Grupa I

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC  -  CZERWIEC

I. Dzień Dziecka

 • Uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 • Wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.
 • Zachęcanie do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń.
 • Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchiwania innych.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.

II. Lato

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy.
 • Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogodowy.
 • Rozumienie znaczenia oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat letnich zjawisk atmosferycznych.

III. Wakacje

 • Rozpoznawanie na obrazkach krajobrazów: morze, góry, las.
 • Poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.
 • Poznawanie właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach.
 • Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Wdrażanie do odpowiedzialnego przygotowywania się do wakacyjnych wędrówek.
 • Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc MAJ

1. Wiosenna łąka
- poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt, zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i 
  pośredniej obserwacji:
- poznawanie zmysłowe kwiatów – wąchanie, dotykanie, określanie kolorów,
- poznanie środowiska w jakim żyją (np. łąka)

2.Pracowita pszczółka
- zapoznanie z  nazwami miodu , degustacja
- jak wykorzystuje się miód ,
- jakie wartości odżywcze ma miód
- poznanie  ciekawostek  z życia pszczół ,jak zbudowany jest ul
- wie jak wygląda pszczoła

3. Moi rodzice
- kształtowanie umiejętności mówienia o uczuciach do mamy, taty
 -pogłębienie szacunku do rodziców: (ukazanie roli rodziców, przybliżanie zwyczajów   
 - panujących w domu
– zabawy z mamą, tatą
- wzbudzanie wrażliwości na potrzeby innych,                                                                                
- okazywanie uczuć wobec najbliższych, budzenie szacunku i przywiązania dla                         
- bliskich, rozumienie roli mamy i taty w rodzinie

4. Znam różne zawody
- utrwalenie wiadomości na temat nazw i czynności wykonywanych  przez przedstawicieli różnych zwodów;
- poszerzanie wiadomości, nabywanie umiejętności identyfikowania przedmiotów z danym zawodem;
- nabywanie wiedzy na temat zawodów o ważnym znaczeniu społecznym: strażak, policjant, ratownik medyczny, lekarz;
- zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności;
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej podczas wykonywania powierzonych zadań.


 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc KWIECIEŃ

I.  Chciałbym być kosmonautą

- Słucha z uwagą czytanych utworów literackich dotyczących kosmosu i   Ziemi.

- Nazywa kolory.

- Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach.

- Buduje statek kosmiczny z klocków.

- Porównuje ufoludki, określa ich cechy.

- Układa koła (UFO) od najmniejszego do największego. Układa rakietę według wzoru.

II.  WIELKANOC

Przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy;

 - zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek, przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych;

 - zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta;

 - rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

- Kończy rozpoczęte zdanie według własnego pomysłu.

- Określa położenie przedmiotów w przestrzeni.

- Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.

- Rozróżnia kraszankę i pisankę.

- Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.

III. DBAMY O ZIEMIĘ

- zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu; rozwijanie sprawności manualnej;

- zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka                                                                          

 - rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego,                                                                                       

- uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania; przestrzeganie przed bezmyślnym niszczeniem roślin;

IV. Jestem Polakiem i Europejczykiem                                                                      

- podaje nazwę swojej miejscowości                                                                                                       

- nazywa stolicę Polski                                                                                                                 

 - odpowiada na pytania dotyczące opowiadania.                                                                    

 - rozpoznaje flagę i godło Polski.                                                                            

- rysuję flagę Polski po śladzie.                                                                                            

- podaję nazwę kraju w którym mieszka


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

I. Chciałbym być sportowcem.

uczestniczenie w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych przedmiotów                                                                                                           
• nazywanie, rozpoznawanie popularnych dyscyplin sportowych                                 
• wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw                                                            
• rozwijanie sprawności ruchowej

II. W marcu jak w garncu.                                                                

zapoznanie dzieci ze znaczeniem wiosennego przysłowia „W marcu jak w garncu”                                                                                                                            
• zwracanie uwagi na kaprysy pogody w marcu                                                 
• poznanie pracy ogrodnika                                                                          
• wdrażanie do utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu                                                                                                      
• zachęcenie do czynnego udziału w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku                 
• przyrody, zachęcenie do ich pielęgnowania

III. Wiosna idzie przez świat                                                                                             

poznawanie oznak wiosny                                                                                         
poszerzanie wiadomości przyrodniczych o nazwy pierwszych                               
• wiosennych kwiatów: żonkil, krokus, przebiśnieg, tulipan                                          
rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego                                                                                         
 • rozwijanie umiejętności liczenia

 IV. Wiosna na wsi                                                                

• rozpoznawanie zwierząt wiejskich przedstawionych na obrazkach.                                 
• poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi (dorosłych i  młodych).                                                                                                               
• naśladowanie ich odgłosów                                                                                                                   
• rozwijanie sprawności manualnych


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

1. Baśniowy świat

• słucha z uwagą czytanego tekstu, baśni ,bajki

• odpowiada na pytania

• kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy

• składa w całość, według wzoru obrazki z baśniowymi postaciami

• rysuje wzory po śladzie.

• liczy w zakresie 4

• wskazuje różnice między obrazkami

• kontynuuje proste rytmy

• oddziela drobne elementy od większych

• wymyśla nowe historyjki

• rozwiązuje proste zagadki

• naśladuje odgłosy zwierząt

2. Chciałbym być muzykiem

• naśladuje dźwięki instrumentów,                                                                                

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty

• wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury                                                                 

 • naśladuje dźwięki na instrumencie

• porusza się rytmicznie przy piosence

• wyraża muzykę ruchem

3. Chciałbym być matematykiem

• wypowiada się na temat opowiadania

• określa wysokość przedmiotów

• stosuje słowa: wysoki, niski

• podaje przykłady lekkich przedmiotów i ciężkich przedmiotów

• ozdabia rysunek według własnego pomysłu

•rozwija sprawność manualną

4.Bawimy się w teatr

• naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt

• własnymi słowami opowiada o inscenizacji

• stosuje słowa związane z teatrem

• pomaga przy wykonaniu dekoracji teatralnej

• uczestniczy w zabawach parateatralnych


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I. Zwierzęta są głodne
- dokarmianie zwierząt - ptaków w trudnych warunkach zimowych
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozróżnianie dźwięków cichych, głośnych

II. Zimo, baw się z nami
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu
- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy
- rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie śniegowych wyliczanek

III. Babcia i dziadek
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
- uświadamianie dzieciom, że starszym osobom należy pomagać
- przygotowanie prezentów z okazji Święta Babci i Dziadka
- rozwijanie możliwości wokalnych

IV. Jesteśmy samodzielni w kuchni
- poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
- poznanie pracy kucharki
- rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania kanapek
- uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się przy stole


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc GRUDZIEŃ

I. Miły gość

• czerpanie radości z wizyty Mikołaja

• umuzykalnianie dzieci                             

• doskonalenie poczucia rytmu

 

II. Czy smoki to dinozaury?

• rozwijanie mowy

• rozwijanie sprawności manualnej

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie sprawności ruchowej

 

III. To już zima

• rozwijanie umiejętności liczenia

• umuzykalnianie dzieci

• rozwijanie mowy

• rozwijanie sprawności manualnej                                                                                                                                    

 

IV. Święta tuż, tuż

• rozwijanie poczucia bycia współgospodarzami sali

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie sprawności ruchowej

• umuzykalnianie dzieci


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc LISTOPAD

1. Pada deszcz                           

      • rozwijanie inwencji twórczej

      • rozwijanie umiejętności liczenia

      • rozwijanie sprawności manualnej

      • umuzykalnianie dzieci

      • rozwijanie mowy

2. Dbamy o zdrowie

      • zapoznanie z pracą stomatologa

      • rozwijanie mowy

      • rozwijanie sprawności manualnej

      • rozpoznawanie wysokości dźwięków

      • porównywanie masy przedmiotów

3. Domowi ulubieńcy

      • rozwijanie mowy i pamięci

      • rozpoznawanie wysokości dźwięków

      • rozwijanie umiejętności liczenia

      • rozwijanie sprawności manualnej

      • rozwijanie mowy i myślenia

4. Urządzenia w moim domu

      • rozwijanie mowy.

      • umuzykalnianie dzieci.                                                                                                          

      • rozpoznawanie wybranych urządzeń elektrycznych

      • zachęcanie do utrzymywania porządku


 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc PAŹDZIERNIK 

1. Jesień w sadzie
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej

2. Smaczne warzywa
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów
- instrumentacja piosenki
- rozwijanie umiejętności liczenia

3. Jaki jestem
- poznawanie i nazywanie wybranych części ciała
- podkreślanie znaczenia owoców i warzyw w zdrowym odżywianiu się
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności manualnej
- wyrażanie muzyki ruchem

4. Moje zmysły                                  
-  rozwijanie zmysłów.
- umuzykalnianie dzieci.
- rozwijanie mowy.
- rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczość


Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc WRZESIEŃ                                     

1.PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU

• utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy.

• zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich.

• rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą.

• umuzykalnianie dzieci.

• uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy.

2. NADESZŁA JESIEŃ

• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na
  jego temat.

• poznawanie nazw wybranych drzew.

• rozwijanie sprawności manualnych.

• kształtowanie poczucia rytmu.

• rozwijanie mowy i koncentracji uwagi.

3.CO ROBIĄ ZWIERZĘTA JESIENIĄ

• zapoznanie z nazwami zwierząt – jeż, wiewiórka, niedźwiedź

• rozwijanie mowy.

• rozwijanie sprawności manualnej.

• rozwijanie umiejętności liczenia.

                                              

 


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
   

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
   

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
   

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

 

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!