Grupa IV

Październik

Tydzień I “Jak jesienią dbać o zdrowie?”:

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

- wzbogacanie wiedzy nt. narzędzi używanych przez lekarza, nazywanie różnych lekarskich specjalności;

- odczytywanie znaczenia piramidy żywieniowej;

- rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter – litera A, a, rozwijanie słuchu fonematycznego, dokonywanie analizy i syntezy słuchowej;

- kształtowanie umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr, utrwalanie zapisu cyfrowego liczby 1, stosowanie liczebników porządkowych;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej - poznawanie cech kwadratu, ćwiczenie spostrzegawczości;

- rozwijanie sprawności ruchowej, kształcenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;

- rozwijanie kreatywności, udział w zabawach parateatralnych;

- udział w zabawach rozwijających rozpoznawanie dźwięków, szybką reakcję na sygnał, ruchowo-naśladowczych;

- rozwijanie mowy;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz szacowania odległości;

- rozwijanie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

Tydzień II “Kto może być nauczycielem?”:

- poszerzanie wiedzy nt. pracy nauczyciela;

- zapoznanie ze znaczeniem przysłowia Kto pyta, nie błądzi;

- zachęcanie do obserwacji przyrodniczych (m. in. obserwowanie chmur), analizowanie, wyciąganie wniosków;

- rozwijanie słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, utrwalanie litery l, L: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr, utrwalanie zapisu cyfrowego liczby 2;

- ćwiczenia w poprawnym używaniu pojęcia para, udział w zabawach liczbowych;

- rozwijanie mowy - wypowiadanie się na poda­ny temat, tworzenie dialogów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, zabawy słowne, udział w dyskusji ilustrowanej;

- organizowanie zabaw logopedycznych oraz ćwiczeń oddechowych;

- określenie metrum piosenki, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;

- rozwijanie poczucia rytmu, zachęcanie do udziału; w śpiewie zbiorowym i indywidualnym;

- zachęcanie do kreatywności oraz staranności w pracach plastycznych;

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo—ruchowej.

 

Tydzień III “W co się bawi z nami jesienny wiatr?”:

- poszerzenie wiadomości nt. zjawisk pogodowych oraz dostosowania ubioru do pogody;

- wzbogacenie wiedzy nt. roli wiatru w przyrodzie, zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze, powstawania energii z wiatru, sposobów oszczędzania energii;

- organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, pogłebianie wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci;

- wypowiadanie się na temat sportów uprawianych jesienią;

- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
- budowanie współpracy na płaszczyźnie grupy;

- utrwalanie litery o, O: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozwijanie

słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, doskonalenie analizy słuchowej, zabawy fonacyjne i z użyciem liter;

- rozwijanie umiejętności liczenia, poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3;

- W zdrowym ciele – zdrowy duch – wyjaśnienie powiedzenia;

- rozwijanie inwencji twórczej i pamięci;

- opanowanie prostych kroków tanecznych poleczki, doskonalenie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas tańca;

- kształtowanie zdolności plastycznych oraz sprawności manualnych;

- rozwijanie sprawności fizycznej, udział w ćwiczeniach relaksacyjnych.

 

Tydzień IV “Jaki plan na jesień mają zwierzęta?”:

- wzbogacanie wiedzy na temat jesiennych zwyczajów zwierząt i sposobów adaptacji do zmieniających się pór roku, nt. ptaków, które pozostają i odlatują na zimę;

- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność jej poszanowania, kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt;

- rozwijanie postawy badawczej, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;

- rozpoznawanie litery m, M: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, wyodrębnianie wyrazu podstawowego, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- rozwijanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad;

- kształtowanie logicznego myślenia, zachęcanie do udziału w rebusach obrazkowych oraz zabawach dydaktycznych Prawda czy fałsz?;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, zabawy językowe,zabawy fonacyjne, wzbogacanie zasobu językowego;

- rozwijanie sprawności manualnej – wypełnianie ograniczonej konturem powierzchni;

- poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4, rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania, stosowanie liczebników porządkowych;

- usprawnianie umiejętno­ści odtwarzania rytmu matematycznego

- rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- umuzykalnianie dzieci, określanie pierwszej miary taktu, utrwalenie umiejętności taktowania na cztery czwarte.


Wrzesień

Tydzień I “Co słychać w przedszkolu”:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;

- tworzenie warunków skutecznej adaptacji, szczególnie dla nowoprzyjętych dzieci;

- wdrażanie do przestrzegania wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie – ustalenie zasad kodeksu grupowego;

- rozwijanie kompetencji społecznych, relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- rozwijanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;

- rozwijanie mowy – zachęcanie do wypowiadania się zdaniami złożonymi, wzbogacanie słownictwa;

- kształtowanie umiejętno­ści odczytywania symboli;

- rozwijanie zmysłów – rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, liczenie obiektów, od­różnianie liczenia błęd­nego od poprawnego;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych;

- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

Tydzień II “Jak być superbezpiecznym?”:

- poznanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa związanych z przedmiotami i miejscami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować w domu, zachowanie ostrożności wobec osób nieznajomych;

- poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa;

- utrwalanie zasad ruchu drogowego, znaczenia wybra­nych znaków drogowych;

- rozpoznawanie pojazdów specjalnych, utrwalanie numerów alarmowych i podstaw pierwszej pomocy;

- zachęcanie do udziału w ćwiczeniach sensorycznych;

- kształtowanie percepcji słuchowej;

- udział w ćwiczeniach rozwijających spostrzegawczość;

- kształtowanie wrażliwości słuchowej poprzez odtwarzanie struktur rytmicznych;

- rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,ćwiczenie umiejętności śpiewu z różnym natężeniem dźwięku, wyrabiajnie reakcji na dźwięki grane cicho i głośno;

- rozwijanie mowy – wypowiadanie się nt. wysłuchanego utworu;

- analiza i synteza głoskowa i sylabowa, rozwijanie słuchu fonematycznego;

- zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych;

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – kształtu;

- kształtowanie umiejętno­ści plastycznych, kreatywności;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień III “Jakie są moje supermoce?”:

- zachęcanie do zabaw uczących współpracy i budowania relacji opartej na zaufaniu;

- wdrażanie do umiejętno­ści rozwiązywania problemów;

- rozwijanie inteligencji emocjonalnej;

- zachęcanie do określenia i wyrażania swoich emocji, zwracanie uwagi i szacunek wobec uczuć innych osób;

- dążenie do zrozumienia własnej indywidualności, zachęcanie do wypowiedzi nt. zainteresowań dzieci;

- utrwalanie nazw części ciała, narządów wewnętrznych oraz narządów zmysłów, udział w zabawach rozwijających zmysły;

- rozwijanie myślenia logicznego - dostrzeganie związków przyczynowo skutkowych;

- rozwijanie mowy – układanie rymów do podanych słów;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- praca nad dykcją i artykulacją;

- rozwijanie percepcji słuchowej, wyrabianie koordynacji słuchowo-ruchowej;

- rozpoznawanie spostrzegawczości – praca z ilustracją;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence, określanie metrum w piosence, reagowanie na ustalony sygnał.

 

Tydzień IV “Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?”:

- zachęcanie do poznawania przyrody jesienią, oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych i niejadalnych;

- współdziałanie w tworzeniu ścieżki sensorycznej;

- rozwijanie śmiałości i swobody ruchów podczas działań;

- rozwijanie intuicji geometrycznej, szczegółowe zapoznanie z cechami prostokąta;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko;

- rozwijanie mowy i myślenia – uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat treści utworu, analiza słuchowa słów;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- kształtowanie umiejętności liczenia i szacowania, kontynuowanie sekwencji;

- udział w zabawach doskonalących pamięć i spostrzegawczość;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w trakcie zabaw z użyciem materiału przyrodniczego.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.