Grupa II

Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc PAŹDZIERNIK

1. Co robią zwierzęta jesienią?

- liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
- pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, 
   zasypiają),
- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.
- rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej.

 2. Jesień w ogrodzie

- używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,
- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

3. O sobie samym

- nazywanie danych części ciała,
- układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu,
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała,
- poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności,
- nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

4. Moje zmysły

- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami,
- sylabizowanie w toku zabaw,
- odpowiadanie na pytania,
- uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę,
- reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu o dużym zróżnicowaniu,
- korzystanie z własnych zmysłów,


Zadania wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc WRZESIEŃ

1.Witajcie w przedszkolu.
- zapoznanie z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu
- poznanie imion kolegów i koleżanek, zachęcanie do bliższego poznania swoich rówieśników
- zapoznanie ze zwyczajami panującymi w przedszkolu
- przestrzeganie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej

2. Lubię się bawić.
- przyzwyczajanie do dbania o ład i porządek w sali zabaw,  poszerzanie umiejętności zabawy różnymi zabawkami,  wdrażanie do odkładania zabawek na miejsce
- poprawne stosowanie form fleksyjnych podczas opowiadania na określony temat
- prawidłowe stosowanie pojęć długi-krótki

3. Droga do przedszkola.
- rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu jezdni
- zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego
- zapoznanie z różnymi środkami komunikacji: lądowej, powietrznej i wodnej
- przybliżenie informacji na temat samochodów specjalistycznych i ich znaczenia dla społeczeństwa

4. Nadeszła jesień.
- zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park
- wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej
- rozwijanie umiejętności zapamiętywania słów i melodii piosenki
- budzenie zainteresowania figurami geometrycznymi
- dostrzeganie różnic w wyglądzie parku i lasu
- zapoznanie z wybranymi grzybami – jadalnymi i niejadalnymi


UWAGA RODZICE!!!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

  • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.

  • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.

  •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.

  • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

  • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.


Warto pamiętać!

  • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

  • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

  • Katar to także choroba.

  • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

  • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!