Grupa I

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC CZERWIEC

I. Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,

- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie grupy,

- rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,

- nie przeszkadzanie innym dzieciom w zabawie,

- stosowanie form grzecznościowych względem siebie – dzieci, a także osób dorosłych w

  każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),

- podkreślanie szkodliwości hałasu dla zdrowia,

- rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej.

II. Łąka wiosną.

- oglądanie kwitnących roślin, zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno,

- omawianie życia ptaków wiosną,

- określanie znaczenia barwy ochronnej,

- poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące,

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadanie jego treści własnymi

  słowami,

- rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości.

III. Moje podwórko.

- poznanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

 • rozmawianie z obcymi ludźmi, odchodzenie z nimi,
 • zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów,
 • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw,

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,

- rozwijanie zdolności wokalnych i rytmicznych.
 

IV. Wakacje, znów będą wakacje.

- obserwowanie w sposób bezpośredni lub pośredni zmian zachodzących w przyrodzie,

- zwracanie uwagi na charakterystyczne oznaki wiosny,

- poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.

- poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego,

- rozwijanie wrażliwości słuchowej.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
NA MIESIĄC MAJ

I. Jestem Polakiem i Europejczykiem.
-
poznanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej Herbu i ważniejszych miejsc,
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju,
- poznanie swojej miejscowości – określenie miejsca zamieszkania (miasto,  wieś)
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej,
- rozwijanie sprawności manualnej.

II. Wiosna na wsi.
- poznanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi,
- zapoznanie ze zwyczajami życia zwierząt na wiejskim podwórku,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie aktywności i wrażliwości muzycznej.

III. Znam różne zawody
- poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola,
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby wybranego zawodu,
- nazywanie narzędzi,
- zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- umuzykalnienie dzieci.

IV. Moi rodzice.

- podawanie informacji – jak mają na imię mama, tata
- pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych,
- rozwijanie umiejętności liczeni,
- prezentowanie swoich umiejętności i możliwości (prezenty dla rodziców).

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

I. Przedwiośnie – marzec czarodziej
- zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w okresie przedwiośnia,
- zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu
- zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia – „W marcu jak w garncu”
- poznanie nowej techniki plastycznej

II. W świecie sztuki – teatr.
- przybliżenie wiadomości na temat teatru,
- uczestniczenie w zabawach naśladowczych – naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt,
- zapoznanie z teatrzykiem cieni,
- rozwijanie umiejętności i interpretacji muzyki ruchem
- rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych.

III. Wiosna idzie przez świat
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną,
- poznanie nazw wybranych ptaków powracających do nas na wiosnę,
- rozwijanie myślenia – historyjka obrazkowa,
- zwrócenie uwagi na kaprysy marcowej pogody,
- rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem.

IV. Wiosna na wsi
- poznanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowlanych na wsi,
- zapoznanie ze zwyczajami życia zwierząt na wiejskim podwórku,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- rozwijanie aktywności i wrażliwości muzycznej.


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

I. Zimowe zabawy
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,nazywanie ich, np. opady śniegu…
- dbałość o higienę - ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych występujących w danej porze roku (za­pobieganie przegrzaniu i zmarznięciu), przebywanie 
   na świeżym powietrzu
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat zabaw zimowy
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania, segregowanie według określonego kryterium
- rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie śniegowych wyliczanek

II. Baśniowy czas
- wzbudzanie zainteresowania literaturą – słuchanie wierszy, opowiadań
- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
- recytowanie krótkich wierszyków
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych

III. Chciałbym być matematykiem
- mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary (wysokość, szerokość,długość)
- używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki
- kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia
- liczenie z wymienieniem kolejnych liczebników głównych
- rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotu (lekki, ciężki)
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

I. Zwierzęta są głodne (tematyka przeniesiona z grudnia)
- dokarmianie zwierząt - ptaków w trudnych warunkach zimowych
- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozróżnianie dźwięków cichych, głośnych

II. Zimo, baw się z nami
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu
- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabawy
- rozwijanie umiejętności liczenia na podstawie śniegowych wyliczanek

III. Babcia i dziadek
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
- uświadamianie dzieciom, że starszym osobą należy pomagać
- przygotowanie prezentów z okazji Święta Babci i Dziadka
- rozwijanie możliwości wokalnych

IV. Jesteśmy samodzielni w kuchni
- poznanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
- poznanie pracy kucharki
- rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowania kanapek
- uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się przy stole


 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

I. Czy smoki to dinozaury?
- poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości
- poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujące w tamtym okresie
- rozwijanie umiejętności liczenia

II. To już zima
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
- zwracanie uwagi koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie (ilustracje)
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich np. opady śniegu
- umuzykalnienie dzieci

III. Święta tuż tuż
- kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia
- rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali

IV. Zwierzęta są głodne
- dokarmianie zwierząt – ptaków w warunkach zimowych
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozróżnianie dźwięków cichych, głośnych


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

I. Pada deszcz
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,
- obserwowanie występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu
- rozwijanie sprawności manualnej

II. Dbamy o zdrowie
- uświadamianie na, czym polega dbanie o higienę ze szczególnym  zwróceniem uwagi na codzienne mycie całego ciała, mycie zębów oraz częste mycie rąk
- zapoznanie z pracą stomatologa
- rozpoznawanie wysokości dźwięków wysokich i niskich
- porównywanie masy ciała – przedmioty lekkie, przedmioty ciężkie

III. Domowi ulubieńcy
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu, karmienie ich, wychodzenie na spacer
- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt
- rozwijanie mowy

IV. Urządzenia w moim domu
- poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego
- umuzykalnienie dzieci z piosenką „Mój dom”
- zachęcanie do utrzymywania porządku.

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

I. Jesień w sadzie
- rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
- poznanie wybranych owoców egzotycznych
- rozwijanie orientacji przestrzennej (stosowanie słów- na, pod, obok)

II. Smaczne warzywa
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw
- rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
- utrwalanie wyglądu i nazw wybranych kolorów,
- rozwijanie umiejętności liczenia

III. Jaki jestem
- określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku
- wskazywanie części ciała i nazywanie ich
- podkreślenie znaczenia owoców i  warzyw w zdrowym żywieniu

IV. Moje zmysły
- rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu
- rozwijanie zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu poprzez zabawy
- rozróżnianie dźwięków cichych, głośnych

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Pierwsze dni w przedszkolu w grupie maluszków będą opierać się szczególnie na adaptacji w przedszkolu.
 

 1. Wytworzenie miłej i pogodnej atmosfery w grupie, otoczenie szczególną opieką i serdecznością dzieci nieśmiałych i płaczących.
 2. Wdrażanie do zgodnego współżycia i działania w grupie.
 3. Zaznajamianie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania.
4. Nawiązanie serdecznego kontaktu z nauczycielką oraz personelem poprzez wyprowadzenie/ utrwalenie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę,
    dziękuję.
Ustalenie norm oraz zasad zachowania się w przedszkolu:
• zgodne zachowanie się podczas zabaw
• szanowanie sprzętu i odkładanie go na miejsce po zakończonej
   zabawie

Wiersz do nauki na pamięć

Wiersz -  „Mam trzy latka”
Mam 3 latka, 3 i pół brodą sięgam ponad stół.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję rączki do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku,
i o piesku co był w polu, nauczyłem się w przedszkolu.


UWAGA RODZICE!

WARTO WIEDZIEĆ ŻE :

 • Dziecko „podleczone” lub bezpośrednio po przebytej chorobie jest wyraźnie osłabione i jego organizm jest bardzo podatny na kolejne infekcje czy inne choroby.
   

 • Warto zdać sobie sprawę, że niewyleczona do końca choroba niesie za sobą powikłania i konsekwencje zdrowotne. Często nieświadomi tego rodzice podejmują ryzyko i odprowadzają do przedszkola dzieci wykazujące jeszcze objawy chorobowe.
   

 •  Nawet zwykłe zapalenie górnych dróg oddechowych nieleczone lub leczone nieodpowiednio może u małego dziecka doprowadzić do rozwoju poważniejszej choroby lub powikłań. Konsekwencją tego jest przedłużona absencja w pracy przynajmniej jednego z rodziców, podnosi to koszty leczenia dziecka oraz naraża je na długotrwałe problemy zdrowotne oraz utratę treści dydaktycznych realizowanych w tym czasie w przedszkolu.
   

 • Nikt z rodziców nie chce, by inne dzieci narażały jego własne na zachorowanie, a każde chore, przeziębione dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych.

 • Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki podczas choroby oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach - opiekunach prawnych.

 

Warto pamiętać!

 • Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu.

 • Prosimy nie przyprowadzać dzieci przeziębionych.

 • Katar to także choroba.

 • Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

 • Jeżeli dziecko źle się poczuje, natychmiast Państwa o tym powiadomimy, dlatego prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy, były na bieżąco aktualizowane.

 


 

Drodzy Rodzice!!!

Prosimy o aktualizowanie numerów telefonów,
jeśli zaszły jakieś zmiany.

Dziękujemy !!!