie wiedzy nt. produktów, którymi można dokarmiać zwierzęta;

- poszerzenie wiedzy nt. pracy leśnika;

- doskonalenie umiejętności wysuwania wniosków na podstawie obserwacji przyrodniczych;

- utrwalanie litery j, J: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,  rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie liter;

- doskonalenie mowy i myślenia – udział w zagadkach i rebusach językowych;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 8;

- kształtowanie orientacji w przestrzeni i uważności, rozwijanie myślenia matematycznego;

- rozwijanie słownictwa – biernego i czynnego, rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i zdań;

- ćwiczenie motoryki małej i percepcji wzrokowej;

- rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych, usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego;

- rozwijanie umiejętności improwizacji ruchowych;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

- rozwijanie umiejętności wykorzystania rekwizytów podczas zabaw muzyczno-ruchowych;

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań;

- rozwijanie sprawności ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci.

 

Tydzień III “Kto to taki: mama mamy, tata taty?”:

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem, utrwalanie informacji nt. najbliższych członków rodziny;

- doskonalenia umiejętności występowania przed publicznością;

- wprowadzenie do mierzenia długości, utrwalenie znajomości liczb i określeń: dłuższy, krótszy, użycie jednostki centymetr ;

- utrwalanie litery y, Y: małej i wielkiej, drukowej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- kształtowanie słownictwa czynnego i biernego;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 9;

- doskonalenie umiejętności szeregowania, przeliczania i szacowania, rytmy, stosowania liczebników porządkowych;

- ćwiczenie spostrzegawczości;

- kształtowanie sprawności ruchowej, ćwiczenia dużych grup mięśniowych, grzbietu;

- reagowanie na ustalony sygnał, rozwijanie kreatywności;

- doskonalenie umiejętności łączenia śpiewu z elementami ruchu, ćwiczenie umiejętności prawidłowego poruszania się w rytmie dźwięków różnych instrumentów;

- zapoznanie z tradycyjnymi grami i zabawami.

 

Tydzień IV “Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?”:

- zapoznanie z popularnymi grami i zabawami karnawałowymi, zapoznanie z muzyką latynoamerykańską;

- wyjaśnienie, na czym polega tradycja tłustego czwartku;

- poszerzenie wiedzy nt. produktów, w których znajduje się cukier, zapoznanie z wpływem cukru na zdrowie człowieka;

- rozwijanie kreatywności – jak przygotować stroje z przedmiotów codziennego użytku (zapoznanie z sylwetką projektantki Coco Chanel);

- usprawnianie narządów mowy i artykulacyjnych w toku zabaw logopedycznych;

- rozwijanie myślenia przestrzennego oraz umiejętności konstrukcyjnych;

- odczytywanie tekstu, pisanie po śladach znanych liter, odczytywanie wyrazów;

- zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych rozwijających pamięć i orientację w przestrzeni, doskonalenie wyobraźni przestrzennej;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- rozwijanie myślenia matematycznego;

- rozwijanie sprawności fizycznej, udział w ćwiczeniach kształtujących równowagę i refleks;

- doskonalenie koncentracji uwagi podczas działania;

- kształtowanie sprawności manualnej;

- umuzykalnianie dzieci - wyrabianie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce, określanie metrum piosenki.

 


Grudzień

Tydzień I “Co cieszy Mikołaja?”:

- poszerzanie wiedzy nt. obchodów mikołajek w Polsce i na świecie;

- rozwój mowy i myślenia – z czym kojarzy się postać św. Mikołaja, przybliżenie postaci biskupa z Mirry;

- zapoznanie z zawodem górnika oraz z elementami jego stroju galowego;

- zapoznanie z ideą wolontariatu;

- rozwijanie kompetencji matematycznych – zabawy w dopełnianie;

- udział w zabawach rozwijających zmysł dotyku;

- utrwalanie litery e, E: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- kształtowanie kreatywności – udział w zabawach inscenizowanych, kształtowanie adekwatnej oceny własnych umiejętności;

- rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania oraz umiejętności współpracy;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 7, szeregowanie, odtwarzanie rytmów matematycznych;

- kształtowanie orientacji przestrzennej;

- udoskonalanie umiejętności dokonywania analizy słuchowej;

- umuzykalnianie dzieci – śpiew indywidualny i zbiorowy, reagowanie na zmianę rytmu oraz zmiany dynamiczne, określanie metrum piosenki;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- rozwijanie sprawności ruchowej m. in. z wykorzystaniem metody R. Labana.

 

Tydzień II “Jakie sporty uprawia Pani Zima?”:

- poznawanie zasad bezpiecznej zimowej zabawy, zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi;

- utrwalanie nazw dni tygodnia;

- obserwacje przyrodnicze oraz zabawy badawcze (np. z wykorzystaniem cieczy newtonowskiej), badanie właściwości śniegu i lodu;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- udział w zabawach logorytmicznych (m. in. z elementami metody Zoltána Kodályego);

- rozwój mowy i myślenia – podejmowanie próby oceniania zachowania bohaterów literackich, ćwiczenia w aktywnym słuchaniu, zabawy językowe, łączenie zdań z wykorzystaniem spójników a, i.;

- utrwalanie litery s, S: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- kształtowanie umiejętności plastycznych - zapoznanie z techniką farbującej bibuły;

- umuzykalnianie dzieci – poznanie budowy piosenki, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, wyrabianie umiejętności szybkiej reakcji na ustalone sygnały;

- rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień III “O czym w święta każdy z nas pamięta?”:

- wymienianie sposobów przygotowywania się do świąt, kultywowanie tradycji świątecznych ;

- zapoznanie z wybranymi tradycjami bożonarodzeniowymi oraz ich znaczeniem symbolicznym;

- kształtowanie umiejętności składania życzeń świątecznych;

- obserwacje przyrodnicze;

- eksperymenty wykorzystujące środki spożywcze używane w kuchni, poznawanie właściwości chemicznych wybranych produktów spożywczych;

- rozwijanie umiejętności matematycznych i myślenia matematycznego – utrwalanie liczb, odtwarzanie rytmów

- utrwalanie litery b, B: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- – ćwiczenie percepcji słuchowej;

- rozwijanie kreatwności poprzez udział w zabawach parateatralnych;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

- umuzykalnianie dzieci - określenie metrum piosenki, zaznaczenie klaśnięciem pierwszej miary taktu, utrwalenie umiejętności taktowania na cztery czwarte, wyrabianie zdolności działania z wykorzystaniem rekwizytu, ćwiczenie aparatu słuchu.

 

Tydzień IV “Innowacja ekologiczna - Jakim powietrzem oddychamy? Czym jest smog?”:

- poszerzanie wiedzy nt. tego, czym jest smog i jak powstaje, zaznajamianie z przyczynami oraz zagrożeniami smogowymi;
- uświadomienie, że oddychanie skażonym powietrzem może mieć negatywne skutki dla zdrowia;

- kształtowanie postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie, rozwijanie poczucia odpowiedzialności i troski o najbliższe środowisko;

- poznawanie niektórych właściwości powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji, poznanie nowoczesnych technologii oczyszczania powietrza;

- ćwiczenie analizy słuchowej słów związanych z tematem;

- ćwiczenie pamięci, doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do dokonywania obserwacji, formułowania wniosków;

- usprawnianie narządów mowy;

- kształtowanie logicznego myślenia, zachęcanie do udziału w zabawach dydaktycznych Prawda czy fałsz?;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, zabawy fonacyjne, wzbogacanie zasobu językowego;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych, usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego

-  rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci

 

Tydzień V “Który żywioł jest najważniejszy?”:

- poszerzanie wiedzy nt. cech charakterystycznych żywiołów: ognia, ziemi, wody i powietrza oraz roli, jaką pełnią w życiu człowieka;

- rozwijanie mowy – wypowiadanie się na zadany temat;

- rozwijanie logicznego myślenia – tworzenie siatki pytań, udział w quizach utrwalających wiedzę;

- kształtowanie umiejętności matematycznych, stosowanie liczebników porządkowych;

- udział w zabawach badawczych, kształtowanie ciekawości poznawczej;

- utrwalanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozwijanie ekspresji twórczej, eksperymentowanie z materiałami plastycznymi;

- kształtowanie sprawności ruchowej – udział w ćwiczeniach gimnastycznych

- umuzykalnianie dzieci – udział w zabawach muzyczno-ruchowych, nauka piosenki na zasadzie echa muzycznego.

 

Listopad

Tydzień I “Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?”:0

- utrwalanie wiadomości nt. tego, jak się nazywają członkowie rodziny í jakie jest pokrewieństwo między członkami rodziny;

- zdobycie wiedzy nt. różnic między prawami i obowiązkami;

- wdrażanie dzieci do pomocy w obowiązkach domowych;

- rozpoznawanie, czym się różni miasto od wsi;

- utrwalanie litery t, T, dokonywanie analizy słuchowej, utrwalanie i rozróżnianie poznanych liter, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- udział w zabawach słownych, wzbogacanie zasobu językowego;

- udział w zabawach konstrukcyjnych;

- utrwalanie kształtu trójkąta, rozróżnianie trójkątów, kodowanie i przeliczanie;

- wyrabianie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku oraz wyrabianie poczucia rytmu;

- ćwiczenie pamięci ruchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi;

- integrowanie się z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce;

- udział w zabawach sensorycznych;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do udziału w obserwacjach przyrodniczych – obserwacja mrowiska – domu mrówek;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności wycinania;

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Tydzień II “Co powinien wiedzieć każdy Polak?”:

- utrwalanie symboli narodowych, historii godła;

- poznawanie położenia geograficznego Polski na podstawie mapy;

- przypomnienie legendy o Lechu, Czechu i Rusie;

- poznawanie ważniejszych wydarzeń z życia Polski, imion i nazwisk znanych Polaków oraz ważniejszych pomników polskiej historii;

- rozwijanie mowy – zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami00

- kształtowanie aktywności twórczej poprzez udział w zabawach pantomimicznych;

- utrwalanie litery i, I, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- przypomnienie zapisu cyfrowego liczby 5, rozwijanie umiejętności liczenia;

- utrwalanie liczebników porządkowych;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- organizowanie zabaw rozwijających percepcję słuchową i wzrokową;

- rozwijanie koordynacji ruchowej, nabywanie płynności ruchów rąk (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);

- rozwijanie aktywności badawczej;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;

- kształtowanie umiejętności szanowania potrzeb innych, bycia empatycznym, współpracy;

- umuzykalnianie dzieci poprzez udział w zabawach rytmicznych.

 

Tydzień III “Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?”:

- poszerzanie wiedzy nt. polskich strojów ludowych, muzyki ludowej, potraw charakterystycznyc00h dla danego regionu;

- poszerzanie wiedzy na temat polskich legend, kształtowanie świadomości kulturalnej;

- utrwalanie wiadomości nt. Krakowa;

- rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami na zadany temat;

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 0, porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie znaków: >, <, =;

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej;

- utrwalanie litery d, D: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter;

- ćwiczenie analizy słuchowej podanych słów;

- ćwiczenie pamięci, doskonalenie zdolności koncentracji podczas działania;

- rozwijanie postawy badawczej, zachęcanie do dokonywania obserwacji, formułowania wniosków;

- usprawnianie narządów mowy – zabawy logopedyczne, ćwiczenia warg i policzków;

- umuzykalnianie dzieci – śpiew indywidualny i zbiorowy, reagowanie na zmianę rytmu oraz zmiany dynamiczne;

- rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do aktywnego udziału w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Tydzień IV “Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?”:

- utrwalanie wiadomości nt. przestrzeni kosmicznej, Układu Słonecznego;

- wyjaśnianie znaczenia pojęć: gwiazdozbiór, meteoryt, meteor, teleskop, przyciąganie ziemskie, kontynent, ocean;

- formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy;

- usprawnianie językowej aktywności dzieci - sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach, mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją, używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;

- nabywanie umiejętności kreślenia w ograniczonej przestrzeni, w układzie szeregowym linii będących elementami liter;

- utrwalanie litery k, K: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,  rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie liter;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 6;

- kształtowanie umiejętności kodowania;

- doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, z wykorzystaniem rekwizytu;

- rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej;

- rozwijanie umiejętności plastycznych;

- rozwijanie wyobraźni podczas zabaw ruchowych i improwizacji przy muzyce.0


Październik

Tydzień I “Jak jesienią dbać o zdrowie?”:

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

- wzbogacanie wiedzy nt. narzędzi używanych przez lekarza, nazywanie różnych lekarskich specjalności;

- odczytywanie znaczenia piramidy żywieniowej;

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter – litera A, a, rozwijanie słuchu fonematycznego, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej;

- kształtowanie umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr, utrwalanie zapisu cyfrowego liczby 1, stosowanie liczebników porządkowych;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej - poznawanie cech kwadratu, ćwiczenie spostrzegawczości;

- rozwijanie sprawności ruchowej, kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;

- rozwijanie kreatywności, udział w zabawach parateatralnych;

- udział w zabawach rozwijających rozpoznawanie dźwięków, szybką reakcję na sygnał, ruchowo-naśladowczych;

- rozwijanie mowy;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz szacowania odległości;

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Tydzień II “Kto może być nauczycielem?”:

- poszerzanie wiedzy nt. pracy nauczyciela;

- zapoznanie ze znaczeniem przysłowia Kto pyta, nie błądzi;

- zachęcanie do obserwacji przyrodniczych (m. in. obserwowanie chmur), analizowanie, wyciąganie wniosków;

- rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, utrwalanie litery l, L: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr, utrwalanie zapisu cyfrowego liczby 2;

- ćwiczenia w poprawnym używaniu pojęcia para, udział w zabawach liczbowych;

- rozwijanie mowy - wypowiadanie się na poda­ny temat, tworzenie dialogów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, zabawy słowne, udział w dyskusji ilustrowanej;

- organizowanie zabaw logopedycznych oraz ćwiczeń oddechowych;

- określenie metrum piosenki, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do udziału; w śpiewie zbiorowym i indywidualnym;

- zachęcanie do kreatywności oraz staranności w pracach plastycznych;

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo—ruchowej.

 

Tydzień III “W co się bawi z nami jesienny wiatr?”:

- poszerzenie wiadomości nt. zjawisk pogodowych oraz dostosowania ubioru do pogody;

- wzbogacenie wiedzy nt. roli wiatru w przyrodzie, zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze, powstawania energii z wiatru, sposobów oszczędzania energii;

- organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, pogłebianie wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci;

- wypowiadanie się na temat sportów uprawianych jesienią;

- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
- budowanie współpracy na płaszczyźnie grupy;

- utrwalanie litery o, O: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie

słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, doskonalenie analizy słuchowej, zabawy fonacyjne i z użyciem liter;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3;

- W zdrowym ciele – zdrowy duch – wyjaśnienie powiedzenia;

- rozwijanie inwencji twórczej i pamięci;

- opanowanie prostych kroków tanecznych poleczki, doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca;

- kształtowanie zdolności plastycznych oraz sprawności manualnych;

- rozwijanie sprawności fizycznej, udział w ćwiczeniach relaksacyjnych.

 

Tydzień IV “Jaki plan na jesień mają zwierzęta?”:

- wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt i sposobów adaptacji do zmieniających się pór roku, nt. ptaków, które pozostają i odlatują na zimę;

- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność jej poszanowania, kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt;

- rozwijanie postawy badawczej, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;

- rozpoznawanie litery m, M: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, wyodrębnianie wyrazu podstawowego, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- rozwijanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad;

- kształtowanie logicznego myślenia, zachęcanie do udziału w rebusach obrazkowych oraz zabawach dydaktycznych Prawda czy fałsz?;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, zabawy językowe,zabawy fonacyjne, wzbogacanie zasobu językowego;

- rozwijanie sprawności manualnej – wypełnianie ograniczonej konturem powierzchni;

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4, rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych;

- usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci, określanie pierwszej miary taktu, utrwalenie umiejętności taktowania na cztery czwarte.


Wrzesień

Tydzień I “Co słychać w przedszkolu”:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;

- tworzenie warunków skutecznej adaptacji, szczególnie dla nowoprzyjętych dzieci;

- wdrażanie do przestrzegania wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie – ustalenie zasad kodeksu grupowego;

- rozwijanie kompetencji społecznych, relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- rozwijanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;

- rozwijanie mowy – zachęcanie do wypowiadania się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa;

- kształtowanie umiejętno­ści odczytywania symboli;

- rozwijanie zmysłów – rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenie obiektów, od­różnianie liczenia błęd­nego od poprawnego;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Tydzień II “Jak być superbezpiecznym?”:

- poznanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa związanych z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu, zachowanie ostrożności wobec osób nieznajomych;

- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;

- utrwalanie zasad ruchu drogowego, znaczenia wybra­nych znaków drogowych;

- rozpoznawanie pojazdów specjalnych, utrwalanie numerów alarmowych i podstaw pierwszej pomocy;

- zachęcanie do udziału w ćwiczeniach sensorycznych;

- kształtowanie percepcji słuchowej;

- udział w ćwiczeniach rozwijających spostrzegawczość;

- kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez odtwarzanie struktur rytmicznych;

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,ćwiczenie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku, wyrabiajnie reakcji na dźwięki grane cicho i głośno;

- rozwijanie mowy – wypowiadanie się nt. wysłuchanego utworu;

- analiza i synteza głoskowa i sylabowa, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu;

- kształtowanie umiejętno­ści plastycznych, kreatywności;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień III “Jakie są moje supermoce?”:

- zachęcanie do zabaw uczących współpracy i budowania relacji opartej na zaufaniu;

- wdrażanie do umiejętno­ści rozwiązywania problemów;

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej;

- zachęcanie do określenia i wyrażania swoich emocji, zwracanie uwagi i szacunek wobec uczuć innych osób;

- dążenie do zrozumienia własnej indywidualności, zachęcanie do wypowiedzi nt. zainteresowań dzieci;

- utrwalanie nazw części ciała, narządów wewnętrznych oraz narządów zmysłów, udział w zabawach rozwijających zmysły;

- rozwijanie myślenia logicznego - dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych;

- rozwijanie mowy – układanie rymów do podanych słów;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- praca nad dykcją i artykulacją;

- rozwijanie percepcji słuchowej, wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozpoznawanie spostrzegawczości – praca z ilustracją;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence, określanie metrum w piosence, reagowanie na ustalony sygnał.

 

Tydzień IV “Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”:

- zachęcanie do poznawania przyrody jesienią, oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych i niejadalnych;

- współdziałanie w tworzeniu ścieżki sensorycznej;

- rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań;

- rozwijanie intuicji geometrycznej, szczegółowe zapoznanie z cechami prostokąta;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko;

- rozwijanie mowy i myślenia – uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat treści utworu, analiza słuchowa słów;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- kształtowanie umiejętności liczenia i szacowania, kontynuowanie sekwencji;

- udział w zabawach doskonalących pamięć i spostrzegawczość;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie zabaw z użyciem materiału przyrodniczego.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.