Grupa IV

Październik

1.Idzie jesień… przez las, park i ogród

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola,gromadzenie w kąciku przyrody okazów: kolorowych liści kasztanów, żołędzi itp. Wykorzystanie ich do liczenia, segregowania i konstruowania.

 • Współdziałanie podczas zabaw, rozumienie i stosowanie ustalonych zasad Kodeksu Naszej Grupy.Czekanie na swoją kolej podczas zajęć i czynności samoobsługowych.

 • Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody poznawanie nazw drzew: klon, dąb, kasztanowiec i ich owoców. Poznawanie nazw grzybów, rozumienie że ich zbieranie może być niebezpieczne.

 • Przygotowanie do nauki czytania: podział wyrazów na sylaby, ćwiczenia typu co słyszysz na początku lub końcu wyrazu.

 • Poznajemy literkę O, o - wyszukiwanie litery w wyrazach

 • Smaki owoców porównywanie, na jakim drzewie wyrosły, poznajemy nazwy drzew owocowych.

2.Idzie jesień… do zwierząt

 • Poznajemy wiewiórkę i jeża gdzie mieszkają?Co je jeż a co wiewiórka?

Ćwiczenie spostrzegawczości którego zwierzątka brakuje. Spacer do parku w celu spotkania wiewiórki.

 • Oglądanie albumów o ptakach, słuchanie opowiadania ,,Ptaki w parku’’, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Odpowiadanie na pytania, tworzenie i opowiadanie krótkich historyjek.

 • Jestem przyjacielem zwierząt - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę i otaczający nas świat. Tworzenie kodeksu przyjaciela lasu.

 • Przygotowanie do nauki pisania: rysowanie szlaczków, rysowanie po śladzie.

3.Co z czego otrzymujemy

 • Skąd mamy wełnę - oglądanie ilustracji, rozwiązywanie zagadek, porównywanie struktury różnych materiałów

 • Wiem już dużo o mleku i mące; zabawy w kąciku tematycznym: sklep spożywczy, próbowanie nieznanych smaków, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw np. kasza, ciemne pieczywo.

 • Jak powstaje papier- ćwiczenia badawcze,słuchanie opowiadania Drewniany papier

4.Idzie jesień z deszczem

 • Zabawy badawcze z wodą - ćwiczenia oddechowe Burza w szklance wody. Ćwiczenia logopedyczne naśladowanie odgłosów:deszczu, wiatru, burzy, kapiącego kranu.Mierzenie pojemności różnych naczyń.Zabawa kolorowa woda rozpuszczanie farb i barwników.

 • Oglądanie ilustracji i rozmowy o jesiennej pogodzie.Wytłumaczenie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

 • Zabawy muzyczne naśladowanie odgłosów deszczu na instrumentach perkusyjnych, Zabawy do piosenki ,,Jesienna Szaruga.’’

 • Rozpoznawanie dźwięku różnych instrumentów np: skrzypiec i pianina, słuchanie utworów muzyki poważnej w której znajdujemy nastroje jesiennej pogody.

 • Zabawy matematyczne z użyciem materiału przyrodniczego, układanie i rozwiązywanie prostych działań. Poznajemy znaki <,>, =.

 


Wrzesień

Tydzień pierwszy – To jestem ja

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiającym dzieciom poznanie siebie

 • Utrwalenie nazw części ciała

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach

 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych

 • Utrwalanie pojęć – przygrywka, zwrotka, refren

 • Wyrabianie reakcji na ustalone sygnały

 • Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka

 • Uwrażliwianie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłów

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej

Tydzień drugi – Moja grupa

 • ustalanie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania

 • kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy

 • kształtowanie właściwych postaw społecznych

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu czynności

 • przygotowanie do programowania – posługiwanie się umownymi znakami

 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 • różnicowanie prawej i lewej strony

 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych

 • poznawanie cech wrześniowej pogody

Tydzień trzeci – moja droga do przedszkola

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy

 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

 • rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni

 • poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych

 • rozumienie konieczności znajomości swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania

 • zapoznanie z figurą geometryczną – koło

 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów alarmowych

Tydzień czwarty – Idzie jesień przez las i park

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie drzew

 • rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych

 • przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • poznawanie wybranych grzybów – trujących i jadalnych

 • rozwijanie swobodnego poruszania się podczas tańca

 • tworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

 • poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych

 • posługiwanie się liczebnikami w aspektach – kardynalnym i porządkowym


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.