Grupa II

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I. Zwierzęta są głodne
- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt w trudnych, zimowych
  warunkach,
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
- posługiwanie się nazwami: karmnik, sroka,
- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu,
- kształtowanie poczucia rytmu,
- rozróżnianie dźwięków cichych, głośnych.

II. Zimowe zabawy
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.
  opady śniegu,
- wypowiadanie się na temat zimowych zabaw,
- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy
- rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie śniegowych wyliczanek

III. Babcia i dziadek
-
wzmacnianie więzi rodzinnych
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia,
  dziadek, wujek
- uświadamianie dzieciom, że starszym osobom należy pomagać
- przygotowanie prezentów z okazji Święta Babci i Dziadka
- rozwijanie możliwości wokalnych

IV. Zima, zima
- zapoznanie i wymienianie oznak zimowej pory roku
- dostrzeganie cykliczności pór roku
- rozwijanie sprawności manualnej w zakresie wycinania
- organizowanie zabaw i doświadczeń badawczych jeśli będzie śnieg
- umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie sprawności fizycznej


Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc GRUDZIEŃ

Tydzień I- Tutaj rosły paprocie .

 • poznawanie (ogólne) historii powstawania węgla kamiennego
 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i przyczyn ich wyginięcia
 • zapoznanie z wyglądem ziemi w czasach prehistorycznych
 • zapoznanie z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • rozwijanie umiejętności szeregowania (od najmniejszej do największej i na odwrót)
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień II- Domowi ulubieńcy.

 • uwrażliwianie na wartości moralne ( dobro), z wykorzystaniem bajek opisujących postać Mikołaja
 • uwrażliwianie  dzieci na to, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania
 • rozwijanie umiejętności okazywania życzliwości i troski wobec zwierząt
 • rozwijanie mowy
 • umuzykalnianie dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie orientacji przestrzennej; wyznaczanie kierunków względem siebie, z zastosowaniem słów: przed siebie, za siebie, w bok
 • rozwijanie sprawności fizycznej

Tydzień III- To już zima .

 • zapoznanie i wymienianie oznak zbliżającej się nowej pory roku
 • dostrzeganie cykliczności pór roku
 • rozwijanie sprawności manualnej w zakresie wycinania
 • umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej
   

Tydzień IV- Święta tuż-tuż.
 

 • rozwijanie umiejętności wokalnych, śpiewanie kolęd i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 • rozwijanie odczucia przynależności do grupy i rodziny poprzez tworzenie warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc LISTOPAD 

Tydzień I- Pada deszcz.

 • zapoznanie z oznakami późnej jesieni i ich wymienianie
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • rozwijanie umiejętności liczenia (w zakresie czterech)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew i zabawy przy piosence

Tydzień II- Jestem Polakiem.

 • poznanie wybranych miast Polski i rzeki Wisły
 • wypowiadanie się na temat miejsc znajdujących się w Polsce, przedstawionych na zdjęciach
 • wykonanie flagi Polski
 • zapoznanie z legendą „Wars i Sawa”, skąd pochodzi nazwa miasta Warszawa
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji
 • umuzykalnienie dzieci, zaśpiewanie hymnu
 • rozwijanie mowy i sprawności fizycznej

Tydzień III- Dbamy o zdrowie.

 • zachęcanie do właściwego zachowania podczas kataru (używania chusteczek higienicznych)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • umuzykalnianie dzieci poprzez śpiew i zabawy przy piosence
 • rozwijanie umiejętności wycinania
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, stosowanie pojęć: na, przed, za, w

Tydzień III- Metoda projektu „Drzewo”.
(możliwe, że projekt zostanie zakończony w miesiącu grudniu, drzewa iglaste – choinka)

 • zajęcia metodą projektów badawczych o tematyce – DRZEWO.
 • to doświadczanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań o otaczającym świecie.
 • wyzwalanie zainteresowań i motywacji do działania.
 • inicjowanie samodzielnego uczenia się.

Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc PAŹDZIERNIK

1. Co robią zwierzęta jesienią?

- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, 
   zasypiają),
- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 2. Jesień w ogrodzie

- używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

3. O sobie samym

- nazywanie danych części ciała,
- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
- poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

4. Moje zmysły

- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami,
- sylabizowanie w toku zabaw,
- odpowiadanie na pytania,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
- korzystanie z własnych zmysłów,


Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc WRZESIEŃ

1.Witajcie w przedszkolu.
- zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu
- poznanie imion kolegów i koleżanek, zachęcanie do bliższego poznania swoich rówieśników
- zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
- przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

2. Lubię się bawić.
- przyzwyczajanie do dbania o ład i porządek w sali zabaw,  poszerzanie umiejętności zabawy różnymi zabawkami,  wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce
- poprawne stosowanie form fleksyjnych podczas opowiadania na określony temat
- prawidłowe stosowanie pojęć długi-krótki

3. Droga do przedszkola.
- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
- zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
- przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

4. Nadeszła jesień.
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
- wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
- dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
- zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi


UWAGA RODZICE!!!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.


Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!