Grupa III

 

Październik:

Tydzień I “Jesień w sadzie”:

- rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa sad;

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich – wprowadzenie litery o;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej, nazywanie figur geo­metrycznych;

- zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matema­tycznej;

- udział w zabawach rozwijających rozpoznawanie dźwięków, szybką reakcję na sygnał, ruchowo-naśladowczych;

- rozwijanie mowy – stosowanie liczby pojedynczej i mnogiej.

 

Tydzień II “Jesień na działce”:

- rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do­tyku, smaku, zapachu

- ustalanie chronologii zdarzeń na podstawie historyjki obrazkowej;

- elementarna nauka czy­tania - rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich – wprowadzenie litery a;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej;

- rozwijanie mowy - wypowiadanie się na poda­ny temat, tworzenie prostych dialogów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu;

- dostrzeganie rytmicz­ności dnia oraz następ­stwa czasowego, znajomość pór dnia;

- rozwijanie poczucia rytmu - śpiewanie piosenk i ryt­miczne klaskanie;

- rozwijanie ciekawości poprzez uczestnictwo w zabawach badawczych, analizowanie, wyciąganie wniosków.

 

Tydzień III “Innowacja Tropiciele wiedzy, cz. 2 Technika dla smyka”:

- poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy technicznej oraz utrwalanie zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych (elektrycznych);

- organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, pogłebianie wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci;

- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
- budowanie współpracy na płaszczyźnie grupy;

- poszerzanie wiedzy nt. prądu, jego źródeł;

- poznanie sposobu działania lampy i żarówki, znaczenia światła elektrycznego dla człowieka - poznanie warunków życia człowieka na przełomie wieków;

- zapoznanie z budową i sposobem działania czajnika elektrycznego;

- zapoznanie z kolejnymi etapami produkcji papieru;

- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność jej poszanowania;

- odkrywanie właściwosci magnesu - inicjowanie doświadczeń związanych z posługiwaniem się magnesem, klasyfikacja przedmiotów przyciąganych za pomoca magnesu, zapoznanie ze zjawiskiem przyciagania i odpychania.

 

Tydzień IV “Nasi domowi ulubieńcy”:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapew­nienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer – kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt;

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;

- elementarna nauka czy­tania - rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich – wprowadzenie litery e;

- rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami;

- rozwijanie zaintereso­wania pracą rodziców;

- zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

- rozwijanie sprawności manualnej – wypełnianie ograniczonej konturem powierzchni;

- porównywanie zbiorów równolicznych;

- umuzykalnianie dzieci - reagowanie ruchem na opa­dającą i wznoszącą się melodię.


Wrzesień

Tydzień I i II “Przedszkole – drugi dom”:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;

- budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;

- tworzenie warunków skutecznej adaptacji;

- przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie – ustalenie zasad kodeksu grupowego;

- rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- zachęcanie do określenia i wyrażania swoich emocji;

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy - rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej;

- prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie części ciała;

- rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju;

- rozwijanie zmysłów – rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami;

- liczenie obiektów, od­różnianie liczenia błęd­nego od poprawnego;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych.

Tydzień III “Uliczne sygnały”:

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych;

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;

- poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej, nazywanie figur geo­metrycznych;

- orientacja przestrzenna - określanie położenia przedmiotów w prze­strzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobli­żu jezdni – utrwalanie zasad ruchu drogowego, poznanie wybranych znaków drogowych;

- zapoznanie z podstawowymi pojazdami specjalistycznymi;

- poznawanie pracy policjanta;

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence.

Tydzień IV “Jesień w lesie i w parku”:

- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawi­ska usychania liści;

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromot­nikowy);

- pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór;

- rozwijanie intuicji geometrycznej;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko;

- rozwijanie mowy i myślenia – uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat treści utworu;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- kształtowanie umiejętności liczenia – prawidłowo przelicza w zakresie określonego zbioru;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.