Otwarcie przedszkoli

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLI

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

Prosimy o wstępne zadeklarowanie potrzeb drogą mailową do dnia 3.05.2020 r. na adres: przedszkole98@interia.pl.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

Obecnie nie posiadamy informacji o terminie otwarcia przedszkoli.

Bierzemy pod uwagę zagrożenie wynikające z epidemii koronawirusa i wytyczne MEN dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

RODZICU:

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

PRZEDSZKOLE:

Pracownicy w środkach ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice i płaszcze ochronne)

- Dzieci w małych grupach w zachowanych odstępach od siebie

- Sale i zabawki dezynfekowane płynami co godzinę

- Usunięte z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, poduszki, dywany, itp.

Wietrzenie sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę