Grupa III

CZERWIEC

TYDZIEŃ I     Czego dzieci potrzebują do szczęścia ?

 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy; wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
 • zapoznanie  z pojęciem przyjaźni
 • kształtowanie postawy tolerancji
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • improwizowanie piosenek ruchem;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 •    rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia    przyczynowo-skutkowego,
 • porządkowanie obiektów ze względu na ich cechę

TYDZIEŃ  II  -   Jak żyrafa myje szyję?

 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych ,tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych,
 • poznawanie zwierząt egzotycznych
 • utrwalanie poznanych liter
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
 • wykonywanie ćwiczeń w parach;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów,
 • poznawanie roślin egzotycznych
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

TYDZIEŃ III  -Na co czeka pani lato ?

 • jakie są oznaki lata ?
 • poszerzanie wiadomości o M. Bałtyckim
 • poznawanie wybranych miejsc w górach
 • poszerzanie wiedzy na temat jezior
 • zabawy badawcze z wodą
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych; odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

TYDZIEŃ  IV- Za co kochamy wakacje ?

 • poznanie różnych wakacyjnych  aktywności
 • poznanie zasad  bezpiecznej zabawy nad jeziorem, morzem czy w górach
 • „zwiedzanie „ różnych krajów / poznawanie atrakcji turystycznych/
 • doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń
 • doskonalenie swojego poczucia rytmu
 • doskonalenie umiejętności  budowania życzeń
 • rozwijanie sprawności fizycznej

MAJ

Tydzień I- Kto wymyślił naszą flagę? Projekt „Orzeł”

-rozwijanie postawy patriotycznej

-uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

-odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;

-nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków;

-poznanie zasad organizacji życia społecznego w swojej miejscowości, swoim regionie;

-stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku;

-poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc

-poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;

-podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;

-wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami;

-poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

-wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich w toku zabaw (Ż, ż)

-tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie

 

Tydzień II - Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?

   -poznawanie wybranych atrakcji turystycznych Europy

-zapoznanie z wybranymi zabytkami na świecie

-uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

  -poznawanie kultury innych narodów poprzez korzystanie z książek, filmów, internetu;

  -poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości.

  -całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;

  -wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby;    liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

-tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;

-uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

-dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków.

-uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy itp.);

-rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;

-poruszanie się pod dyktando nauczyciela;

 

Tydzień 3: Czyim domem jest łąka?

-poszerzanie wiedzy o roślinach i zwierzętach, doskonalenie umiejętności wykonywania obliczeń

-odwzorowywanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).

- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem;

- odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań

-rozwijanie mowy, poszerzanie wiedzy przyrodniczej,

-utrwalanie poznanych liter,

-rozwijanie sprawności fizycznej,

-wyrabianie umiejętności poruszania się w rytmie walczyka,

-poszerzanie wiedzy o pszczołach

-rozwijanie postawy badawczej

-rozwijanie sprawności fizycznej

-rozwijanie mowy,

-rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Tydzień 4 – Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

-dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, pojawienie się nowego dziecka

 -rozwijanie mowy i słuchu fonematycznego

 -przelicznie elementów

 -uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.

 -dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;

-szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy.

-prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;

-współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;

-podawanie adresu swojego zamieszkania;

-opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);

-określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;

-kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych

-całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;

-wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;

-wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);

-rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;

-tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;

-uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;

-uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;

-uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, );

-rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;

 


KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I oraz II     -      Jakie wzory i kolory lubią pisanki ?

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy; wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
 • prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania;
 • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
 • uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwracanie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru;
 • szukanie kompromisu w trudnych sprawach;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;  kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych. związanych ze świętami  Wielkanocy
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć;
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej);
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie;
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu;
 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • improwizowanie piosenek ruchem;
 • dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
 • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość;
 • dostrzeganie w toku zabaw potrzeb dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • dzielenie się swoimi zainteresowaniami;
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, krzyku;
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 •    rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,

TYDZIEŃ  III  -  Jak  być eko ?

 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań, sprzyjających koncentrowaniu uwagi;
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych ,tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych i nieodwracalnych;
 • wykonywanie ćwiczeń w parach;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • wyrzucanie śmieci do kosza;
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
 • Zna zasady segregowania odpadów
 • słuchanie czytanych, przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego, poznaje literę Z,z
 • bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewizora, komputera, telefonu komórkowego, tabletu, odtwarzacza płyt kompaktowych.

TYDZIEŃ IV -    Kto obroni słonia ?

 • poznawanie ciekawostek ze świata zwierząt, wybranych gatunków będących pod ochroną
 • Odkrywanie litery H,h
 • Przeliczanie , dodawanie w zakresie 10
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych);
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie; wycinanie nożyczkami
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy;
 • wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń plastycznych; odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków;

MARZEC

Tydzień I- Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania z wykorzystaniem materiału konkretnego
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu
 • budzenie zainteresowania literami
 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z wybranymi zjawiskami atmosferycznymi
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie
 • uwrażliwienie na znaczenie wody dla środowiska oraz korzyściami czerpanymi z wody przez organizmy żywe  

Tydzień II- Z czego to jest zrobione?

 • rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu
 • budzenie zainteresowania literami
 • rozwijanie myślenia logicznego, sprawności ruchowej i wyobraźni
 • poznawanie sposobu poznawania sera
 • poznanie pochodzenia wełny
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru

Tydzień III- Projekt „Jabłko”

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci
 •  kształtowanie postaw proekologicznych;
 •  kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
 •  doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
 •  wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości;
 • kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego
 • obchodzenia się ze sztućcami podczas przygotowania posiłków;
 • wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem;
 • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia;
 • dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej
 • zapoznanie z motywem jabłka w muzyce, literaturze, nauce i sztuce

Tydzień IV-  Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na podstawie wysłuchanego tekstu
 • budzenie zainteresowania literami
 • poznanie wybranych ptaków wędrownych
 • zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny oraz obrzędami związanymi z pierwszym dniem wiosny
 • zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień V- O czym marzą zwierzęta?

 • ćwiczenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie w zabawach ruchowych sprawności fizycznej
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • poznanie wybranych zwierząt żyjących w polu i ich zwyczajów
 • poznanie zwierząt żyjących w różnych warstwach lasu

LUTY

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne

Tydzień I   Kim będę, gdy dorosnę              

•  rozwijanie mowy,                                                                                               •   
• budzenie zainteresowania literami.
• poznanie  wybranych zawodów,
• poznanie litery c, C w toku zabaw
• doskonalenie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
• porównywanie liczebności zbiorów,
• aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych.
• rozwijanie ekspresji ruchowej,
• wypowiadanie się na temat wartości pracy,
• poznanie nazwy i charakteru  wybranych ról zawodowych.
• zapoznanie z historią wybranego wynalazku,
• rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych.

Rozwijanie kompetencji kluczowych:
• w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,
• matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
• osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Tydzień II  Gdzie puka sztuka ?
• rozwijanie mowy,
• rozwijanie wiedzy o kinie,
• budzenie zainteresowania literami, poznanie litery r, R w toku zabaw.
• dyskusja na podstawie wysłuchanego tekstu,
• budzenie zainteresowania teatrem,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
• doskonalenie umiejętności matematycznych, porównywanie liczebności   zbiorów, 
• poznanie różne rodzaje teatrów,
• aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach gimnastycznych.

•rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki,
• ćwiczenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy,
• poznawanie zasad kulturalnego zachowania w muzeum.
• naśladowanie ruchów postaci do podanej melodii,
•  rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień III   Co łączy kurę i dinozaura ?

• rozwijanie mowy,
• rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów.

 • poznanie różnic i podobieństw między dinozaurami a współczesnymi     zwierzętami, zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi,

•słuchanie i tworzenie historyjek obrazkowych: Koniec panowania dinozaurów, Opowiedz sam

• zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi.
•zapoznanie z pracą paleontologa,

• ćwiczenie umiejętności odtwarzania tekstu z różnym natężeniem głosu,
• rozwijanie dykcji podczas śpiewu,

• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
• rozwijanie sprawności fizycznej, przebywanie na świeżym powietrzu: uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;01

     Tydzień  IV   Dlaczego pewien czwartek jest tłusty ?

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku;
 • pełnienie dyżurów, np. przy nakrywaniu do posiłków;
 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • odwzorowanie elementów (przerysowanie, rysowanie według wzoru, kalkowanie).
 • spożywanie zdrowej, różnorodnej żywności;
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłków;
 • wyrabianie nawyków zdrowotnych;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne,A. i M. Kniessów, C. Orffa.;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
 • rozwijanie zdolności twórczych, plastycznych/ np. projektowanie strojów z materiałów do recyklingu/
 • bezpieczne posługiwanie się nożyczkami;
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych
 • systematyczne wzbogacanie kącika książek o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej
 • wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słowną, ruchową, plastyczną, muzyczną;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych (tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, z elementami pantomimy, itp.);
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowe
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie ciekawości badawczej

Styczeń.

Tydzień I- Czy można cofnąć czas?

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami; poznanie litery u, U w toku zabawy
 • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu (klepsydra, zegar: wskazówkowy, elektroniczny, słoneczny)
 • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień II- Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce (wrona, wróbel, sroka)
 • budzenie zainteresowania literami; poznanie litery j, J w toku zabaw
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8
 • poznawanie sposobu odżywiania ptaków
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznawanie zawodu leśniczego
 • doskonalenie dykcji i artykulacji
 • rozwijanie postawy proekologicznej; poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania ptaków
 • rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 Tydzień III- Kto to taki: mama mamy, tata taty?

 • rozwijanie mowy: wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu
 • wzbudzanie  szacunku do osób starszych
 • budzenie zainteresowania literami; poznanie litery y, Y w toku zabawy
 • odkrywanie zapisu cyfrowego  liczby 9
 • budzenie zainteresowania historią
 • doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień IV- Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 • rozwijanie zdolności twórczych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na materiale konkretnym
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie ciekawości badawczej; poznanie wybranych właściwości cukru
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

GRUDZIEŃ

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne

tydzień 1 : Co cieszy Mikołaja?

 

 • rozwijanie mowy, poznanie postaci Św. Mikołaja
 • budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery E,e w toku zabaw /
 • odkrywanie zapisu cyfrowego 7
 •  poznanie tradycji mikołajkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności działania w skupieniu,
 • poznanie zawodu górnika
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ segregowanie figury na podst. 2 cechy, kształtu , koloru/
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,/ wykorzystanie materiału przyrodniczego/
 • ćwiczenie pamięci długotrwałej./ np. zapamiętanie krótkiej rymowanki/
 • rozwijanie postawy prospołecznej, branie udziału w akcjach charytatywnych

 

tydzień 2: Jakie sporty uprawia Pani zima ?

 

 • rozwijanie mowy/wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu
 •  poznawanie wybranych dyscyplin sportowych
 • budzenie zainteresowania literami/ poznanie litery S, s  w toku zabaw/
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, rozpoznawanie cyfr od 0 do7
 • rozwijanie sprawności fizycznej,/ aktywne uczestnictwo w ćw. Gimnastycznych/
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie kompetencji twórczych
 •  ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych                    

 

 

 

 

                                    tydzień 3: O czym w święta każdy z nas pamięta ?

 

 • rozwijanie mowy,/ ćw. wyrazistej artykulacji/
 •  kształtowanie umiejętności składania życzeń
 • budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery B,b w toku zabaw /
 • odkrywanie zapisu cyfrowego od 0 do7,
 •  poznawanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,
 •  rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie kompetencji emocjonalnych
 •  rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej

 

                                    tydzień 4: Który żywioł jest najważniejszy?

 

 

 • rozwijanie mowy- wypowiadanie się zdaniami złożonymi,
 •  zapoznanie z ogniem, wodą  , ziemią , powietrzem jako żywiołami  i  ich rolą w życiu człowieka
 • Szybkie reagowanie na ustalone sygnały
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
 •  kształtowanie pojęć matematycznych jak :  pojemność
 • rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,/ tworzenie prac inspirowanych czterema żywiołami/
 • zabawy twórcze : kroplą malowane

 

LISTOPAD

Tydzień 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

- rozwijanie wiedzy na temat rodziny; poznanie jak się nazywają członkowie rodziny í jakie relacje ich łączą

- rozwijanie mowy; umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- poznanie co to jest drzewo genealogiczne; uwrażliwienie dzieci na to, że każdy pełni w swojej       rodzinie istotną rolę,

- zapoznanie z pojęciami: prawo i obowiązek; wymienianie kilku praw i obowiązków dzieci

- budzenie zainteresowania literami;  wyglądem liter t, T

- rozpoznawanie i nazywanie trójkąt

- rozwijanie sprawności fizycznej; wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

- rozwijanie postawy badawczej; budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych- poszukiwanie co różni i łączy: domy jednorodzinne, domy szeregowe, bloki, kamienice

- rozwijanie umiejętności plastycznych

-rozwijanie umiejętności śpiewu0

Tydzień 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

- rozwijanie mowy; wypowiadanie się na podstawie tekstu legendy o Lechu, Czechu i Rusie

- rozwijanie wiedzy na temat Polski: wymienianie i rozpoznawanie symboli narodowych,

poznanie walorów geograficznych Polski oraz Polaków, którzy zapisali się na kartach polskiej historii

- budzenie zainteresowania literami: i, I

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie postawy badawczej; umiejętności formułowania i sprawdzania hipotez

- rozwijanie umiejętności plastycznych

-rozwijanie muzykalności

Tydzień 3. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

-rozwijanie mowy; wypowiadanie się na zaproponowany temat

- poszerzanie wiedzy o Polsce; poznanie jak wyglądają polskie stroje ludowe í jak brzmi muzyka ludowa (podstawowe kroki polskich tańców narodowych; poloneza, kujawiaka i krakowiaka), jakie potrawy są typowe dla różnych regionów Polski

- budzenie zainteresowania literami; poznawanie literę d, D w toku zabaw.

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,

-zapoznanie z historią powstania pluszowego misia

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie muzykalności

Tydzień 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

- rozwijanie mowy

- rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej; co to jest Układ Słoneczny í co to są gwiazdozbiory, rozwijanie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi

- budzenie zainteresowania literami; poznawanie liter k, K w toku zabaw

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; poznanie różnych sposobów wydobywania dźwięków z instrumentów perkusyjnych

- rozwijanie umiejętności plastycznych

- rozwijanie sprawności fizycznej

 


PAŹDZIERNIK

Tydzień 1 : Jak jesienią dbać o zdrowie?    

rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery A,a w toku zabaw /

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1

 poznanie zawodu lekarza,

rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

poznawanie cech kwadratu, 

rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ segregowanie figury na podst. 1 cechy, kształtu/

rozwijanie umiejętności plastycznych,/ wykorzystanie materiału przyrodniczego/

ćwiczenie pamięci długotrwałej./ np. zapamiętanie krótkiej rymowanki/

   

Tydzień 2: Kto może być nauczycielem?    

rozwijanie mowy/wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu

 poznawanie roli nauczyciela,

budzenie zainteresowania literami/ poznanie litery L, l  w toku zabaw/

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2

rozwijanie sprawności fizycznej,/ aktywne uczestnictwo w ćw. Gimnastycznych/

rozwijanie umiejętności wokalnych,/tworzenie prostych melodii do krótkiego tekstu/

rozwijanie kompetencji twórczych/ np. konstruowanie modelu wynalazku i nazywanie go/

 ćwiczenie pamięci, 

rozwijanie umiejętności plastycznych.                     

 

Tydzień 3: W co się bawi z nami jesienny wiatr?    

rozwijanie mowy,/ ćw. wyrazistej artykulacji/

 kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody

budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery O,o w toku zabaw /

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3,

 rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,

rozwijanie sprawności fizycznej.

kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,

 rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych

budzenie zainteresowań technicznych,/ wykonanie modelu anemometru// wiatromierza/ 

rozwijanie kompetencji emocjonalnych/poznanie  sposobów radzenia sobie ze złością/

 rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej

 

Tydzień 4: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?    

rozwijanie mowy- wypowiadanie się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa

 rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

Odkrywanie  litery M,m w toku zabaw

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,

 poznawanie ekosystemu leśnego,

rozwijanie sprawności fizycznej.

kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

 rozwijanie wiedzy na temat ptaków./poznanie  nazwy ptaków /

rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,

rozwijanie umiejętności plastycznych,/ igiełkowa sztuka- praca przestrzenna/


Wrzesień

Tydzień I- Poznajmy się
- rozwijanie mowy
- rozwijanie kompetencji społecznych; umiejętności współpracy
- rozwijanie wrażliwości
- kształtowanie zaufania do siebie i otoczenia

Tydzień II- Co słychać w przedszkolu
- rozwijanie mowy; wypowiadanie się pełnymi zdaniami
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
- kształtowanie umiejętności dekodowania symboli
- ustalenie kodeksu grupowego
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie  poczucia rytmu
- rozwijanie samodzielności poznawczej
- rozwijanie kompetencji społecznych
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień III-Jak być superbezpiecznym?

- rozwijanie mowy
- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy
- nazywanie figur geometrycznych
- rozwijanie dykcji i artykulacji
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień IV-Jakie są moje supermoce?

- poznawanie części ciała
- rozwijanie logicznego myślenia
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- rozwijanie pamięci

- rozwijanie mowy

Tydzień V- Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

- poszerzanie wiedzy na temat cech charakterystycznych jesieni w Polsce
- rozwijanie mowy
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest park
- rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni
- budzenie ciekawości poznawczej
- rozwijanie aktywności badawczej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych  


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.