Grupa III

Styczeń.

Tydzień I- Czy można cofnąć czas?

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami; poznanie litery u, U w toku zabawy
 • poznawanie narzędzi służących do pomiaru czasu (klepsydra, zegar: wskazówkowy, elektroniczny, słoneczny)
 • zapoznanie z naprzemiennym rytmem dnia i nocy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień II- Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce (wrona, wróbel, sroka)
 • budzenie zainteresowania literami; poznanie litery j, J w toku zabaw
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8
 • poznawanie sposobu odżywiania ptaków
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • poznawanie zawodu leśniczego
 • doskonalenie dykcji i artykulacji
 • rozwijanie postawy proekologicznej; poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania ptaków
 • rozwijanie ciekawości badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 Tydzień III- Kto to taki: mama mamy, tata taty?

 • rozwijanie mowy: wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu
 • wzbudzanie  szacunku do osób starszych
 • budzenie zainteresowania literami; poznanie litery y, Y w toku zabawy
 • odkrywanie zapisu cyfrowego  liczby 9
 • budzenie zainteresowania historią
 • doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • przygotowanie upominków dla babci i dziadka
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień IV- Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 • rozwijanie zdolności twórczych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na materiale konkretnym
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie ciekawości badawczej; poznanie wybranych właściwości cukru
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

GRUDZIEŃ

Zamierzenia  wychowawczo-dydaktyczne

tydzień 1 : Co cieszy Mikołaja?

 

 • rozwijanie mowy, poznanie postaci Św. Mikołaja
 • budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery E,e w toku zabaw /
 • odkrywanie zapisu cyfrowego 7
 •  poznanie tradycji mikołajkowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • doskonalenie umiejętności działania w skupieniu,
 • poznanie zawodu górnika
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ segregowanie figury na podst. 2 cechy, kształtu , koloru/
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,/ wykorzystanie materiału przyrodniczego/
 • ćwiczenie pamięci długotrwałej./ np. zapamiętanie krótkiej rymowanki/
 • rozwijanie postawy prospołecznej, branie udziału w akcjach charytatywnych

 

tydzień 2: Jakie sporty uprawia Pani zima ?

 

 • rozwijanie mowy/wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu
 •  poznawanie wybranych dyscyplin sportowych
 • budzenie zainteresowania literami/ poznanie litery S, s  w toku zabaw/
 • utrwalanie nazw dni tygodnia, rozpoznawanie cyfr od 0 do7
 • rozwijanie sprawności fizycznej,/ aktywne uczestnictwo w ćw. Gimnastycznych/
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie kompetencji twórczych
 •  ćwiczenie pamięci,
 • rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych                    

 

 

 

 

                                    tydzień 3: O czym w święta każdy z nas pamięta ?

 

 • rozwijanie mowy,/ ćw. wyrazistej artykulacji/
 •  kształtowanie umiejętności składania życzeń
 • budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery B,b w toku zabaw /
 • odkrywanie zapisu cyfrowego od 0 do7,
 •  poznawanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,
 •  rozwijanie postawy badawczej
 • rozwijanie kompetencji emocjonalnych
 •  rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej

 

                                    tydzień 4: Który żywioł jest najważniejszy?

 

 

 • rozwijanie mowy- wypowiadanie się zdaniami złożonymi,
 •  zapoznanie z ogniem, wodą  , ziemią , powietrzem jako żywiołami  i  ich rolą w życiu człowieka
 • Szybkie reagowanie na ustalone sygnały
 • rozwijanie sprawności fizycznej.
 • kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,
 •  kształtowanie pojęć matematycznych jak :  pojemność
 • rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,/ tworzenie prac inspirowanych czterema żywiołami/
 • zabawy twórcze : kroplą malowane

 

LISTOPAD

Tydzień 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

- rozwijanie wiedzy na temat rodziny; poznanie jak się nazywają członkowie rodziny í jakie relacje ich łączą

- rozwijanie mowy; umiejętności wypowiadania się na podstawie wysłuchanego tekstu,

- poznanie co to jest drzewo genealogiczne; uwrażliwienie dzieci na to, że każdy pełni w swojej       rodzinie istotną rolę,

- zapoznanie z pojęciami: prawo i obowiązek; wymienianie kilku praw i obowiązków dzieci

- budzenie zainteresowania literami;  wyglądem liter t, T

- rozpoznawanie i nazywanie trójkąt

- rozwijanie sprawności fizycznej; wyrabianie szybkiej reakcji na ustalone sygnały

- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej

- rozwijanie postawy badawczej; budzenie zainteresowań konstrukcyjnych i technicznych- poszukiwanie co różni i łączy: domy jednorodzinne, domy szeregowe, bloki, kamienice

- rozwijanie umiejętności plastycznych

-rozwijanie umiejętności śpiewu0

Tydzień 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

- rozwijanie mowy; wypowiadanie się na podstawie tekstu legendy o Lechu, Czechu i Rusie

- rozwijanie wiedzy na temat Polski: wymienianie i rozpoznawanie symboli narodowych,

poznanie walorów geograficznych Polski oraz Polaków, którzy zapisali się na kartach polskiej historii

- budzenie zainteresowania literami: i, I

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie postawy badawczej; umiejętności formułowania i sprawdzania hipotez

- rozwijanie umiejętności plastycznych

-rozwijanie muzykalności

Tydzień 3. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

-rozwijanie mowy; wypowiadanie się na zaproponowany temat

- poszerzanie wiedzy o Polsce; poznanie jak wyglądają polskie stroje ludowe í jak brzmi muzyka ludowa (podstawowe kroki polskich tańców narodowych; poloneza, kujawiaka i krakowiaka), jakie potrawy są typowe dla różnych regionów Polski

- budzenie zainteresowania literami; poznawanie literę d, D w toku zabaw.

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 0,

-zapoznanie z historią powstania pluszowego misia

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie muzykalności

Tydzień 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

- rozwijanie mowy

- rozwijanie wiedzy na temat przestrzeni kosmicznej; co to jest Układ Słoneczny í co to są gwiazdozbiory, rozwijanie wiedzy na temat naszej planety – Ziemi

- budzenie zainteresowania literami; poznawanie liter k, K w toku zabaw

- odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 6

-doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych; poznanie różnych sposobów wydobywania dźwięków z instrumentów perkusyjnych

- rozwijanie umiejętności plastycznych

- rozwijanie sprawności fizycznej

 


PAŹDZIERNIK

Tydzień 1 : Jak jesienią dbać o zdrowie?    

rozwijanie mowy, kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery A,a w toku zabaw /

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 1

 poznanie zawodu lekarza,

rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

poznawanie cech kwadratu, 

rozwijanie umiejętności klasyfikowania/ segregowanie figury na podst. 1 cechy, kształtu/

rozwijanie umiejętności plastycznych,/ wykorzystanie materiału przyrodniczego/

ćwiczenie pamięci długotrwałej./ np. zapamiętanie krótkiej rymowanki/

   

Tydzień 2: Kto może być nauczycielem?    

rozwijanie mowy/wypowiadanie się na podstawie wysłuchanego tekstu

 poznawanie roli nauczyciela,

budzenie zainteresowania literami/ poznanie litery L, l  w toku zabaw/

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2

rozwijanie sprawności fizycznej,/ aktywne uczestnictwo w ćw. Gimnastycznych/

rozwijanie umiejętności wokalnych,/tworzenie prostych melodii do krótkiego tekstu/

rozwijanie kompetencji twórczych/ np. konstruowanie modelu wynalazku i nazywanie go/

 ćwiczenie pamięci, 

rozwijanie umiejętności plastycznych.                     

 

Tydzień 3: W co się bawi z nami jesienny wiatr?    

rozwijanie mowy,/ ćw. wyrazistej artykulacji/

 kształtowanie umiejętności właściwego doboru ubrań do pogody

budzenie zainteresowania literami./ poznanie litery O,o w toku zabaw /

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3,

 rozwijanie wiedzy na temat zdrowia,

rozwijanie sprawności fizycznej.

kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa i dynamiki muzyki,

 rozwijanie wiedzy na temat pojazdów wodnych

budzenie zainteresowań technicznych,/ wykonanie modelu anemometru// wiatromierza/ 

rozwijanie kompetencji emocjonalnych/poznanie  sposobów radzenia sobie ze złością/

 rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej

 

Tydzień 4: Jaki plan na jesień mają zwierzęta?    

rozwijanie mowy- wypowiadanie się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa

 rozwijanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt,

Odkrywanie  litery M,m w toku zabaw

odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4,

 poznawanie ekosystemu leśnego,

rozwijanie sprawności fizycznej.

kształtowanie słuchu i wrażliwości muzycznej,

 rozwijanie wiedzy na temat ptaków./poznanie  nazwy ptaków /

rozwijanie postawy badawczej, rozwijanie wiedzy przyrodniczej,

rozwijanie umiejętności plastycznych,/ igiełkowa sztuka- praca przestrzenna/


Wrzesień

Tydzień I- Poznajmy się
- rozwijanie mowy
- rozwijanie kompetencji społecznych; umiejętności współpracy
- rozwijanie wrażliwości
- kształtowanie zaufania do siebie i otoczenia

Tydzień II- Co słychać w przedszkolu
- rozwijanie mowy; wypowiadanie się pełnymi zdaniami
- rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
- kształtowanie umiejętności dekodowania symboli
- ustalenie kodeksu grupowego
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie  poczucia rytmu
- rozwijanie samodzielności poznawczej
- rozwijanie kompetencji społecznych
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień III-Jak być superbezpiecznym?

- rozwijanie mowy
- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy
- nazywanie figur geometrycznych
- rozwijanie dykcji i artykulacji
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych

Tydzień IV-Jakie są moje supermoce?

- poznawanie części ciała
- rozwijanie logicznego myślenia
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- rozwijanie pamięci

- rozwijanie mowy

Tydzień V- Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

- poszerzanie wiedzy na temat cech charakterystycznych jesieni w Polsce
- rozwijanie mowy
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego jakim jest park
- rozwijanie wyobraźni muzycznej oraz umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni
- budzenie ciekawości poznawczej
- rozwijanie aktywności badawczej
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie umiejętności plastycznych  


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.