Grupa IV

MAJ 
                                               
1.Moja miejscowość
-wskazywanie różnic między miastem a wsią,
-obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
-poznawanie nazw pobliskich ulic,
-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
-przedstawianie działań w zapisie,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-kształtowanie poczucia rytmu,
-rozwijanie umiejętności wokalnych,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
-przygotowanie kącika regionalnego,
-zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
-poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
-kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
2.Moja Ojczyzna
-rozwijanie mowy,
-poznawanie historii powstania Warszawy,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-rozwijanie aktywności twórczej,
-porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,
-poznawanie miary płynów,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-rozwijanie umiejętności wokalnych,
-kształtowanie poczucia rytmu,
-zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
-zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
-zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
-określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy,
-zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem.

3.Łąka w maju
-rozwijanie mowy,
-zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-dostrzeganie piękna majowej przyrody,
-zapoznanie z sześcianem,
-rozwijanie umiejętności szeregowania,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
-rozwijanie umiejętności wokalnych,
-poznawanie budowy biedronki,
-obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
-zabawy na świeżym powietrzu,
-rozwijanie zainteresowania przyrodą,
-poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.
4. Święto rodziców
-rozwijanie mowy,
-rozwijanie pamięci,
-rozwijanie sprawności manualnej,
-zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
-określanie wzrostu dzieci,
-porównywanie wzrostu dzieci,
-rozwijanie sprawności fizycznej,
-kształtowanie poczucia rytmu,
-rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
-rozwijanie słuchu fonematycznego,
-zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,
-zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.


MARZEC

1.Marcowa pogoda

● W marcu jak w garncu -poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.

Obserwacje pogody prowadzenie kalendarza pogody.

● Odkrywanie litery C,c -rysowanie jej po śladach,wyszukiwanie w wyrazach,

wymyślanie wyrazów,dokonywanie analizy i syntezy wyrazów.

● Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe kształtujące prawidłową postawę,

zwracanie uwagi na właściwe siedzenie podczas zajęć.

● Poznajemy kulę- różnica między kulą i kołem poszukiwanie tych kształtów w najbliższym otoczeniu.

2.Zwierzęta dżungli i sawanny

● Młody nosorożec - słuchanie zagadek o zwierzętach egzotycznych,

oglądanie ilustracji i filmów na temat zwierząt sawanny i dżungli.

● Odkrywanie litery Z,z -określanie pierwszej głoski w wyrazach zebra,Zenon.Wyszukiwanie liter w wyrazach.

● Zabawy rozwijające reakcje na sygnały muzyczne-,,Słonie’’.

Zabawa przy utworze Camille’a Saint-Saensa Karnawał zwierząt.

● Zapoznanie z tangramem układanie sylwet zwierząt z kamyków tangramu.

● Nauka piosenki ,,Dżungla’’, zabawy pantomimiczne : jestem zwierzęciem egzotycznym.

● Układanie rymów do nazw zwierząt

np:pingwiny-maliny,tygrysy-irysy,kangury-góry.

● Samodzielne układanie zagadek typu prawda czy fałsz np.krokodyl mieszka w gnieździe na drzewie.

● Zabawy matematyczne-układanie i rozwiązywanie krótkich zadań tekstowych.

3.Wiosenne przebudzenie

● ,,Cztery Pory Roku’’ Antonio Vivaldi-słuchanie utworu.Rozmowy na

temat nastroju jaki może wywoływać muzyka.

● Poszukiwanie oznak wiosny na naszym osiedlu.Wiosenne obrazki prace plastyczne i fotografie.

● Poznajemy nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg,pierwiosnek.

4. Święta wielkanocne:

 • Utrwalanie wiadomości na temat Świąt wielkanocnych

 • Poznanie ciekawostek na temat pisanek i jajek

 • Wykonywanie pisanek – poznanie różnych technik plastycznych

 • Układanie historyjek obrazkowych o świętach wielkanocnych

 • Projektowanie stołu wielkanocnego i koszyczka do świecenia

 • Oglądanie wierzbowych bazi

 • Ćwiczenia spostrzegawczości

 • Rozwijanie mowy i próby wypowiadania się na temat świąt pełnymi zdaniami

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych.

Projekt edukacyjny: Iwona Machowska, Małgorzata Filipowska

Projekt Dinozaur realizowany w Przedszkolu Samorządowym Nr 98 . Pomysł zrodził się spontanicznie a związany był z tematyką zajęć i obchodzonym w naszym przedszkolu Dniem Dinozaura.

Temat: DINOZAURY

Uczestnicy projektu: grupa dzieci 6 – letnich

Cel główny: rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiedzy na tematy niedostępne bezpośredniemu poznaniu z zakresu prehistorii

Projekt – DINOZAURY:

 Poszerza zakres wiadomości o dinozaurach

 Wykorzystuje różnorodne źródła wiedzy w celu pogłębienia wiadomości o świecie niedostępnym bezpośredniej obserwacji

 Korzysta z Internetu, książek, czasopism, encyklopedii

 Dostrzega podobieństwo dinozaurów do przedstawicieli współczesnej fauny

 Poznaje zawód paleontologa

 Rozwija wyobraźnię i fantazję oraz kreatywność w zabawach twórczych

 Słucha ze zrozumieniem tekstów literatury i potrafi odróżnić elementy fikcji od rzeczywistości

 Doskonali umiejętność odgrywania przyjętych na siebie ról

 Wyzwala ekspresję słowno-ruchową w scenkach dramowych

 Doskonali spostrzegawczość oraz koordynację wzroko-ruchową

 Doskonali sprawność grafomotoryczną

 Ćwiczy pamięć

 Przelicza elementy zbioru, segreguje i klasyfikuje według wskazanych cech

 Sprawnie posługuje się tablicą interaktywną

 Czyta wyrazy o prostej budowie oraz globalnie

 Potrafi formułować pytania

 Wzbogaca słownictwo w nowe wyrazy

 Wskazuje pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie a w miarę możliwości głoskuje cały wyraz

 Rozbudza ciekawość otaczającym światem obecnie i w przeszłości

 Eksperymentuje i obserwuje

 Buduje więzi i nawiązuje pozytywne relacje z innymi członkami grupy podczas zabaw tematycznych, gier, itp.

 Uważnie słucha, co mają do powiedzenia eksperci i inni członkowie grupy

 Tworzy miłą, sympatyczną atmosferę podczas wspólnych zabaw

 Potrafi współpracować z innymi członkami grupy


LUTY

1. Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni i bajek

 • Opowiadanie bajek, wymyślanie własnych

 • Rozwijanie mowy – wypowiadanie się całymi zdaniami

 • Poznanie litery ( g, G )

 • Poznanie etapów powstawania książki

 • Wyrażanie emocji podczas rozmów o bajkach

 • Wdrażanie dzieci do dbania o książki

 • Zabawy relaksacyjne z elementami baśniowymi

 • Stworzenie własnej książeczki z bajką wymyśloną prze siebie

2. Muzyka wokół nas.

 • Dzieci dostrzegą piękno różnorodnej muzyki

 • Słuchanie muzyki poważnej, popularnej – różne rodzaje oraz utworów dla dzieci i muzyki

 • Rozróżnianie tempa, nastroju, rytmu muzyki

 • Poznanie i utrwalenie nazw instrumentów

 • Wykonanie własnego instrumentu perkusyjnego

 • Tworzenie orkiestry i granie akompaniamentów do piosenek i utworów

 • Rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki

 • Malowanie i rysowanie w rytm granego utworu – rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego

 • Rozpoznawanie instrumentów z zawiązanymi oczami

 • Tworzenie własnej muzyki

 • Rozwijanie umiejętności wokalnych

 • Kształtowanie poczucia rytmu

3. Kosmos wokół nas.

 • Utrwalanie i poznawanie nazw planet Układu Słonecznego

 • Układanie schematów i modeli prostych słów

 • Rozwijanie wyobraźni – jak wygląda kosmita i kosmos (wypowiedzi i rysunki)

 • Obserwowanie nieba, chmur

 • Zabawy matematyczne – liczymy kosmitów

 • Konstruowanie gry planszowej – LOT NA MARSA

 • Wykonanie obrazka o kosmosie

 • Przybliżenie dzieciom postaci Mikołaja Kopernika

 • Wzbogacanie słownictwa dzieci o wyrazy związane z kosmosem

4. Projekt: Mój wymarzony zawód.

 • Rozwijanie preorientacji zawodowej

 • Poznanie różnego typu zawodów

 • Wzbogacenie słownictwa o słowa związane z omawianymi zawodami

 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości

 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań

 • Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu

 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

 • Tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów

 • Próba zrozumienia wagi pracy ludzkiej

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

 • Poznanie wybranych miejsc pracy

 • Rozwijanie umiejętności planowanie własnych działań

 • Podsumowanie działań podjętych w ramach projektu

 • Podsumowanie wiedzy na temat poznanych zawodów

 • Konstruowanie gry planszowej – LOT NA MARS

 • Wykonanie pracy plastycznej o kosmosie

 

STYCZEŃ

1. Mija czas:

 • Poznanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

 • Poznanie różnych zegarów próby odczytywania godzin

 • Poznanie różnych kalendarzy i ich zastosowania

 • Poszerzenie wiadomości dotyczących pór roku i miesięcy

 • Utrwalanie nazw dni tygodnia

 • Zrozumienie pojęcia czasu poprzez dostrzeganie stałego następstwa dni i nocy oraz pór roku

2. Uroki zimy:

 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

 • Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków

 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

 • Organizowanie zabaw i doświadczeń badawczych jeśli będzie śnieg

 • Poznanie pracy leśnika i zwierząt mieszkających w lesie

 • Wzbogacenie wiadomości na temat Arktyki – klimat, zwierzęta

3. Babcia i dziadek:

 • Utrwalanie wiadomości na temat karnawału – zabawy, bale, stroje

 • Rozwijanie kompetencji społecznych – zachęcenie do poznawania innych i opowiadanie o sobie na forum grupy

 • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do starszych

 • Rozwijanie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi na określony temat

 • Orientowanie się w pokrewieństwie w rodzinie

 • Wzbudzanie zainteresowania najbliższymi członkami w rodzinie

4. Projekt – zabawki:

 • Dzieci określą czego chciałyby się dowiedzieć na temat zabawek

 • Wdrażanie dzieci do dbania o zabawki i porządek wśród nich

 • Zachęcenie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości oraz wnioskowania

 • Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych

 • Wzbogacanie wiedzy na temat wytwarzania i kupowania zabawek

 • Próby samodzielnego wykonania zabawki z pudełek i kartonów

 • Wycieczka do sklepu z zabawkami

 • Oglądanie zabawek dawnych i porównywanie ich ze współczesnymi

 • W co bawiły się dzieci dawniej ? Poznanie nazw dawnych zabaw i próby pobawienia się w nie razem z kolegami

 • Dzielenia się poznaną wiedzą na temat zabawek z kolegami – budowanie wypowiedzi pełnymi zdaniami


 

GRUDZIEŃ

Tydzień I – Jak wyglądał świat przed milionami lat.

• wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,

• porównywanie różnych projektów tego samego przedmiotu, oceniania ich wyglądu i funkcjonalności,

• rozwijanie słuchu fonematycznego,

• rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter,

• rozwijanie sprawności manualnej,

• wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów,

• poznawanie historii węgla,

• pozyskiwanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika,

•utrwalanie wiedzy na temat kopalni,

• porównywanie liczebności zbiorów,

• wprowadzanie znaków matematycznych: =, > ,< oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych,

• kultywowanie polskich tradycji.

Tydzień II – Idzie zima ze śniegiem.

• obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku,

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

• rozwijanie słuchu fonematycznego,

• odkrywanie litery y: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,

• poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,

• rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań

• rozwijanie rozumienia przyczynowo – skutkowego,

• utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,

• pobudzenie zmysłów, badanie i określenie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu,

• poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich,

• ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,

• nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych,

• odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7

Tydzień III – Idą święta.

• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

• rozwijanie wrażliwości fonemowej, określenie miejsca spółgłoski w słowie,

• odkrywanie litery r: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej: utrwalanie poznanych liter,

• wzbogacanie wiadomości na temat form składania życzeń oraz treści życzeń,

• poznawanie i utrwalanie nazw tradycyjnych potraw wigilijnych,

• rozwijanie umiejętności wokalnych,

• poznawanie nazw dni tygodnia,

• dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni tygodnia,

• stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających liczeniu, posługiwanie się liczebnikami – głównymi i porządkowymi,

Tydzień IV – Żegnaj Stary Roku.

• poznawanie historii zegara,

• poszerzenie wiedzy na temat zegarów i innych czasomierzy,

• rozwijanie zainteresowań zjawiskami społecznymi i kulturalnymi


Listopad

Tydzień I – Polska – moja Ojczyzna.

• kształtowanie poczucia przynależności narodowej i patriotycznej

• kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem

• wspieranie rozwoju umiejętności społecznych

• stworzenie okazji do poznania własnego kraju, jego tradycji i kultury

• zapoznanie z symbolami narodowymi

rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego

• doskonalenie umiejętności liczenia

• kształtowanie umiejętności wyodrębniania wyrazów w zdaniu

• utrwalenie wiedzy na temat ważnych miejsc, zabytków, budynków w

miejscowości, której mieszkają dzieci

• zapoznanie z herbem miasta

• stworzenie okazji do wykonywania utworów muzycznych o treści

Patriotycznej

Tydzień II – Mój dom

• rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa o wykonywanych czynnościach

• odkrywanie litery t: małej i wielkiej

• poznawanie zawodów: architekta, murarza

• kształtowanie pojęć matematycznych: utrwalanie pojęć dotyczących

położenia przedmiotów

• kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych,

budzenie wrażliwości na ich potrzeby

• rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec zwierząt nieznanych

• odkrywanie zapisu cyfry 5

• zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w

gospodarstwie domowym dawniej i dziś

Tydzień III – Moje prawa i obowiązki

• spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie

• kształtowanie właściwych zachowań społecznych

• rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski w słowie

• odkrywanie litery d małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

• uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków oraz konieczności ich

przestrzegania

• rozwijanie sprawności ruchowej

• odkrywanie zapisu cyfry 0

Tydzień IV – Moje zdrowie i bezpieczeństwo

• dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do pogody

• wspomaganie kompetencji społecznych – uwrażliwienie na potrzeby chorych

• odkrywanie litery k : małej i wielkiej

• opisywanie zastosowania przedmiotów służących do utrzymywania czystości

• poznawanie czynników warunkujących zdrowie

• rozumienie niebezpieczeństwa związanego z zabawą lekami

Nauka czytania i pisania:

 • Wyszukiwanie obrazów i słów zawierających daną sylabę na początku, w środku lub na końcu

 • Wyodrębnianie ze słów głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

 • Całościowe czytanie prostych wyrazów

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter

Elementy matematyki:

 • Przedstawianie układów rytmicznych za pomocą (klocków, figur i innych elementów)

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

 • Stosowanie cyfr w sytuacjach zadaniowych

 • Klasyfikowanie obiektów

 


Październik

1.Idzie jesień… przez las, park i ogród

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola,gromadzenie w kąciku przyrody okazów: kolorowych liści kasztanów, żołędzi itp. Wykorzystanie ich do liczenia, segregowania i konstruowania.

 • Współdziałanie podczas zabaw, rozumienie i stosowanie ustalonych zasad Kodeksu Naszej Grupy.Czekanie na swoją kolej podczas zajęć i czynności samoobsługowych.

 • Rozbudzanie zainteresowania światem przyrody poznawanie nazw drzew: klon, dąb, kasztanowiec i ich owoców. Poznawanie nazw grzybów, rozumienie że ich zbieranie może być niebezpieczne.

 • Przygotowanie do nauki czytania: podział wyrazów na sylaby, ćwiczenia typu co słyszysz na początku lub końcu wyrazu.

 • Poznajemy literkę O, o - wyszukiwanie litery w wyrazach

 • Smaki owoców porównywanie, na jakim drzewie wyrosły, poznajemy nazwy drzew owocowych.

2.Idzie jesień… do zwierząt

 • Poznajemy wiewiórkę i jeża gdzie mieszkają?Co je jeż a co wiewiórka?

Ćwiczenie spostrzegawczości którego zwierzątka brakuje. Spacer do parku w celu spotkania wiewiórki.

 • Oglądanie albumów o ptakach, słuchanie opowiadania ,,Ptaki w parku’’, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem Odpowiadanie na pytania, tworzenie i opowiadanie krótkich historyjek.

 • Jestem przyjacielem zwierząt - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę i otaczający nas świat. Tworzenie kodeksu przyjaciela lasu.

 • Przygotowanie do nauki pisania: rysowanie szlaczków, rysowanie po śladzie.

3.Co z czego otrzymujemy

 • Skąd mamy wełnę - oglądanie ilustracji, rozwiązywanie zagadek, porównywanie struktury różnych materiałów

 • Wiem już dużo o mleku i mące; zabawy w kąciku tematycznym: sklep spożywczy, próbowanie nieznanych smaków, przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw np. kasza, ciemne pieczywo.

 • Jak powstaje papier- ćwiczenia badawcze,słuchanie opowiadania Drewniany papier

4.Idzie jesień z deszczem

 • Zabawy badawcze z wodą - ćwiczenia oddechowe Burza w szklance wody. Ćwiczenia logopedyczne naśladowanie odgłosów:deszczu, wiatru, burzy, kapiącego kranu.Mierzenie pojemności różnych naczyń.Zabawa kolorowa woda rozpuszczanie farb i barwników.

 • Oglądanie ilustracji i rozmowy o jesiennej pogodzie.Wytłumaczenie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

 • Zabawy muzyczne naśladowanie odgłosów deszczu na instrumentach perkusyjnych, Zabawy do piosenki ,,Jesienna Szaruga.’’

 • Rozpoznawanie dźwięku różnych instrumentów np: skrzypiec i pianina, słuchanie utworów muzyki poważnej w której znajdujemy nastroje jesiennej pogody.

 • Zabawy matematyczne z użyciem materiału przyrodniczego, układanie i rozwiązywanie prostych działań. Poznajemy znaki <,>, =.

 


Wrzesień

Tydzień pierwszy – To jestem ja

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiającym dzieciom poznanie siebie

 • Utrwalenie nazw części ciała

 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach

 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych

 • Utrwalanie pojęć – przygrywka, zwrotka, refren

 • Wyrabianie reakcji na ustalone sygnały

 • Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka

 • Uwrażliwianie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłów

 • Kształtowanie orientacji przestrzennej

Tydzień drugi – Moja grupa

 • ustalanie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania

 • kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy

 • kształtowanie właściwych postaw społecznych

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu czynności

 • przygotowanie do programowania – posługiwanie się umownymi znakami

 • rozwijanie umiejętności wokalnych

 • różnicowanie prawej i lewej strony

 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych

 • poznawanie cech wrześniowej pogody

Tydzień trzeci – moja droga do przedszkola

 • zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy

 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej

 • rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni

 • poznawanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych

 • rozumienie konieczności znajomości swojego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania

 • zapoznanie z figurą geometryczną – koło

 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów alarmowych

Tydzień czwarty – Idzie jesień przez las i park

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią

 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie drzew

 • rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych

 • przewidywanie skutków niewłaściwego zachowania wobec zwierząt

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 • poznawanie wybranych grzybów – trujących i jadalnych

 • rozwijanie swobodnego poruszania się podczas tańca

 • tworzenie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

 • poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych

 • posługiwanie się liczebnikami w aspektach – kardynalnym i porządkowym


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.