Grupa III

Czerwiec

Tydzień I “Dziecięce przyjaźnie”:

- poznawanie świata - nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją;

- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie), zwracanie uwagi na zaba­wy dzieci z różnych regio­nów świata;

- zachęcanie do wspólnej zabawy z młodszymi dziećmi;

- poznawanie swojego ciała - dostrzeganie swojej nie­powtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej;

- rozwijanie mowy i my­ślenia;

- umuzykalnianie, roz­wijanie poczucia rytmu podczas gry na instru­mentach perkusyjnych, rozwijanie aktywności twórczej;

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, opisywanie postaci, stosowanie wyrażeń przymiotnikowych;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów;

- rozwijanie intuicji geome­trycznej - określanie podstawowych cech różniących poszcze­gólne figury, odróżnianie kuli od koła;

- ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów;

- rozwijanie sprawności fizycznej, wyczucia ciała i przestrzeni;

- rozwijanie percepcji słuchowej.

 

Tydzień II “Na naszym podwórku”:

- uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nie­przestrzegania zakazów, poznawanie sytuacji za­grażających bezpieczeń­stwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarz­niętym stawie

rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nieprzekazywanie informacji na temat rodzi­ny), odchodzenia z nimi, jedzenia nieznanych ro­ślin, brudnych owoców, zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów

bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przy­borów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw;

- dbałość o higienę - przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych;

- zwracanie uwagi na niebezpieczeństwa gro­żące na placu zabaw;

- rozwijanie mowy i my­ślenia - rysuje w umowny spo­sób;

- rozwijanie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętno­ści wokalnych

- rozwijanie zaintereso­wania przyrodą nieoży­wioną

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutko­wego

- rozwijanie umiejętno­ści dodawania i odej­mowania;

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień III “Nadchodzą wakacje”:

- lato - obserwowanie, w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybra­nych środowiskach (np. w lesie, na łące);

- poznawanie zasad bezpie­czeństwa, przestrzeganie ich, przestrzeganie odpowied­niego zachowania się podczas burzy, huraganu;

- nasz kontakt z techniką - poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, po­wietrznego;

- uczestniczenie w dzia­łaniach pozwalających na przedstawienie swo­ich umiejętności (montaż słowno-muzyczny);

- rozwijanie mowy i lo­gicznego myślenia, umiejętno­ści wypowiadania się na określony temat;

- rozwijanie umiejętno­ści: liczenia, dodawa­nia i odejmowania na konkretach;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- rozwijanie umiejętno­ści wyrażania muzyki ruchem;

- udział w zabawach logopedycznych oraz w ćwiczeniach kształtujących prawidłową postawę ciała.

 


Maj

Tydzień I “Polska – mój dom”:

- poznawanie swojej miejsco­wości, nazywanie swojej miej­scowości, poznawanie jej historii, ważniejszych in­stytucji, zabytków i miejsc;

- poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem;

- słuchanie nagrań zespo­łów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tań­ców, gwary;

- tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejsco­wości;

- rozwijanie poczucia przyna­leżności narodowej - poznawanie legend, opo­wiadań, wierszy dotyczą­cych historii państwa pol­skiego, np. jego powstania;

- podawanie nazwy nasze­go kraju, symboli narodo­wych: flagi, godła, hymnu poznawanie poprzez lite­raturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warsza­wy, jej herbu i ważniej­szych miejsc, nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr – oraz więk­szych miast Polski;

- rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych, zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych;

- porównywanie liczebno­ści zbiorów poprzez usta­wianie elementów w pary lub ich liczenie;

- ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej;

- czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej;

- kształtowanie sprawnościmanualnej;

- umuzykalnianie dzieci;

- udział w ćwiczeniach dużych grup mięśniowych, równowagi, bieżnych, z elementami czworakowania.

 

Tydzień II “Muzyka jest wszędzie”:

- rozpoznawanie różno­rodnych dźwięków; uświadomienie szko­dliwości hałasu;

- utrwalanie nazw i wyglądu instrumentów muzycznych;

- zachęcanie do zbiorowego i indywidualnego śpiewania piosenek;

- wykonywanie akompa­niamentu do piosenek na instrumentach perkusyj­nych oraz innych przed­miotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);

- wykonywanie instrumen­tów perkusyjnych z róż­nych materiałów;

- wdrażanie do świadomego słuchania mu­zyki, tworzenie do niej skojarzeń i wyrażanie odczuć przez wpra­wianie w ruch np. użytych materiałów (pomocy dydaktycznych);

- porównywanie liczebno­ści zbiorów poprzez usta­wianie elementów w pary lub ich liczenie, klasyfikowanie przedmio­tów pod względem kilku cech wspólnych;

- wyznaczanie wyniku odej­mowania, działając na konkretach;

- czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej;

- kształtowanie sprawności manualnych - rozwijanie płynności ruchów ręki podczas malowania;

- rozwijanie sprawności ruchowej poprzez wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę, ruchowo-naśladowczych, kształtujących szybką reakcję na sygnał.

 

Tydzień III “Łąka i jej mieszkańcy”:

- rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące; zachęcanie do wnikliwej obserwa­cji przyrody, podejmowanie prób wielozmysłowego poznania okazów roślinnych;

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;

- zapoznanie ze sposo­bem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu, określenie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt;

- rozwijanie umiejętności liczenia oraz szeregowania;

-przygotowanie do dzia­łań pieniężnych, rozpoznawanie i nazywanie monet o nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł, i banknotu o nominale 10 zł;

- czytanie prostych wyrazów, rozwiązywanie rebusów fonetycznych;

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia, rozwiązywanie zagadek, zachęcanie do wyrażania swojego zdania;

- rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi w trakcie pracy z ilustracjami;

- rozwijanie poczucia ryt­mu i umuzykalnianie, ćwiczenia emisyjne;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej poprzez udział w tworzeniu prac plastycznych, ale także zabawach parateatralnych;

- ćwiczenia słuchowe i artykulacyjne;

- kształtowanie sprawności ruchowej.

 

Tydzień IV “Święto rodziców”:

- wzmacnianie więzów w rodzinie, zwracanie uwagę na to, jak ważne jest wzajemne okazywa­nie sobie uczuć przez członków rodziny;

- podawanie informacji na temat swojej rodziny - jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują;

- opisywanie wyglądu ro­dziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter);

- określanie czynności do­mowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny oraz ulubionych form spędzania wspólnego czasu;

- rozwijanie mowy i myślenia, rozwijanie ekspresji słownej;

- rozwijanie umiejętno­ści dodawania i odej­mowania;

- czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej, czytanie krótkich, ilustro­wanych tekstów;

- odtwarzanie struktur rytmicznych według wzoru – wyklaskiwanie rytmu;

- rozwijanie sprawności manualnej, zwracanie uwagi na staranne wykonywanie pracy plastycznej lub technicznej;

- utrwalanie i wdrażanie do posługiwania się na­zwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia;

- zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych rozwijających sprawność różnych partii ciała;

- umuzykalnianie i rozwijanie poczucia rytmu.


Marzec

Tydzień I “Zwierzęta na świecie”:

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;

- dostrzeganie różnic w bu­dowie dzikich zwierząt;

- nazywanie domów zwie­rząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;

- uwrażliwienie dzieci na los zwierząt;

- umożliwienie dostrzeżenia wartości estetycznej środowiska przyrodniczego;

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich “z”, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej, podawanie liczby głosek w wyrazach, rozwiązywanie rebusów fonetycznych;

- rozpoznawanie cyfr – cyfra 9, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych, zachęcanie dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych;

- ćwiczenia w improwizacjach wokalnych;

- rozwijanie mowy i myślenia - układanie opowiadania wg własnego pomysłu,układanie zagadek;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- kształtowanie sprawności ruchowej – zręczności i równowagi.

Tydzień II “Czy dinozaury żyły naprawdę?”:

- poznawanie historii po­wstawania węgla kamien­nego, jego właściwości;

- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie;

- rozwijanie poczucia przyna­leżności narodowej poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdu­jących się tam bogactw naturalnych;

- rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich - “u”, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej tworzenia domina fonetycznego, analiza i synteza słuchowa;

- tworzenie schematów prostych słów z wykonywaniem poznanych liter;

- rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierów­nolicznych, uzupełnianie sekwencji, zastępowanie podanych prawidłowości;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- ćwiczenia w zakresie umiejętno­ści pokazywania kierunku linii melodycznej;

- rozwijanie mowy i myślenia – wypowiadanie się na zadany temat;

- ćwiczenia narządów artykulacyjnych;

- kształtowanie sprawności ruchowej z wykorzystaniem zabaw wg metody R. Labana.

Tydzień III “Nadchodzi wiosna”:

- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy);

- poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach;

- zapoznanie z kalenda­rzem pogody;

- rozwijanie mowy i myślenia – zabawy słowne;

- elementarna nauka czytania – poznanie litery “c”, czytanie prostych wyrazów;

- rozwijanie umiejętno­ści wokalnych – prawidłowe śpiewanie utworu muzycznego;

- zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 10, dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych, utrwalanie liczebników porządkowych;

- rozwiązywanie zilustrowanych zadań metodą symulacji na liczmanach;

- ćwiczenia w wycinaniu, kształtowanie sprawności dłoni i palców;

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wzmacnianie mięśni podczas wykonywania licznych ćwiczeń ruchowych.

Tydzień IV “Nadeszła wiosna”:

- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie, utrwalanie wiedzy nt. zachodzących zjawisk przyrodniczych;

- przypomnienie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach;

- wykazywanie się wie­dzą na temat zwierząt – rozwiązywanie quizu;

- zabawy słownikowe, tworzenie skojarzeń;

- udział w opowieśiach ruchowych połączonych z ćwiczeniami artykulacyjnymi;

- zachęcanie do obser­wowania przyrody – utrwalanie etapów rozwoju motyla;

- porównywanie pojem­ności różnych naczyń;

- wprowadzenie litery “ł”, analiza i synteza słuchowa wyrazów;

- rozwijanie umiejętno­ści dodawania i odej­mowania, ćwiczenia klasyfikacyjne;

- ćwicze­nia w kontynuowaniu rytmów;

- rozwijanie zdolności matematycznych w trakcie opowiadań matematyczych;

- umuzykalnianie dzieci – zabawy twórcze przy muzyce poważnej;

- rozwijanie sprawności fizycznej – aktywne wykonywanie ćwiczeń.


Luty

Tydzień I “Zimowe zabawy”:

- uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nie­przestrzegania zakazów;

- poznawanie sytuacji zagra­żających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarz­niętym stawie;

- dbałość o higienę - ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (za­pobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie na świeżym powietrzu;

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania i ukła­dania zagadek;

- rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter druko­wanych – małych i wielkich – litera g, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr – 7;

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

- rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań - wprowadzenie dodawa­nia jako przybywania;

- odzwierciedlanie cha­rakteru muzyki za po­mocą ruchu, rozwijanie poczucia rytmu;

- rozwijanie sprawności manualnej, umiejęt­ności współdziałania w zespole oraz inwencji twórczej;

- rozwijanie sprawności fizycznej i skoordyno­wanego działania.

Tydzień II “Tak mija nam czas”:

- organizacja przestrzeni i czasu, dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w sta­łych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygo­dnia, miesięcy;

- nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, mie­sięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia, nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wie­czór, i nocy;

- odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze, próby zrozumienia po­jęć: przeszłość, teraź­niejszość, przyszłość;

- zwracanie uwagi na kalen­darze, ich rolę w określa­niu dni tygodnia, miesięcy

- poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego;

- rozwijanie logicznego myślenia – rozróżnianie zdań prawdziwych i fałszywych;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter druko­wanych – małych i wielkich – litera w, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia - rozpoznawanie cyfr – cyfra 8;

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzy­staniem palców lub innych zbiorów zastępczych;

- umuzykalnianie dzieci, określanie wysokości dźwięków;

- rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień III “Czy jesteśmy sami w kosmosie”:

- poznawanie świata - poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa: wskazywanie kontynen­tów, oceanów, mórz;

- poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;

- słuchanie cieka­wostek na ich temat, gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związa­nych z kosmosem;

- poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma;

- poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca;

- rozwijanie mowy i myślenia – tworzenie opowiadania na podstawie ilustracji;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich – litera p, czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej;

- usprawnianie słuchu fonematycznego – podział prostych słów na głoski;

- usprawnianie narządów artykulacyjnych w trakcie ćwiczeń logopedycznych;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia - rozpoznawanie cyfr, dodawanie i odejmowanie w zakresie 8;

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- rozwijanie inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci, rozpoznawanie kierunku linii melodycznej;

- kształtowanie sprawności ruchowej z użyciem przyborów gimnastycznych.

Tydzień IV “Sporty zimowe”:

- poznanie zimowych dyscyplin sportowych, sprzętu, nazw części garderoby i warunków, w jakich uprawia się wybrane dyscypliny;

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania przepisów obowiązujących przy uprawianiu sportu;

- dbałość o higienę - ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku i czasie uprawiania sportu;

- rozwijanie mowy oraz koncentracji uwagi;

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, rozwiązywanie zadań z treścią;

- kształtowanie pojęć określających wielkość, długość, szerokość i wysokość obiektów;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;

- rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie sprawności ruchowej z użyciem przyborów gimnastycznych;

- rozwijanie logicznego myślenia – jak powstają i jak rozwiązuje się rebusy;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich – litera N,n, czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej;

- umuzykalnianie dzieci, akompaniament przy użyciu instrumentów perkusyjnych;

- ćwiczenia manualne: próby nauki czynności samoobsługowych np. sznurowanie, zapinanie guzików.

 

Styczeń

Tydzień I “Metoda projektu – waga i ważenie”:

- zapoznanie z budową wagi, z różnymi rodzajami wag, jej historią, w jakim celu jest używana;

- stwarzanie sytuacji edukacyjnych motywujących dzieci do ważenia różnych przedmiotów, używania i stopniowania określeń dotyczących ich ciężaru;

- kształcenie umiejętności prawidłowego używania określeń: ciężki, lekki, cięższy lżejszy, taki sam;

- doskonalenie umiejętności posługiwania się wagą w zabawie: ważenie produktów spożywczych, zabawek, porównywanie ich ciężaru;

- utrwalanie zapisu graficznego cyfr;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko, z tyłu, z przodu, na, na, z boku;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- wspomaganie dzieci w skupieniu uwagi, w uważnym spostrzeganiu;

- rozwijanie mowy i myślenia - rozwiązywanie zagadek, zabawy z rymowankami;

- zachęcanie do całościowego czytania wyrazów;

- usprawnianie narządów mowy;

- rozwijanie sprawności ruchowej – prawidłowe wykonywanie ćwiczeń.

- wdrażanie do współpracy z rówieśnikami, do przestrzegania umów w grupie.

Tydzień II “Zimowe potrzeby ptaków”:

- zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania i dopajania zwierząt w trudnych, zimowych warunkach, nazywanie ptaków odwie­dzających karmnik;

- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami;

- rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu;

- rozpoznawanie części wspólnej zbiorów;

- usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego;

- kształtowanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- rozwijanie mowy i myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek;

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutko­wego – układanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń;

- prezentowanie swoich wiadomości we współ­działaniu z innymi;

- zachęcanie do podej­mowania zabaw ba­dawczych;

- elementarna nauka czytania - zapoznanie z literą n;

- czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej;

- rozwijanie sprawności manualnej.

Tydzień III “Rodzice rodziców”:

- wzmacnianie więzi rodzinnych;

- utrwalanie zasad właściwego zachowania się wobec własnych dziadków i innych osób starszych;

- rozwijanie logicznego myślenia i spostrze­gawczości;

- rozwijanie umiejętno­ści współdziałania w grupie;

- rozwijanie mowy i my­ślenia – zachęcanie do wypowiadania się na zadany temat, tworzenie atrybutów;

- budzenie zainteresowa­nia przyrodą nieoży­wioną;

- elementarna nauka czytania - zapoznanie z literą b: małą i wielką, druko­waną i pisaną;

- rozpoznawanie cyfr – utrwalanie zapisu graficznego;

- rozwijanie umiejętności sze­regowania i klasyfikowania pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawia­nie elementów w pary lub ich liczenie;

- rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierówno­licznych - zachęcanie dzieci do poszerzania zaintereso­wań matematycznych;

- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej – reagowanie określonym ruchem na polecenia;

- wyrażanie swoich spo­strzeżeń w ekspresji plastycznej.

Tydzień IV “W krainie baśni”:

- zwracanie uwagi na budo­wę książki;

- zapoznanie z wyglą­dem i przeznaczeniem księgarni;

- przestrzeganie zasad korzystania z książek: od­wracania stron, szanowania;

- wzbudzanie zainteresowania literaturą - słuchanie wierszy, opowia­dań, baśni polskich i zagra­nicznych autorów,

- tworzenie własnych ksią­żek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie;

- rozwijanie mowy i myślenia – tworzenie wypowiedzi nt. ulubionych książeczek;

- rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności grania na instrumen­tach perkusyjnych;

- łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i prze­strzeni - reagowanie ruchem na zmienny akompania­ment, sprawne poruszanie się w przestrzeni;

- rozwijanie integracji percepcyjno-motorycz­nej;

- elementarna nauka czytania - litera s;

- kształtowanie sprawności manualnej i inwencji twórczej – tworzenie ilustracji;

- rozwijanie umiejętności sze­regowania i klasyfikowania;

- porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawia­nie elementów w pary lub ich liczenie, porównywanie liczebności z użyciem znaków: =, >, <.


 

Grudzień

Tydzień I “Co robić w taki smutny czas?”:

- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosfe­rycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżają­cej się temperatury, skra­cającej się długości dnia;

- ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych w danej porze roku (zapobieganie przegrza­niu i zmarznięciu);

- czerpanie radości ze wspólnego spotkania ze św. Mikołajem – utrwalanie zasad zachowania się podczas przyjmowania gości;

- uświadamianie dzieciom ich praw;

- elementarna nauka czyta­nia - rozpoznawanie liter drukowanych l – małych i wielkich, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie;

- rozwijanie umiejętno­ści tworzenia zbiorów i odejmowania na kon­kretach;

- kształtowanie umiejętności szeregowania oraz klasyfikowania pod względem jednej lub kilku cech;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr;

- rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie nazw na sylaby i głoski;

- rozwijanie zaintereso­wania przyrodą nieoży­wioną – badanie, co rozpuszcza się w wodzie;

- rozwijanie poczucia rytmu m.in. podczas zabaw muzyczno-ruchowych;

- rozwijanie sprawności fizycznej.

Tydzień II “Nadchodzi zima”:

- poznawanie zjawisk atmosferycznych charak­terystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, za­wieje śnieżne - obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie zimą; zwracanie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie;

- poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, któ­re zatrzymują w sobie;

- kontakt ze sztuką – oglądanie zdjęć obrazów przedstawiających zimowe pejzaże – zachęcanie do wypowiedzi;

- kształtowanie umiejętności kojarzenia;

- ćwiczenia grafomotoryczne – wypełnianie ograniczonej powierzchni;

- zapoznanie z literą y: małą, drukowaną i pi­saną;

- rozwijanie mowy i myślenia – udział w zabawach słownych;

- kształtowanie orientacji przestrzennej – wskazywanie kierunków w odniesieniu do siebie;

- rozwijanie intuicji geome­trycznej - nazywanie figur geome­trycznych;

- utrwalanie zapisu cyfry 0;

- rozwijanie sprawności ruchowej - uczestniczenie w ćwicze­niach z nietypowymi materiałami.

Tydzień III “Święta tuż-tuż”:

- wzmacnianie więzów w ro­dzinie, kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np. związanych ze świę­tami Bożego Narodzenia, wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wza­jemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości;

- zapoznanie z wyglą­dem świątecznego stołu;

- poznawanie wybranych drzew iglastych (sosna, jodła, świerk, modrzew);

- rozwijanie umiejęt­ności interpretowania utworu własnymi sło­wami;

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej – modelowanie kształtów;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie – litera i;

- utrwalanie zapisu cyfry 6;

- rozwijanie umiejętno­ści wokalnych;

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego – zwrócenie uwagi na prawidłowe i czytelne wyrażanie uczuć za pomocą mimiki twarzy;

- rozwijanie sprawności manualnej – tworzenie własnych kompozycji.

Tydzień IV “Kalendarze”:

- zwrócenie uwagi na budowę kalendarzy i ich charakterystyczne elementy, porównywanie różnych kalendarzy;

- utrwalanie wiedzy nt. cykliczności dnia i nocy, dni tygodnia, miesięcy oraz pór roku;

- ustalanie znaczenia słowa tydzień, poznanie znaczenia nazw dni tygodnia;

- przypomnienie i utrwalenie wyglądu cyfr rzymskich (wspomnianych podczas projektu “Zegar”);

- ćwiczenia słownikowe – układanie rymów do podanych słów;

- rozwijanie logicznego myślenia – zagadki;

- kształtowanie umiejętności przeliczania z użyciem liczebników głównych i porządkowych, kodowanie;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- usprawnianie motoryki małej – ćwiczenia dłoni;

- ćwiczenia ogólnorozwojowe wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

 


Listopad:

Tydzień I “Domy i domki”:

- poznawanie osób pracują­cych w bliskim otoczeniu przedszkola;

- poznawanie, na podsta­wie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie, nazywanie zawodów związanych z budownic­twem, zapoznanie z budową domu - stosowanie słów: piwnica, parter, pierwsze piętro, strych;

- pokazywanie na wybra­nych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygoto­wują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór;

- elementarna nauka czyta­nia - rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich. tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie – litera i;

- rozwijanie słuchu fonematycznego – określanie pierwszej i ostatniej głoski;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, porównywanie liczby elementów, ćw. analizy i syntezy wzrokowej;

- kształtowanie sprawności fizycznej – ćwiczenia dużych grup mięśniowych, skłony, zabawy z elem. czworakowania, skoku i równowagi;

- rozwijanie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu, utrwalanie umiejętności reagowania na zmienny akompaniament;

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień II “Urządzenia elektryczne”:

- doświadczenia konstrukcyj­no-techniczne - bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych, np. telewi­zora, komputera itp.;

- poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowa­nia techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefo­nu, komputera);

- elementarna nauka czyta­nia - rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich. tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie – litera t;

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia – dostrzeganie charakterystycznych cech przedmiotów, zabawy w skojarzenia;

- utrwalanie umiejętności liczenia i dodawania, zapisu cyfrowego liczb;

- rozwijanie mowy – wypowiedzi nt. utworu, także w nawiązaniu do własnych doświadczeń, ćw. dźwiękonaśladowcze;

- kształtowanie słuchu, pamięci muzycznej oraz wrażliwości na zmiany dynamiczne;

- rozwijanie sprawności fizycznej – zwracanie uwagi na prawidłowe i staranne wykonanie ćwiczeń.

 

Tydzień III “A deszcz pada i pada ...”:

- obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie późną jesienią, występu­jących zjawisk atmosfe­rycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżają­cej się temperatury, skra­cającej się długości dnia;

- wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt – badanie i opisywanie właściwości fizycznych wody, zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie;

- zapoznanie z literą d: małą i wielką, druko­waną i pisaną;

- rozwój mowy – stosowanie określeń przymiotnikowych

- usprawnianie narządów artykulacyjnych;

- rozwijanie inwencji twórczej i doświadczeń plastycznych;

- zabawy matematyczne – dopełnianie do 6, ustalanie kolejności w szeregu (stosowanie liczebników porządkowych), utrwalanie zapisu cyfrowego liczb, poznawanie cech pro­stokąta;

- rozwijanie świadomości swojego ciała podczas ćwiczeń z elementami metody W. Sherborne;

- zachęcanie do improwizacji twórczych przy muzyce i wczuwania się w nastrój muzyki, udział w muzycznej interpretacji wierszy, improwizacje wokalne;

- usprawnianie umiejętności współdziałania z partnerem.

 

Tydzień IV “Zdrowie naszym skarbem”:

- dbałość o higienę - ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych w danej porze roku (zapobieganie przegrza­niu i zmarznięciu). Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu. Uświadomienie ko­nieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby;

- zdrowa żywność - spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograni­czanie spożycia słodyczy, chipsów, picie kompotów, soków, ograniczanie na­pojów gazowanych), przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw;

- utrwalanie zasad dotyczących higieny zębów;

- elementarna nauka czyta­nia - rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich, tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie – litera k;

- ćwiczenia klasyfikacyjne z użyciem figur geometrycznych;

- kształcenie słuchu i poczucia rytmu, zabawy rytmiczne;

- zabawy badawcze z użyciem produktów spożywczych;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń z użyciem przyborów.


Październik:

Tydzień I “Jesień w sadzie”:

- rozpoznawanie drzew owocowych po owo­cach; wyjaśnienie zna­czenia słowa sad;

- nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty);

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych;

- elementarna nauka czytania - rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich – wprowadzenie litery o;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej, nazywanie figur geo­metrycznych;

- zachęcanie do wymyślania i przestrzegania prawideł gry matema­tycznej;

- udział w zabawach rozwijających rozpoznawanie dźwięków, szybką reakcję na sygnał, ruchowo-naśladowczych;

- rozwijanie mowy – stosowanie liczby pojedynczej i mnogiej.

 

Tydzień II “Jesień na działce”:

- rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do­tyku, smaku, zapachu

- ustalanie chronologii zdarzeń na podstawie historyjki obrazkowej;

- elementarna nauka czy­tania - rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich – wprowadzenie litery a;

- kształtowanie pojęć liczbo­wych i umiejętności liczenia, rozpoznawanie cyfr

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej;

- rozwijanie mowy - wypowiadanie się na poda­ny temat, tworzenie prostych dialogów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu;

- dostrzeganie rytmicz­ności dnia oraz następ­stwa czasowego, znajomość pór dnia;

- rozwijanie poczucia rytmu - śpiewanie piosenk i ryt­miczne klaskanie;

- rozwijanie ciekawości poprzez uczestnictwo w zabawach badawczych, analizowanie, wyciąganie wniosków.

 

Tydzień III “Innowacja Tropiciele wiedzy, cz. 2 Technika dla smyka”:

- poszerzenie wiadomości z zakresu wiedzy technicznej oraz utrwalanie zasad bezpiecznego użytkowania urządzeń technicznych (elektrycznych);

- organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, pogłebianie wiedzy poprzez bezpośrednią obserwację, eksperyment i twórczą działalność dzieci;

- wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
- budowanie współpracy na płaszczyźnie grupy;

- poszerzanie wiedzy nt. prądu, jego źródeł;

- poznanie sposobu działania lampy i żarówki, znaczenia światła elektrycznego dla człowieka - poznanie warunków życia człowieka na przełomie wieków;

- zapoznanie z budową i sposobem działania czajnika elektrycznego;

- zapoznanie z kolejnymi etapami produkcji papieru;

- kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno i konieczność jej poszanowania;

- odkrywanie właściwosci magnesu - inicjowanie doświadczeń związanych z posługiwaniem się magnesem, klasyfikacja przedmiotów przyciąganych za pomoca magnesu, zapoznanie ze zjawiskiem przyciagania i odpychania.

 

Tydzień IV “Nasi domowi ulubieńcy”:

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapew­nienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer – kształtowanie opiekuńczego stosunku wobec zwierząt;

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;

- elementarna nauka czy­tania - rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich – wprowadzenie litery e;

- rozwijanie zainteresowań domowymi czynnościami;

- rozwijanie zaintereso­wania pracą rodziców;

- zapoznanie z wpływem wiatru na środowisko przyrodnicze;

- stymulowanie rozwoju mowy - rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;

- rozwijanie sprawności manualnej – wypełnianie ograniczonej konturem powierzchni;

- porównywanie zbiorów równolicznych;

- umuzykalnianie dzieci - reagowanie ruchem na opa­dającą i wznoszącą się melodię.


Wrzesień

Tydzień I i II “Przedszkole – drugi dom”:

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;

- budzenie poczucia bezpieczeństwa u dzieci;

- tworzenie warunków skutecznej adaptacji;

- przestrzeganie wspól­nie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie – ustalenie zasad kodeksu grupowego;

- rozwijanie relacji po­między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji;

- zachęcanie do określenia i wyrażania swoich emocji;

- współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;

- poznawanie swojego cia­ła poprzez zabawy - rysowanie siebie, dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzal­ności innych, szanowa­nie jej;

- prawidłowe rozpoznawanie i nazywanie części ciała;

- rozwijanie poczucia przy­należności narodowej

oglądanie zdjęć, ilustra­cji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływa­nie się do własnych ob­serwacji w celu zwró­cenia uwagi na piękno naszego kraju;

- rozwijanie zmysłów – rozpoznawanie przedmiotów wszystkimi zmysłami;

- liczenie obiektów, od­różnianie liczenia błęd­nego od poprawnego;

- umuzykalnianie dzieci;

- rozwijanie sprawności manualnej – wyrażenie siebie za pomocą ekspresji plastycznej;

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych.

Tydzień III “Uliczne sygnały”:

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego;

- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków dro­gowych;

- zaznajamianie z zasa­dami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;

- poznawanie wybra­nych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji;

- rozwijanie intuicji geo­metrycznej, nazywanie figur geo­metrycznych;

- orientacja przestrzenna - określanie położenia przedmiotów w prze­strzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobli­żu jezdni – utrwalanie zasad ruchu drogowego, poznanie wybranych znaków drogowych;

- zapoznanie z podstawowymi pojazdami specjalistycznymi;

- poznawanie pracy policjanta;

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia;

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej;

- umuzykalnianie dzieci – poruszanie się rytmicznie przy piosence.

Tydzień IV “Jesień w lesie i w parku”:

- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawi­ska usychania liści;

- rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach;

- zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicz­nej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób;

- poznawanie wybranych przedstawicieli grzy­bów jadalnych (boro­wik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromot­nikowy);

- pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasy­piają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór;

- rozwijanie intuicji geometrycznej;

- rozwijanie orientacji przestrzennej – stosowanie słów: za, przed, po prawej stronie, po lewej stronie, nisko, wysoko;

- rozwijanie mowy i myślenia – uważne słuchanie i wypowiadanie się na temat treści utworu;

- zachęcanie do udziału w zabawach badawczych;

- kształtowanie umiejętności liczenia – prawidłowo przelicza w zakresie określonego zbioru;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.